Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_A358842A_DC72_4c73_8B5F_759614E86D4E;RåstoffOmrådeFlater;flaterepresentasjon av områder som antas å inneholde ressurser;pakke;2.0;Erstattet;RåstoffOmrådeFlater;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådeFlater EAPK_83020886_030F_46bb_A25D_967DCF20A084;RåstoffOmrådePunkt;område som antas å inneholde potensielle forekomster ;pakke;2.0;Erstattet;RåstoffOmrådePunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffOmrådePunkt EAPK_9978327E_A8FE_4f73_ADD6_47911199F153;RåstoffLokaliteter;lokalitet som gir opplysninger om en ressurs;pakke;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter EAPK_41B3EAE6_AF77_482e_9F89_FD6520547376;Spesielle;lokalitet hvor det er tatt prøve(r) for videre bearbeidelse/analyse;pakke;2.0;Erstattet;Spesielle;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Spesielle EAID_683EFAD8_DE01_426e_A4B2_B44BEEAEF889;Kodelister;;diagram;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_E401D785_2933_47d6_BBE7_5385051CBE79;Bruk av FellesegenskaperMineralressurser;;diagram;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_1C64F3B3_FE7E_45a6_9476_6135C57618D7;Realiseringer fra SOSI-del 1;;diagram;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_9FFD9001_FF19_4867_ABEA_2556016CCD1A;Pakkerealisering;;diagram;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_A1166C4E_F8A6_4b8f_8287_9D00FFD0EBF6;Realiseringer fra SOSI-del 2;;diagram;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_58C155ED_E125_415a_B101_AE30D96A10BA;FellesegenskaperMineralressurser;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_91865AAD_30A8_4b74_9C02_3B635D79E9E7;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;objekttype;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_7D5AC35A_C22B_46ad_B80C_C0D6115035E8;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_132CAE39_9237_487e_8357_003E236CA696;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_2A05321F_6834_44b6_A086_53B90D3A83BC;RastoffBetydning;hvor stor betydning en mineralregistrering har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal dokumenteres;kodeliste;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_2F677C53_3873_43f1_AEFA_368ACDA3A844;DriftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;kodeliste;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_57AE238E_EA88_4c8b_AD12_3D2AA0023BC9;TypeRastoffVirksomhet;angir type/status på eventuell aktivitet;kodeliste;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_72D10D7A_8D73_41f4_B3E0_38D906B4BA40;MaterialType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er oppdatert og ikke ihht Råstoffutvinning 4.0.;kodeliste;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_BD305021_6831_471a_8DDF_69A9A800DA3B;DriftForhold;angir driftsforholdene Merknad: À jour pr. siste oppdatering;kodeliste;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_D995B2CE_CC79_4e3a_A103_65275DAE57C9;MineralRegistreringType;hvilken type mineralforekomst dette er i en økonomisk betraktning -- Definition -- The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit.;kodeliste;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser EAID_58C155ED_E125_415a_B101_AE30D96A10BA;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\FellesegenskaperMineralressurser EAID_58C155ED_E125_415a_B101_AE30D96A10BA;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\FellesegenskaperMineralressurser EAID_58C155ED_E125_415a_B101_AE30D96A10BA;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\FellesegenskaperMineralressurser EAID_58C155ED_E125_415a_B101_AE30D96A10BA;stedfestingVerifisert;angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert);egenskap;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\FellesegenskaperMineralressurser EAID_7D5AC35A_C22B_46ad_B80C_C0D6115035E8;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Posisjonskvalitet EAID_7D5AC35A_C22B_46ad_B80C_C0D6115035E8;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\Posisjonskvalitet EAID_91865AAD_30A8_4b74_9C02_3B635D79E9E7;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;2.0;Erstattet;Mineralressurser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\GeolAvgrLinje