Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_5DAE37FE_73E1_42a6_956A_60EACDFF8C05;Hoveddiagram Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;;diagram;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_74048131_6034_4bbe_9333_AB5F30E1445D;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_7C3822C8_FFA2_445e_84D5_B5EE44E39830;Pakkerealisering Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;;diagram;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_9EE90DFE_E897_4630_9FD3_0F2D460BACD9;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_1E49FA6E_D7DC_4440_B090_E3D23C8A8579;Svampskog;Svampskog. Typisk for denne biotopen er flere middels store svamper, og da spesielt griseøre, begersvamp og fingersvamp (Phakellia, Axinella og Antho). Disse forekommer på ulike harde bunntyper dominert av stein eller fjell. Svampskog er rik på andre arter som bruker svampene og bunnen imellom som levested. Hard-bottom sponge aggregations. These are communities dominated by erect, medium-sized sponges, typically fan-shaped or branching such as Phakellia spp., Axinella infundibulum, and Antho dichotoma. They occur on different hard seabed substrates (coarse gravel, cobbles, boulders and bedrock). This biotope is generally home to more species, but usually has a lower density of sponges than soft-bottom sponge aggregations.;objekttype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_218357DC_28DF_42ba_A727_26F896D73922;Sjøfjærbunn;Sjøfjærbunn (Sublittorale sjøfjærsamfunn). I OSPAR sin liste kalles denne naturtypen ”sjøfjær og gravende megafauna” (Sea-pen and burrowing megafauna). I Mareano-området utgjøres denne biotopen hovedsakelig av sjøfjærene Funiculina quadrangularis, Virgularia mirabilis, Pennatula phosforea og Kophobelemnon stelliferum. Sjøkreps (Nephrops norvegicus), trollhummer (Munida sarsi) og rødpølse (Stichopus tremulus) er vanlige arter i denne biotopen. Sublittoral seapen communities. This habitat is included in the OSPAR list of threatened and/or declining habitats, and it is clearly defined here. Within the area covered by the MAREANO programme to date this biotope is home to the seapens Funiculina quadrangularis, Virgularia mirabilis, Pennatula phosforea and Kophobelemnon stelliferum. The Norway lobster (Nephrops norvegicus), squat lobster (Munida sarsi) and sea cucumber (Parastichopus tremulus) are the most common associated megafauna.;objekttype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;FellesEgenskaperSårbareBunndyr;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er felles for de tre objekttypene som realiseres i datasettet.;objekttype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_31662D60_9AE9_4f57_958F_2995949AFBBE;Glassvampsamfunn;Glassvampsamfunn (Kaldtvann svampsamfunn). På dypt og kaldt (< 4 °C) vann forekommer flere arter av glassvamper i relativt høye tettheter av kolonier. En av de vanligste artene av store glassvamp er Caulophacus arcticus som oftest opptrer på hardbunn på den nedre del av kontinentalskråningen. Deep arctic sponge aggregations. This habitat can be described as a type of deep-sea sponge aggregation (sensu OSPAR 2010) occurring only in the deeper, colder water (Arctic modified, and Norwegian Sea Deep Water), where glass sponges (class Hexactinellida) are typical and other strictly deep-sea sponges are common. One of the most common species of glass sponge is the Caulophacus arcticus, which is generally found on hard sea bottoms on the lower part of the continental slope.;objekttype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_6A4AFB16_0621_4651_BFE9_342063BA47F4;Svampspikelbunn;Svampspikelbunn. Denne biotopen er dominert av store svamper, blant andre Geodia spp., Aplysilla sulfurea, Stryphnus ponderosus and Steletta sp. For Tromsøflaket og Eggakanten er det påvist at svampene i svampspikelbunn danner et underlag av bestående av mudder og svampspikler i blanding. Svampspikler er små nåleformete skjelletter laget av kisel. Soft-bottom sponge aggregations. This habitat type is characterized by the concentration of a variety of large sponge species including Geodia spp., Aplysilla sulfurea, Stryphnus ponderosus and Steletta sp. For Tromsøflaket and Eggakanten, MAREANO has found that these sponges are able to modify their environment by creating a thick mat that is a mixture of mud and sponge spicules. Sponge spicules are small, needle-shaped skeleton structures made of silica.;objekttype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_72B8C49E_C960_448d_B34F_7A2C4367D3C9;GenerelleEgenskaperSårbareBunndyr;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_7AFC2BD1_95CB_41c7_8661_1C522CA930F7;Blomkålkorallskog;Blomkålkorallen er myk med polypper som sitter i små hoder og likner dermed blomkål. Blomkålkorallen liker seg der det er strøm og god fødetilgang. I norske fjorder finnes de på relativt grunt vann, men kan finnes ned til 1500 meters dyp. Blomkålkorallen finnes i det nordlige Atlanterhavet inkludert rundt Grønland, Svalbard og i Barentshavet – langs norskekysten fra Vestlandet til og med Finnmark. Drifa is soft with polyps that sit in small heads and thus resemble cauliflower. It lives where there is currents and good food supply. In Norwegian fjords, they are found in relatively shallow water, but can be found down to 1500 meters deep.The coral is found in the North Atlantic, including around Greenland, Svalbard and in the Barents Sea - along the Norwegian coast from western Norway to Finnmark.;objekttype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_83DC6890_24A4_4e1a_8F20_AAC17BBE9827;Bløtbunnskorallskog;Bløtbunnskorallskog. To arter av hornkoraller (Radicipes gracilis og Isidella lofotensis) kan danne tette bestander på sandig bløtbunn i norske farvann. Radicipes, eller grisehalekorall er ikke funnet i Norge før det ble funnet tette bestander av denne hornkorallen i området kalt Bjørnøya-raset på et Mareano-tokt. I likhet med bambuskorallen Isidella lofotensis så lever denne arten på sandig mudderbunn. Isidella lofotensis er en type bambuskorall som er sjelden i andre land enn Norge. Den er mest vanlig i fjorder og er sjeldent observert i Mareanos kartleggingsområde. Derfor er denne arten ikke inkludert i urbredelsesmodellen for bløtbunnskorallskog. Soft bottom coral gardens. In Norway there are two species of gorgonians that may form dense stands: Radicipes gracilis, and Isidella lofotensis. The sea whip species Radicipes gracilis, also known as pig-tail coral, can form dense stands on sandy muddy (i.e. soft) bottoms. R. gracilis had not been observed in Norway until MAREANO found relatively dense concentrations of this sea whip in the area known as the Bjørnøya slide. This habitat is therefore assed as “Endangered” in the Norwegian Red List of Ecosystems and Habitat types (Artsdatabanken 2018). Isidella lofotensis, is a type of Bamboo coral which is rarely found outside Norwegian waters. It is most common in fjords and has not been frequently observed within the MAREANO mapping area. Thus this species has not been included in modelling the Soft bottom coral gardens.;objekttype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_DDF2ACF4_7D83_459f_87B0_B79D71EA50BC;Umbellulabestander;Umbellula bestander (Dypvanns-sjøfjærbestander). Dyphavssjøfjæren Umbellula encrinus forekommer stedvis relativt tett fra midtre kontinentalskråning (ca 800 m dyp) og nedover. Denne store sjøfjæren kan bli mer enn 2 meter høy. Umbellula kan sies å representere dyphavets svar på sjøfjærbunn som finnes på grunnere vann i Atlantisk vann. Ofte forekommer det høye tettheter av hulebyggende amfipoder (samme krepsdyrgruppe som tanglopper tilhører) i områder med Umbellula. Bathyal seapen communities. In patches, the deep-sea seapen Umbellula encrinus is found in relatively high densities from half way down the continental slope (approximately 800 metres below sea level) and deeper. This large seapen can reach a height of more than two metres. There are often high densities of tube-building amphipods (Neohela) in areas with Umbellula.;objekttype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_F8EF3D7B_D7EC_4b60_80BE_474975D80F23;Hardbunnskorallskog;Hardbunnskorallskog. På strømrike steder med hardbunn kan det forekomme hornkoraller som danner habitat for fisk, slangestjerner og små krepsdyr. De vanligste artene av hornkoraller som danner hardbunnskorallskog er Paragorgia arborea, Primnoa resedaeformis, Paramuricea placomus og Swiftia spp. Selv om artsmangfoldet knyttet til de ulike hornkorallene som danner denne biotopen er mindre enn for korallrev, så kan faunaen betraktes som både individrik og rik på vertsspesifikke arter som ikke forekommer i andre naturtyper. Hard-bottom coral gardens. Where currents are strong and the sea bottom is hard, we often find sea fan populations that provide habitat for fish, brittle stars and small crustaceans. The most common species of sea fans that make up these hard-bottom coral gardens are Paragorgia arborea, Primnoa resedaeformis, Paramuricea placomus and Swiftia spp. Within the area mapped by MAREANO to date the presence of Swiftia has not been confirmed, and it is more common in relatively shallow waters off Rogaland. Although there is less biodiversity associated with the various sea fans that make up this biotope than with coral reefs, they nevertheless are home to many host-specific species that are not found in other biotopes and generally, contain a remarkable volume of biomass.;objekttype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_9696E94A_EDEC_4899_97D5_C693B40E7E1E;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_E951301D_C89F_4610_8797_BB8C54737297;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_0954FEC1_1353_4490_82D4_2CC50DBA5A62;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAID_1E49FA6E_D7DC_4440_B090_E3D23C8A8579;indicatorVME;Aggregated observations of hard-bottom sponge garden per videotransect from MAREANO surveys.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Svampskog EAID_1E49FA6E_D7DC_4440_B090_E3D23C8A8579;indikatorVME;Aggregerte observasjoner av svampskog per videotransekt fra MAREANO toktene.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Svampskog EAID_1E49FA6E_D7DC_4440_B090_E3D23C8A8579;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Svampskog EAID_218357DC_28DF_42ba_A727_26F896D73922;indicatorVME;Aggregated observations of seapen fields per videotransect from MAREANO surveys.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Sjøfjærbunn EAID_218357DC_28DF_42ba_A727_26F896D73922;indikatorVME;Aggregerte observasjoner av sjøfjærbunn per videotransekt fra MAREANO toktene.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Sjøfjærbunn EAID_218357DC_28DF_42ba_A727_26F896D73922;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Sjøfjærbunn EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;antall;antall forskjellige arter funnet i prøven. Nos different species in the sample.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\FellesEgenskaperSårbareBunndyr EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;breddegrad;breddegrad som observasjonen ble gjort på. Latitude where the observation was made. ;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\FellesEgenskaperSårbareBunndyr EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;dato;observasjonsdato. Date of observation.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\FellesEgenskaperSårbareBunndyr EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;lengdegrad;lengdegrad som observasjonen ble gjort på. Longitude where the observation was made.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\FellesEgenskaperSårbareBunndyr EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;prøveNummer;prøvenummer for redskapet, unikt innen toktNummer. Sample number for the equipment, unique on toktNummer.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\FellesEgenskaperSårbareBunndyr EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;referanseStasjon;referansestasjon, unik innen MAREANO. Reference number during MAREANO prosject (superstation).;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\FellesEgenskaperSårbareBunndyr EAID_30B58D2A_64B1_4932_BA5A_82FB5C32184C;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Cruise number at IMR.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\FellesEgenskaperSårbareBunndyr EAID_31662D60_9AE9_4f57_958F_2995949AFBBE;indicatorVME;Aggregated observations of cold water sponges per videotransect from MAREANO surveys.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Glassvampsamfunn EAID_31662D60_9AE9_4f57_958F_2995949AFBBE;indikatorVME;Aggregerte observasjoner av glassvampsamfunn per videotransekt fra MAREANO toktene.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Glassvampsamfunn EAID_31662D60_9AE9_4f57_958F_2995949AFBBE;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Glassvampsamfunn EAID_6A4AFB16_0621_4651_BFE9_342063BA47F4;indicatorVME;Aggregated observations of soft-bottom sponge garden per videotransect from MAREANO surveys.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Svampspikelbunn EAID_6A4AFB16_0621_4651_BFE9_342063BA47F4;indikatorVME;Aggregerte observasjoner av svampspikelbunn per videotransekt fra MAREANO toktene. ;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Svampspikelbunn EAID_6A4AFB16_0621_4651_BFE9_342063BA47F4;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Svampspikelbunn EAID_72B8C49E_C960_448d_B34F_7A2C4367D3C9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\GenerelleEgenskaperSårbareBunndyr EAID_72B8C49E_C960_448d_B34F_7A2C4367D3C9;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\GenerelleEgenskaperSårbareBunndyr EAID_72B8C49E_C960_448d_B34F_7A2C4367D3C9;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\GenerelleEgenskaperSårbareBunndyr EAID_72B8C49E_C960_448d_B34F_7A2C4367D3C9;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\GenerelleEgenskaperSårbareBunndyr EAID_7AFC2BD1_95CB_41c7_8661_1C522CA930F7;indicatorVME;Aggregated observations of Nephtheidae medows per videotransect from MAREANO surveys.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Blomkålkorallskog EAID_7AFC2BD1_95CB_41c7_8661_1C522CA930F7;indikatorVME;Aggregerte observasjoner av blomkålkorallskog per videotransekt fra MAREANO toktene.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Blomkålkorallskog EAID_7AFC2BD1_95CB_41c7_8661_1C522CA930F7;posisjon;sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Blomkålkorallskog EAID_83DC6890_24A4_4e1a_8F20_AAC17BBE9827;indicatorVME;Aggregated observations of soft-bottom coral garden per videotransect from MAREANO surveys.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Bløtbunnskorallskog EAID_83DC6890_24A4_4e1a_8F20_AAC17BBE9827;indikatorVME;Aggregerte observasjoner av bløtbunnskorallskog per videotransekt fra MAREANO toktene.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Bløtbunnskorallskog EAID_83DC6890_24A4_4e1a_8F20_AAC17BBE9827;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Bløtbunnskorallskog EAID_9696E94A_EDEC_4899_97D5_C693B40E7E1E;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Posisjonskvalitet EAID_DDF2ACF4_7D83_459f_87B0_B79D71EA50BC;indicatorVME;Aggregated observations of Umbellula fields per videotransect from MAREANO surveys.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Umbellulabestander EAID_DDF2ACF4_7D83_459f_87B0_B79D71EA50BC;indikatorVME;Aggregerte observasjoner av Umbellula-bestander per videotransekt fra MAREANO toktene.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Umbellulabestander EAID_DDF2ACF4_7D83_459f_87B0_B79D71EA50BC;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Umbellulabestander EAID_E951301D_C89F_4610_8797_BB8C54737297;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Identifikasjon EAID_E951301D_C89F_4610_8797_BB8C54737297;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Identifikasjon EAID_E951301D_C89F_4610_8797_BB8C54737297;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Identifikasjon EAID_F8EF3D7B_D7EC_4b60_80BE_474975D80F23;indicatorVME;Aggregated observations of cold water sponges per videotransect from MAREANO surveys.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Hardbunnskorallskog EAID_F8EF3D7B_D7EC_4b60_80BE_474975D80F23;indikatorVME;Aggregerte observasjoner av hardbunnskorallskog per videotransekt fra MAREANO toktene.;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Hardbunnskorallskog EAID_F8EF3D7B_D7EC_4b60_80BE_474975D80F23;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata\Hardbunnskorallskog