Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_C0001E5C_4C7E_4e5f_BE14_019D6E4B77CE;GeotekniskLabProsedyre;;pakke;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabProsedyre;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\GeotekniskLabProsedyre EAPK_E9EB14E5_BC1D_4e1d_ACE1_9948EDEB2F5E;GeotekniskLabKodelister;;pakke;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabKodelister;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\GeotekniskLabKodelister EAPK_6A99CBFB_F191_444c_85E5_A41F0CFFEB9C;GeotekniskLabDatatyper;;pakke;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabDatatyper;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\GeotekniskLabDatatyper EAID_F3444AA9_8859_4035_AF54_2110B07A17C1;GeotekniskLabTest3;;diagram;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_A6018C07_188F_48fa_BF6B_3D4EBBC98A06;GeotekniskLabTest1;;diagram;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_1A490F6F_6830_4248_8E1C_797CE85AA98E;GeotekniskLabTest;;diagram;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_71E57E24_DD29_47b2_9EFA_BA129D86EDF8;GeotekniskLabKodelister;;diagram;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_93F9893C_9138_412e_9A2D_2095EFC6E049;GeotekniskLabProsedyre;;diagram;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_64CBCA54_0953_414d_8639_67D2F73C5664;GeotekniskLabTest2;;diagram;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0 EAID_25FEA57A_5333_4a60_9A0C_536EC10FE73C;vanninnhold;undersøkelse for bestemmelse av prøvematerialets vanninnhold ved tørking. Angir forholdet mellom masse vann og masse fast stoffdetermination of the water content of the sample by oven drying. Corresponds to the ratio between mass of water and the mass of solid particles;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\VannInnhold EAID_46120BF2_482C_4335_97FF_DB3F363128D4;kornstørrelse;størrelse av enkeltkorn i en fysisk materialprøvesize of soil particles in a physical soil sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Kornstørrelse EAID_46120BF2_482C_4335_97FF_DB3F363128D4;leirinnhold;innhold av korn med ekvivalent diameter < 2 µm, regnet i masseprosentcontent of soil particles with equivalent diameter < 2 µm in mass %;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Kornstørrelse EAID_46120BF2_482C_4335_97FF_DB3F363128D4;siltinnhold;innhold av korn med ekvivalent diameter < 63 µm, regnet i masseprosentcontent of soil particles with equivalent diameter < 63 µm in mass %;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Kornstørrelse EAID_5216F6FA_973A_4c54_ADB6_10FD5589AB00;forKonsolideringSpenning;største effektivspenning prøven og/eller jordlagene tidligere har vært konsolidert forthe maximum effective stress the sample and/or the soil layers previously have been consolidated for;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Ødometer EAID_5216F6FA_973A_4c54_ADB6_10FD5589AB00;konsolideringKoeffisient;parameter knyttet til et materiales konsolideringsegenskaper parameter related to consolidation properties ;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Ødometer EAID_5216F6FA_973A_4c54_ADB6_10FD5589AB00;modulTall;beregnet parameter fra målte verdier calculated parameter from measured values;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Ødometer EAID_5216F6FA_973A_4c54_ADB6_10FD5589AB00;overKonsolideringGrad;forholdet mellom forkonsolideringsspenning og nåværende effektivt overlagringstrykk (OCR)the ratio between preconsolidation stress and present effective overburden stress (OCR);egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Ødometer EAID_5216F6FA_973A_4c54_ADB6_10FD5589AB00;permeabilitetKoeffisient;parameter for angivelse av prøven permeabilitets egenskap ;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Ødometer EAID_5216F6FA_973A_4c54_ADB6_10FD5589AB00;poretallEndring;endring i prøvens poretall ved belastning. Poretall = volum av porer dividert med volum av fast stoffchange in the void ratio during loading. The void ratio = volume of pores divided by volume of solid particles;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Ødometer EAID_5216F6FA_973A_4c54_ADB6_10FD5589AB00;setning;vertikal deformasjon av prøve og/eller jordlagvertical deformation of the sample and/or soil layers;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Ødometer EAID_5216F6FA_973A_4c54_ADB6_10FD5589AB00;volumTøyningVedP0;volumetrisk tøyning ved belastning opp til nåværende in situ effektivspenning ved ødometerprøvingvolumetric strain after loading up to the present in situ effective stress in oedometer testing;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Ødometer EAID_5216F6FA_973A_4c54_ADB6_10FD5589AB00;ødometerRingAreal;areal av ødometerring [cm2] area of Oedometer ring [cm2] ;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Ødometer EAID_5216F6FA_973A_4c54_ADB6_10FD5589AB00;ødometerRingID;identitet for anvendt ødometerringidentification of the applied oedometer ring;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Ødometer EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;aksialSpenning;forholdet mellom påført aksiallast og prøvens tverrsnittsareal i prøvingenratio between applied axial load and the cross-sectional area of the sample during testing;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;skjærSpenning;opptredende skjærspenning på prøvens endeflater og/eller på vilkårlig valgte plan i prøven.occuring shear stress on the end surfaces of the sample and/or on arbitrarily chosen planes in the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;skjærTøyning;forholdet mellom opptredende skjærdeformasjon og prøvens initielle høyderatio between occuring shear deformation and the initial height of the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;statPoretrykkVedBrudd;opptredende statisk poretrykk i prøven ved definert bruddtilstandoccuring static pore pressure in the sample in defined failure state;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;statSkjærfasthet;opptredende kritiske skjærspenninger ved definert bruddtilstand i prøvenoccuring critical shear stresses with defined failure state in the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;statSkjærtøyningVedBrudd;opptredende skjærtøyninger ved definert bruddtilstand i prøvenoccuring shear strains with a defined failure state in the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;syklPoretrykkVedBrudd;opptredende sykliske poretrykk i prøven ved definert bruddtilstandoccuring cyclic pore pressures with a defined failure state in the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;syklSnittSkjærspenning;gjennomsnittlig skjærspenning ved syklisk belastningaverage shear stress during cyclic loading;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;syklSnittSkjærtøyning;gjennomsnittlig skjærtøyning ved syklisk belastningaverage shear strain during cyclic loading;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;syklSykliskSkjærspenning;skjærspenning ved syklisk belastningshear stresses during cyclic loading;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;syklSykliskSkjærTøyning;skjærtøyning ved syklisk belastningshear strains during cyclic loading;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;syklSyklusNummerVedBrudd;antall gjennomførte sykler ved bruddnumber of completed cycles at failure;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\DirekteSkjær EAID_5A8DEC37_C6C5_408c_85DF_36F0C1C05419;sensitivitet;bestemmelse av forholdet mellom uforstyrret og omrørt udrenert skjærfasthet ved konusprøving i laboratorietdetermination of the ratio between undisturbed and remoulded undrained shear strength by fall cone tests in the laboratory;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Konus EAID_5A8DEC37_C6C5_408c_85DF_36F0C1C05419;skjærfasthetOmrørt;bestemmelse av udrenert skjærfasthet ved konusprøving av omrørt materiale i laboratorietdetermination of undrained shear strength by fall cone test of remoulded material in the laboratory;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Konus EAID_5A8DEC37_C6C5_408c_85DF_36F0C1C05419;skjærfasthetUforstyrret;bestemmelse av udrenert skjærfasthet ved konusprøving av uforstyrret materiale i laboratorietdetermination of undrained shear strength by fall cone test of undisturbed material in the laboratory;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Konus EAID_6D7B8B35_2218_47a1_ABC6_054C1DEC5830;densitet;bestemmelse av densitet (tetthet) for kohesjonsjordarter i laboratorietdetermination of unit weight of soil (density) for cohesive soils;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Densitet EAID_6D7B8B35_2218_47a1_ABC6_054C1DEC5830;densitetMinimumTørr;bestemmelse av minimum densitet (tetthet) for friksjonsjordarter i laboratoriet. Tilsvarer løseste lagring av partiklerdetermination of minimum density for friction soils. Corresponds to the loosest condition of the soil.;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Densitet EAID_6D7B8B35_2218_47a1_ABC6_054C1DEC5830;densitetMaksimumTørr;bestemmelse av maksimum densitet (tetthet) for friksjonsjordarter i laboratoriet. Tilsvarer fasteste lagring av partiklerdetermination of maximum density for friction soils. Corresponds to the densest condition of the soil.;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Densitet EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;aksialTøyning;forholdet mellom aksiell deformasjon og prøvens initielle høyderatio between axial deformation and the initial height of the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;effektivtOverlagringTrykk;spenning forårsaket av vekten av overliggende jordlag i en gitt dybde fratrukket effekt av oppdrift under grunnvannstandenstress caused by the weight of overlaying soil layers at a given depth reduced for buoyancy effects below the ground water table;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;horisontalKonsolideringSpenning;horisontal spenning beregnet fra vertikalt overlagringstrykk og effektiv hviletrykkkoeffisient Ko'horizontal stress calculated from the vertical overburden stress and the effective at rest coefficient Ko';egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;insituVertikalEffektivSpenning;spenning forårsaket av vekten av overliggende jordlag i en gitt dybde fratrukket effekt av oppdrift under grunnvannstandenstress caused by the weight of overlaying soil layers at a given depth reduced for buoyancy effects below the ground water table;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;poreTrykk;trykk i prøvens porevann under prøvingenthe pressure in the pore water phase during testing;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;skjærSpenning;opptredende skjærspenning på vilkårlig valgte plan i prøvenoccuring shear stress on arbitrarily chosen planes in the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;skjærTøyning;forholdet mellom opptredende skjærdeformasjon og prøvens initielle høyderatio between occuring shear deformation and the initial height of the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;statPoretrykkVedBrudd;opptredende statisk poretrykk i prøven ved definert bruddtilstandoccuring static pore pressures with defined failure state in the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;statSkjærfasthet;opptredende kritiske skjærspenninger ved definert bruddtilstand i prøvenoccuring critical shear stresses with defined failure conditions in the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;statSkjærtøyningVedBrudd;opptredende skjærtøyninger ved definert bruddtilstand i prøvenoccuring shear strains with defined failure state in the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;syklPoretrykk;opptredende sykliske poretrykk i prøven under prøvingenoccuring cyclic pore pressures in the sample during testing;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;syklSnittSkjærSpenning;gjennomsnittlig skjærspenning ved syklisk belastningaverage shear stresses during cyclic loading;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;syklSnittSkjærTøyning;gjennomsnittlig skjærtøyning ved syklisk belastningaverage shear strains during cyclic loading;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;syklSykliskSkjærSpenning;skjærspenning ved syklisk belastningshear stresses during cyclic loading;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;syklSykliskSkjærTøyning;skjærtøyning ved syklisk belastningshear strains during cyclic loading;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;syklSyklusNummerVedBrudd;antall gjennomførte sykler ved bruddnumber of completed cycles at failure;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;vertikalKonsolideringSpenning;vertikal spenning påført prøven i drenert konsolideringsfase. Tilsvarer vanligvis in situ vertikal effektivspenningvertical stress applied to the sample in the drained consolidation phase. Usually corresponds to the in situ vertical effective stress;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;vertikalTøyningVedKonsolidering;vertikal tøyning av prøven i drenert konsolideringsfasevertical strain of the sample in drained consolidation phase;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;volumEndring;endring av prøvevolum under drenert konsolideringsfasechange of sample volume during drained consolidation phase;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;volumetriskTøyningVedKonsolidering;volumetrisk tøyning etter endt konsolideringsfase. Tilsvarer forholdet mellom prøvens volumendring i konsolideringsfasen og prøvens initielle volumvolumetric strain after completed consolidation. Corresponds to the ratio between the volume change and the initial volume of the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Triaksial EAID_7E2A8D04_CBD4_473d_9C2A_48FC867FFCCB;sensitivitet;bestemmelse av forholdet mellom uforstyrret og omrørt udrenert skjærfasthet ved pocket penetrometerdetermination of the ratio between undisturbed and remoulded undrained shear strength by pocket penetrometer tests;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Pocketpen EAID_7E2A8D04_CBD4_473d_9C2A_48FC867FFCCB;skjærfasthetOmrørt;bestemmelse av udrenert skjærfasthet for omrørt materiale ved pocket penetrometerdetermination of undrained shear strength by pocket penetrometer testing of remoulded material;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Pocketpen EAID_7E2A8D04_CBD4_473d_9C2A_48FC867FFCCB;skjærfasthetUforstyrret;bestemmelse av udrenert skjærfasthet for uforstyrret materiale ved pocket penetrometerdetermination of undrained shear strength by pocket penetrometer testing of undisturbed material;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Pocketpen EAID_97DDB77A_1DD4_41ab_A37C_DE794EE43149;aksielTøyningVedBrudd;bestemmelse av tøyning (relativdeformasjon) i aksiell retning ved bruddtilstand i prøvematerialetdetermination of strain (relative deformation) in axial direction with the sample in failure conditions;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Enaksial EAID_97DDB77A_1DD4_41ab_A37C_DE794EE43149;skjærfasthetUdrenert;bestemmelse av udrenert skjærfasthet ved enaksial trykkprøving i laboratorietdetermination of undrained shear strength by unconfined compression testing;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Enaksial EAID_9A58DC42_5EE6_480c_89DA_AEAFFC8DFDCC;permeabilitetsKoeffisient;bestemmelse av permeabilitet i grov- eller finpermeameter i laboratorietdetermination of permeability in coarse- or fine permeameter;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\Permeabilitet EAID_C76B2D8D_6A6A_4717_AA62_A0E407B6B44A;sensitivitet;bestemmelse av forholdet mellom uforstyrret og omrørt udrenert skjærfasthet ved laboratorievingebordetermination of the ratio between undisturbed and remoulded undrained shear strength by laboratory vane tests;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\LabVinge EAID_C76B2D8D_6A6A_4717_AA62_A0E407B6B44A;skjærfasthetOmrørt;bestemmelse av udrenert skjærfasthet for omrørt materiale ved laboratorievingebordetermination of undrained shear strength by laboratory vane testing of remoulded material;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\LabVinge EAID_C76B2D8D_6A6A_4717_AA62_A0E407B6B44A;skjærfasthetUforstyrret;bestemmelse av udrenert skjærfasthet for uforstyrret materiale ved laboratorievingebordetermination of undrained shear strength by laboratory vane testing of undisturbed material;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\LabVinge EAID_DE33D4C5_A940_4988_AA10_4C36B418FB2E;aksialTøyning;forholdet mellom aksiell deformasjon og prøvens initielle høyderatio between axial deformation and the initial height of the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\ResonansSøyle EAID_DE33D4C5_A940_4988_AA10_4C36B418FB2E;dempning;bestemmelse av dempningsforhold fra prøvematerialets respons på en svingepuls og tidsutviklingen av denne.determination of damping ratio from the sample response to a decaying vibratory pulse;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\ResonansSøyle EAID_DE33D4C5_A940_4988_AA10_4C36B418FB2E;skjærModul;bestemmelse av skjærmodul fra prøvematerialets respons på eksiterte svingninger og prøvematerialets densitet.determination of shear modulus from the sample response to excitated vibrations and the density of the sample.;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\ResonansSøyle EAID_DE33D4C5_A940_4988_AA10_4C36B418FB2E;skjærTøyning;forholdet mellom opptredende skjærdeformasjon og prøvens initielle høyderatio between occuring shear deformation and the initial height of the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\ResonansSøyle EAID_DEE064BD_5C2B_4557_8B77_D2E1090F0592;flyteGrense;bestemmelse av flytegrense ved hjelp av støt- eller konusmetode i laboratoriet Merknad: Flytegrensen angir det vanninnhold der en omrørt leire går over fra å være flytende til å bli plastisk (formbar) determination of liquid limit flytegrense by percussion- or fall cone method in the laboratory Note:The liquid limit corresponds to a water content where the remoulded material goes from a liquid to a plastic state;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\PlastisitetsGrenser EAID_DEE064BD_5C2B_4557_8B77_D2E1090F0592;flyteIndeks;forholdet mellom differensen mellom naturlig vanninnhold og plastisitetsgrense og materialets plastisitet Merknad: Et mål på hvor nær in situ vanninnhold er flytegrensen the ratio between the difference between the in situ water content and the plasticity limit and the plasticity of the material Note: The liquidity index is a measure how close the in situ water content is to the liquid limit;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\PlastisitetsGrenser EAID_DEE064BD_5C2B_4557_8B77_D2E1090F0592;plastitetsGrense;bestemmelse av plastisitetsgrense ved hjelp av utrullingsmetode Merknad: Også kalt utrullingsgrense som angir det vanninnhold der en omrørt leire går over fra plastisk (formbar) til smuldrende konsistens determination of the plasticity limit by a hand rolling method Note: Expresses the water content where a remoulded clay leaves the plastic state and starts to crumble;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\PlastisitetsGrenser EAID_DEE064BD_5C2B_4557_8B77_D2E1090F0592;plastitetsIndeks;differensen mellom prøvematerialets flyte- og plastisitetsgrense. Definerer det plastiske området i prosent vanninnholdthe difference between the liquid and plastic limits for a remoulded clay sample. Defineres the plastic area of the clay in % water content;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\PlastisitetsGrenser EAID_E7E8E117_3391_46fa_A30A_3321A0AC0834;skjærbølgeHastighet;bestemmelse av skjærbølgehastighet fra gangtid for generert skjærbølgepuls i laboratorieprøvedetermination of shear wave velocity from travel time for generated shear wave pulse in a laboratory sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\BenderElement EAID_E7E8E117_3391_46fa_A30A_3321A0AC0834;skjærModul;bestemmelse av skjærmodul fra skjærbølgehastighet og prøvematerialets densitet.determination of shear modulus from shear wave velocity and density of the sample;egenskap;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest\BenderElement EAID_25FEA57A_5333_4a60_9A0C_536EC10FE73C;VannInnhold;undersøkelse for bestemmelse av prøvematerialets vanninnhold ved tørking. Angir forholdet mellom masse vann og masse fast stoffdetermination of the water content of the sample by oven drying. Corresponds to the ratio between mass of water and the mass of solid particles;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_46120BF2_482C_4335_97FF_DB3F363128D4;Kornstørrelse;fordeling av enkeltkornenes størrelse og fordeling i en fysisk materialprøvedistribution of the size of soil particles in a physical soil sample;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_5216F6FA_973A_4c54_ADB6_10FD5589AB00;Ødometer;undersøkelse for bestemmelse av deformasjonsegenskaper og spennings-tøyningsrelasjoner ved en-dimensjonal tøyningstilstand i laboratorietdetermination of deformation properties and stress-strain relations in one-dimensional strain conditions in the laboratory;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_58EDBA5B_2754_4343_A23D_2110AB6E6DBA;DirekteSkjær;undersøkelse for bestemmelse av udrenert skjærfasthet og spennings-tøyningsrelasjoner ved direkte skjærprøving i laboratorietdetermination of undrained shear strength and stress-strain relations in direct shear testing in the laboratory;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_5A8DEC37_C6C5_408c_85DF_36F0C1C05419;Konus;undersøkelse for bestemmelse av udrenert og omrørt skjærfasthet ved konusprøving i laboratorietdetermination of undrained shear strength by fall cone method in the laboratory;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_6D7B8B35_2218_47a1_ABC6_054C1DEC5830;Densitet;undersøkelse for bestemmelse av densitet (tetthet) for løsmasser i laboratorietdetermination of unit weight of soil (density) for soils in the laboratory;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_77811581_D416_41a5_BBC0_16A66855E5A0;Triaksial;undersøkelse for bestemmelse av skjærfasthet og spennings-tøyningsrelasjoner ved treaksial spenningstilstand i laboratorietdetermination of undrained shear strength and stress-strain relations in triaxial testing in the laboratory;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_7E2A8D04_CBD4_473d_9C2A_48FC867FFCCB;Pocketpen;undersøkelse for bestemmelse av udrenert skjærfasthet ved pocket penetrometer i laboratorietdetermination of undrained shear strength by pocket penetrometer method in the laboratory;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_97DDB77A_1DD4_41ab_A37C_DE794EE43149;Enaksial;undersøkelse for bestemmelse av udrenert skjærfasthet ved enaksial trykkprøving i laboratoriet determination of undrained shear strength by unconfined compression testing;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_9A58DC42_5EE6_480c_89DA_AEAFFC8DFDCC;Permeabilitet;undersøkelse for bestemmelse av permeabilitet (vannledningsevne) i laboratorietdetermination of permeability (hydraulic conductivity) in the laboratory;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_C76B2D8D_6A6A_4717_AA62_A0E407B6B44A;LabVinge;undersøkelse for bestemmelse av udrenert og omrørt skjærfasthet ved laboratorievingebordetermination of undrained shear strength by laboratory vane method;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_DE33D4C5_A940_4988_AA10_4C36B418FB2E;ResonansSøyle;bestemmelse av udrenert skjærfasthet ved enaksiell trykkprøvingdetermination of shear modulus and damping ratio in the laboratory;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_DEE064BD_5C2B_4557_8B77_D2E1090F0592;PlastisitetsGrenser;undersøkelse for bestemmelse av Atterberg's konsistensgrenser for kohesjonsjordarter. Merknad: Defineres av flytegrense, plastisitetsgrense og svinngrensedetermination of Atterberg's consistency limits for cohesive soils. Defined by liquid limit, plasticity limit and shrinkage limit;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest EAID_E7E8E117_3391_46fa_A30A_3321A0AC0834;BenderElement;undersøkelse for bestemmelse av skjærbølgehastighet og skjærmodul i laboratorietdetermination of shear wave velocity and shear modulus in the laboratory;;1.0;Tilbaketrukket;GeotekniskLabTest;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0\GeotekniskLabTest