Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_8BF4FE8E_75A5_49ae_AB8A_E07507370005;Datatyper og kodelister;;diagram;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_94CE6DC5_70CA_4e08_85A3_7D06AE508ABA;Hoveddiagram Stemmekretser;;diagram;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_07372E84_0AAF_4086_982E_02673E702C1C;Arv fra generelle typer;;diagram;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_377B6614_06C8_4964_A42A_EA9E6E1EEAC0;Realisering fra SOSI-objekt;;diagram;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_8DE58702_9B31_4e12_85D1_35D152E2B83C;Pakkerealisering Stemmekretser-20210701;;diagram;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_0F641991_2BDB_410d_850D_C3D36C361B48;Riksgrense;avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_1CAF17A7_246D_4156_A4EF_041C00F3ADD5;Fylkesgrense;avgrensning av fylke;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_3ACE39B5_A371_4b90_BD82_CA86F57CDCC8;Kommunegrense;avgrensing av kommune;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;Territorialgrense;avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_8A996619_B375_4624_92B4_25CF2E56B5C2;Stemmekrets;stemmekretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet Merknad: Inndelingen skal ivareta administrative formål, men har også i en viss grad blitt nyttet til å samle inn statistikk for planleggingsformål.;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_A80AB1B3_B25F_4610_8F44_1EC724A44BBF;Stemmekretsgrense;avgrensning av stemmekrets;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;GenerelleEgenskaperRiksrense;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;GenerelleEgenskaperValgkretsgrense;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;GenerelleEgenskaperValgkrets;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;GenerelleEgenskaperAdmGrenser;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_199612BF_007D_4bfb_A538_035BC062C826;Dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;datatype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_41247A23_F817_46eb_9564_D62ACF0815C7;Endringsflagg;endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner;datatype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_6B7BCACB_A856_4df0_83E0_77B8F298AB1C;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_8CA2B823_FAD5_4cc0_825B_ED9F4564FDA3;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_AA9626DE_2683_473f_AB1A_A917F55F3989;Registreringsversjon;angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.;datatype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_AB0E5767_8F30_492c_8C06_7556CD9198AC;StemmekretsId;unik identifikasjon av en stemmekrets innenfor en kommune i form av en kode eller et navn;datatype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_DDD294E5_DB8C_4c73_8877_7D9E4DBE790C;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_1275CD0C_BA5E_459a_91F3_C2D42506D4AD;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_2870B289_2C24_49c1_8AB3_0059422BF197;Fastsettingstype;liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse.;kodeliste;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_56DB2A43_DF9F_4b7a_B61F_8E4CC5B1DF39;NøyaktighetsklasseKode;Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på teiggrensepunkt er basert på kodet nøyaktighet på teiggrensepunktene. Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen.;kodeliste;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_5C8D80ED_9654_4414_A009_0D3AA8C2E49C;Grensestatus;liste over juridisk status på den administrative grensa;kodeliste;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_B91D55B5_C060_4ead_AD5B_3C9EDB2C5883;Landkode;alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions;kodeliste;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_BE678192_4844_4cde_BEC0_48C4817C049C;TypeEndring;endringsstatus for objektet;kodeliste;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_C82D5BD2_F075_42ab_970D_C86964571D7C;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_E8E5F176_9C8A_4ef4_A6FB_93ADEF6A46F6;TerrengdetaljKode;Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.;kodeliste;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_FDCD9B76_94A2_494e_A377_4ED0B7F5DA6F;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAID_0F641991_2BDB_410d_850D_C3D36C361B48;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Riksgrense EAID_0F641991_2BDB_410d_850D_C3D36C361B48;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Riksgrense EAID_0F641991_2BDB_410d_850D_C3D36C361B48;grensegateBredde;bredde av området på begge sider av riksgrensen som er ryddet for vegetasjon høyere enn 0,5 m Merknad: Bredden er 5 m for riksgrensene Norge-Finland og Norge-Sverige, 8 m for riksgrensa Norge-Russland.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Riksgrense EAID_0F641991_2BDB_410d_850D_C3D36C361B48;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Riksgrense EAID_0F641991_2BDB_410d_850D_C3D36C361B48;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Riksgrense EAID_0F641991_2BDB_410d_850D_C3D36C361B48;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Riksgrense EAID_0F641991_2BDB_410d_850D_C3D36C361B48;fastsettingstype;måte en grense er fastsatt på ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Riksgrense EAID_199612BF_007D_4bfb_A538_035BC062C826;rettskildeTittel;navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Dokumentasjonsreferanse EAID_199612BF_007D_4bfb_A538_035BC062C826;rettskildeId;referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Dokumentasjonsreferanse EAID_199612BF_007D_4bfb_A538_035BC062C826;hjemmel;lov som rettskilden er begrunnet i ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Dokumentasjonsreferanse EAID_199612BF_007D_4bfb_A538_035BC062C826;fastsettingsmyndighet;offentlig instans som har fastsatt en grense;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Dokumentasjonsreferanse EAID_199612BF_007D_4bfb_A538_035BC062C826;fastsettingsdato;dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Dokumentasjonsreferanse EAID_199612BF_007D_4bfb_A538_035BC062C826;dokumentlink;URL til saksdokument;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Dokumentasjonsreferanse EAID_199612BF_007D_4bfb_A538_035BC062C826;internReferanseKartverket;henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Dokumentasjonsreferanse EAID_1CAF17A7_246D_4156_A4EF_041C00F3ADD5;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Fylkesgrense EAID_1CAF17A7_246D_4156_A4EF_041C00F3ADD5;omtvistet;angir om grensen er omtvistet, eller det er tvil om forløpet;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Fylkesgrense EAID_1CAF17A7_246D_4156_A4EF_041C00F3ADD5;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Fylkesgrense EAID_1CAF17A7_246D_4156_A4EF_041C00F3ADD5;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Fylkesgrense EAID_1CAF17A7_246D_4156_A4EF_041C00F3ADD5;fastsettingstype;måte en administrativ grense er fastsatt på ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Fylkesgrense EAID_1CAF17A7_246D_4156_A4EF_041C00F3ADD5;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Fylkesgrense EAID_1CAF17A7_246D_4156_A4EF_041C00F3ADD5;nøyaktighetsklasse;klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser, og er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Fylkesgrense EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\AvtaltAvgrensningslinje EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\AvtaltAvgrensningslinje EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;land;angivelse av hvilke land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\AvtaltAvgrensningslinje EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;fastsettingstype;måte en grense kan være fastsatt på;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\AvtaltAvgrensningslinje EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;gjelderOmråde;navn på område som loven gjelder for, eller område som grensa er beregnet fra Eksempel: Svalbard (grensa for fiskevernsonen beregnes 200 nautiske mil parallelt og utenfor grunnlinja ved Svalbard).;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\AvtaltAvgrensningslinje EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\AvtaltAvgrensningslinje EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\AvtaltAvgrensningslinje EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;virkeområdenavn;begrep knyttet til yttergrensa for virkeområdet, som oftest angitt i lov eller forskrift For eksempel: Yttergrense for tilstøtende sone.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\AvtaltAvgrensningslinje EAID_36DF0C5D_0092_4ec2_96B3_09D58AF2BEC8;transformasjonsdato;tidspunktet for når koordinatene er transformert fra originalt koordinatsystem;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\AvtaltAvgrensningslinje EAID_3ACE39B5_A371_4b90_BD82_CA86F57CDCC8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Kommunegrense EAID_3ACE39B5_A371_4b90_BD82_CA86F57CDCC8;omtvistet;angir om grensen er omtvistet, eller det er tvil om forløpet;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Kommunegrense EAID_3ACE39B5_A371_4b90_BD82_CA86F57CDCC8;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Kommunegrense EAID_3ACE39B5_A371_4b90_BD82_CA86F57CDCC8;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Kommunegrense EAID_3ACE39B5_A371_4b90_BD82_CA86F57CDCC8;fastsettingstype;måte en administrativ grense er fastsatt på ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Kommunegrense EAID_3ACE39B5_A371_4b90_BD82_CA86F57CDCC8;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Kommunegrense EAID_3ACE39B5_A371_4b90_BD82_CA86F57CDCC8;nøyaktighetsklasse;klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser, og er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Kommunegrense EAID_41247A23_F817_46eb_9564_D62ACF0815C7;typeEndring;endringsstatus for objektet;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Endringsflagg EAID_41247A23_F817_46eb_9564_D62ACF0815C7;tidspunktEndring;tidspunkt for endring av objektet;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Endringsflagg EAID_6B7BCACB_A856_4df0_83E0_77B8F298AB1C;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Kopidata EAID_6B7BCACB_A856_4df0_83E0_77B8F298AB1C;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Kopidata EAID_6B7BCACB_A856_4df0_83E0_77B8F298AB1C;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Kopidata EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;beregningsdato;tidspunktet for når koordinatene er utregnet;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;gjelderOmråde;navn på område som loven gjelder for, eller område som grensa er beregnet fra Eksempel: Svalbard (grensa for fiskevernsonen beregnes 200 nautiske mil parallelt og utenfor grunnlinja ved Svalbard).;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;land;angivelse av hvilket land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;fastsettingstype;måte en grense kan være fastsatt på;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;virkeområdenavn;begrep knyttet til yttergrensa for virkeområdet, som oftest angitt i lov eller forskrift For eksempel: Yttergrense for tilstøtende sone.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense EAID_822D5443_9986_48b3_A3D2_7EC1A9187BC2;transformasjonsdato;tidspunktet for når koordinatene er transformert fra originalt koordinatsystem;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Territorialgrense EAID_8A996619_B375_4624_92B4_25CF2E56B5C2;område;objektets utstrekning ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Stemmekrets EAID_8A996619_B375_4624_92B4_25CF2E56B5C2;stemmekretsId;angivelse av stemmekretsnummer og navn;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Stemmekrets EAID_8A996619_B375_4624_92B4_25CF2E56B5C2;kommunenummer;nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Stemmekrets EAID_8CA2B823_FAD5_4cc0_825B_ED9F4564FDA3;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Posisjonskvalitet EAID_8CA2B823_FAD5_4cc0_825B_ED9F4564FDA3;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Posisjonskvalitet EAID_A80AB1B3_B25F_4610_8F44_1EC724A44BBF;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Stemmekretsgrense EAID_A80AB1B3_B25F_4610_8F44_1EC724A44BBF;følgerGrunnkretsgrense;angir om en valgkretsgrense følger samme grenseløp som en grunnkretsgrense, samt den unike identifikasjonen til den aktuelle grunnkretsgrensa;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Stemmekretsgrense EAID_A80AB1B3_B25F_4610_8F44_1EC724A44BBF;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Stemmekretsgrense EAID_A80AB1B3_B25F_4610_8F44_1EC724A44BBF;nøyaktighetsklasse;klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser, og er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Stemmekretsgrense EAID_AA9626DE_2683_473f_AB1A_A917F55F3989;produkt;entydig navn på produktet i form av et kortnavn;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Registreringsversjon EAID_AA9626DE_2683_473f_AB1A_A917F55F3989;versjon;versjonsnummer;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Registreringsversjon EAID_AB0E5767_8F30_492c_8C06_7556CD9198AC;fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste I tilknytning til stemmekrestser brukes den bare ved fylkestingsvalg.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\StemmekretsId EAID_AB0E5767_8F30_492c_8C06_7556CD9198AC;stemmekretsnavn;navn til stemmekrets;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\StemmekretsId EAID_AB0E5767_8F30_492c_8C06_7556CD9198AC;stemmekretsnummer;løpenummer innenfor stemmekretsens kommune;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\StemmekretsId EAID_AB0E5767_8F30_492c_8C06_7556CD9198AC;tellekretsnavn;navn på tellekrets innenfor en kommune. En tellekrets består av flere stemmekretser, og benyttes til opptelling av stemmer.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\StemmekretsId EAID_AB0E5767_8F30_492c_8C06_7556CD9198AC;tellekretsnummer;entydig nummer innen kommune for tellekretser.En tellekrets kan telle stemmer for flere stemmekretser.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\StemmekretsId EAID_AB0E5767_8F30_492c_8C06_7556CD9198AC;valgdistriktsnummer;nummerering av valgdistrikter ved stortingsvalg;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\StemmekretsId EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;sluttdato;Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere -- Definition -- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;endringsflagg;"endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede ""objekter"". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen";egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;registreringsversjon;angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B576E3D4_D5B0_45a2_966C_ADD3685C6705;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;sluttdato;Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;endringsflagg;"endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede ""objekter"". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen";egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;stedfestingVerifisert;angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert);egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_B85FF9B4_D2CB_42b0_B788_C5E79F46FCB0;registreringsversjon;angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperRiksrense EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkretsgrense EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkretsgrense EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkretsgrense EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;sluttdato;Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkretsgrense EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkretsgrense EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkretsgrense EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkretsgrense EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkretsgrense EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkretsgrense EAID_BBC7B033_4E01_430d_95EE_584F762A71D0;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkretsgrense EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkrets EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkrets EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkrets EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;sluttdato;Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkrets EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkrets EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkrets EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkrets EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkrets EAID_DCA139A9_8BA9_4fb8_8EE6_9AFA928FC90C;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperValgkrets EAID_DDD294E5_DB8C_4c73_8877_7D9E4DBE790C;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Identifikasjon EAID_DDD294E5_DB8C_4c73_8877_7D9E4DBE790C;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Identifikasjon EAID_DDD294E5_DB8C_4c73_8877_7D9E4DBE790C;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\Identifikasjon EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;sluttdato;Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;endringsflagg;"endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede ""objekter"". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen";egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;registreringsversjon;angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser EAID_F742F492_857C_4a72_B5A2_CF0390A43F6A;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;egenskap;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser\GenerelleEgenskaperAdmGrenser