Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_5F04FAC9_0D24_4d3b_8FA9_56DCE8C9E1BD;Hoveddiagram Akvakulturlokaliteter;;diagram;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_77D26517_BF6A_4853_874D_58DFD21B9219;Realisering av kodelister;;diagram;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_7F85A70D_B52D_4ff1_9AFD_EC34DABEFB81;Realisering av datatyper;;diagram;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_2C7D2012_6825_4c26_8651_30B460D687E8;Realisering fra SOSI-objekt;;diagram;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_D6A20214_8469_4d16_85EC_379AA457E299;Pakkerealisering Akvakulturlokaliteter 20210501;;diagram;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_2805F46E_A0D9_46ae_8512_FEA98EB6F5C4;AkvakulturNedlagt;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish;objekttype;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;FellesegenskaperAkvakultur;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish;objekttype;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_7CBC5E74_36CE_4da7_B70F_C481CC5068A1;Akvakulturgrense;avgrensning av anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr -- Definition -- delimitation of facility or area for farming fish and shellfish;objekttype;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;AkvakulturFlate;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish;objekttype;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_9FBE5EEC_C06A_4f10_8CCF_0ABB7F764FFD;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;AkvakulturPunkt;anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish;objekttype;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_067E175D_C319_45e9_A6EA_202D2D32380E;AkvaKapasitetNedlagt;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;datatype;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_5F4C8A72_BA50_4bf2_93DA_456D3A685DE8;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_813FCC3A_C164_48db_B5AC_A58ADF06AF21;AkvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;datatype;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;Firmaeier;generell bolk eieropplysninger -- Definition - - general set of owner information;datatype;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;AkvaTillatelsesinformasjon;info om tillatelse tilknyttet oppdrettsanlegg -- Definition - - information about licence in connection with aquaculture facility / fish farm;datatype;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_01EEFB78_F089_4b4d_8BA4_A44DBB3DE248;AkvaTillatelsesstatus;tillatelsesstatus for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence status for aquaculture facility;kodeliste;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_0B7AA3D9_A554_45a3_839A_8A53D40914A3;AkvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter.";kodeliste;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_11F14DD3_F46C_42d9_A1E5_5F60C1E4FCF2;AkvaArt;;kodeliste;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_369517E4_8ECB_4317_A042_DC4A14A7C9A1;Produksjonsform;tillatelsestype for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence type for aquaculture facility;kodeliste;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_4A1CD0F2_C8CD_48a7_BB24_E51D61833821;AkvaPlassering;Plassering av akvakulturlokaliteten.;kodeliste;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_667AA46E_FAAE_45e0_8739_47231E35BF0E;AvKlasse;AvKlasse (av_class);kodeliste;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_6C369A79_4135_43fd_B54C_97529C490954;AkvaTillatelsesformål;"Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige.";kodeliste;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_C6488618_5754_4da2_AB86_D6B7A8784920;AkvaVannmiljø;Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.;kodeliste;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter EAID_067E175D_C319_45e9_A6EA_202D2D32380E;akvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter. ";egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitetNedlagt EAID_067E175D_C319_45e9_A6EA_202D2D32380E;akvaMengde;"mengde for AkvaKapasitet. ";egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitetNedlagt EAID_2805F46E_A0D9_46ae_8512_FEA98EB6F5C4;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturNedlagt EAID_2805F46E_A0D9_46ae_8512_FEA98EB6F5C4;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturNedlagt EAID_2805F46E_A0D9_46ae_8512_FEA98EB6F5C4;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturNedlagt EAID_5F4C8A72_BA50_4bf2_93DA_456D3A685DE8;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Identifikasjon EAID_5F4C8A72_BA50_4bf2_93DA_456D3A685DE8;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Identifikasjon EAID_5F4C8A72_BA50_4bf2_93DA_456D3A685DE8;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Identifikasjon EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;akvaPlassering;Plassering av akvakulturlokaliteten.;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;firmaeier;"Innehaverinformasjon om akvakulturtillatelser";egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;tillatelsesinformasjon;info om konsesjon tilknyttet oppdrettsanlegg -- Definition -- information about licence in connection with aqua culture facility / fish farm;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;akvaVannmiljø;Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i.;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur EAID_63D6D4FA_9A7D_4f86_89C3_C824C9B79B7D;avKlasse;Av-klasse (av_class);egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\FellesegenskaperAkvakultur EAID_7CBC5E74_36CE_4da7_B70F_C481CC5068A1;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Akvakulturgrense EAID_813FCC3A_C164_48db_B5AC_A58ADF06AF21;akvaEnhet;"Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter. ";egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitet EAID_813FCC3A_C164_48db_B5AC_A58ADF06AF21;akvaMengde;"mengde for AkvaKapasitet. ";egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaKapasitet EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate EAID_848173B8_283B_45a0_AC65_3108CF2DD8A5;biomasse;Informasjon om det finnes fisk eller ikke på akvakulturlokaliteten.;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturFlate EAID_9FBE5EEC_C06A_4f10_8CCF_0ABB7F764FFD;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\GenerelleEgenskaper EAID_9FBE5EEC_C06A_4f10_8CCF_0ABB7F764FFD;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\GenerelleEgenskaper EAID_9FBE5EEC_C06A_4f10_8CCF_0ABB7F764FFD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\GenerelleEgenskaper EAID_9FBE5EEC_C06A_4f10_8CCF_0ABB7F764FFD;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\GenerelleEgenskaper EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;firmanavn;firmanavn til akvakulturfirma;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;bedriftseier;bedriftseier av akvakulturfirma;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;adresse;adresse til akvakulturfirma;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;postnummer;postnummer til akvakulturfirma;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;postadresse;postadresse til akvakulturfirma;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;telefonnummer;telefonnummer til akvakulturfirma;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;telefaxnummer;telefaxnummer til akvakulturfirma;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier EAID_B2585C69_E647_408e_AC73_6A04D44CE13F;kontaktperson;Navn på kontaktperson -- Definition -- Name of contact ;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\Firmaeier EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;fiskebruksnummerFylke;1-2 bokstavers fylkesangivelse -- Definition -- 1-2 letter county code ;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaTillatelsesinformasjon EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;akvaTillatelsesnummer;1-2 bokstavers fylkesangivelse, 1-2 bokstavers kommuneangivelse (akvakommune) og H4 Eksempel: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll og påfølgende H4) -- Definition -- 1-2 letter county code, 1-2 letter municipality code (aquaMunicipality) plus I4 (four-digit integer) For example: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll plus subsequent I4) ;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaTillatelsesinformasjon EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;tillatelsesstatus;Status for tillatelsen, Tildelt, Klarert eller Trukket tilbake.;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaTillatelsesinformasjon EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;tillatelsesformål;"Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige.";egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaTillatelsesinformasjon EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;produksjonsform;tillatelsestype for oppdrettsanlegg -- Definition - - licence type for aquaculture facility ;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaTillatelsesinformasjon EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;lokalitetsnummer;gitt lokalitetsnummer -- Definition -- given location number ;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaTillatelsesinformasjon EAID_F1CA4758_D563_4807_A236_37EC10559825;lokalitetsnavn;gitt lokalitetsnavn -- Definition -- given location name ;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvaTillatelsesinformasjon EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;akvaArt;"Arter i akvakulturregisteret";egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;akvaKapasitet;kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet.;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt EAID_F50CDC7D_B54A_460e_9836_0E4C6C38DD8B;biomasse;Informasjon om det finnes fisk eller ikke på akvakulturlokaliteten.;egenskap;20210501;Gyldig;Akvakulturlokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter\AkvakulturPunkt