Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_13FD0B1D_0F83_4bfc_A572_4F318C1994CD;EldreUtgave;;pakke;1.0;;EldreUtgave;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave EAPK_9D90273F_F783_4520_99FA_BD32E8078873;Arealressurskart - AR50;Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart for målestokk 1:50 000. Dette er et landsdekkende datasett som viser hovedtyper av arealressurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. AR50 fremstilt ved en generalisering av AR5 under tregrensa, og tolking av satellittbilder over tregrensa. I tillegg har det vært benyttet N50 der vi verken har hatt AR5 eller satellittbilder. Figurer som er mindre enn 15 dekar vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder. ;produktspesifikasjon;20161212;Erstattet;Arealressurskart - AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50 EAPK_3893F3C8_923B_4172_BA80_E8B5EDE1DB8B;Dyrkbar jord;Informasjonsmodellen omfatter areal som ved oppdyrking kan settes i slik stand at arealene vil tilfredsstille kravene til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrket jord, og som tilfredsstiller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord forekommer på arealtypene Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr, slik disse er klassifisert i AR5.;produktspesifikasjon;20170315;Gyldig;Dykrbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Dyrkbar jord EAPK_7B4C38CF_2A6C_4ed5_9FCA_3D5C935D26FF;Jordkvalitet;Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.;produktspesifikasjon;20161212;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Jordkvalitet EAPK_ECDE74EE_4275_421c_A084_CDF0DA4A22AC;Vernskog;Datasettet viser grenser for skog anses som tjener til vern for annen skog eller gir vern mot naturskader fordi den står opp mot fjellet eller ut mot havet.;produktspesifikasjon;1.0;Ukjent;Vernskog;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog EAPK_D30A2F1C_7C0B_4827_A640_9F95F07F68C0;Arealressurskart - AR50;Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart for målestokk 1:50 000. Dette er et landsdekkende datasett som viser hovedtyper av arealressurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. AR50 fremstilt ved en generalisering av FKB-AR5 under tregrensa og tolking av satellittbilder over tregrensa. For klassifisering av treslag har det tillegg har det vært benyttet N50 skog uten registrert treslag der det ikke finnes AR5. Figurer som er mindre enn 15 dekar vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder. ;produktspesifikasjon;20220523;Gyldig;Arealressurskart - AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50 EAPK_2FF5A5C7_EA0C_476b_A404_AF2622A2C807;FKB-AR5;;produktspesifikasjon;4.02-2011-12-01;Ukjent;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\FKB-AR5