Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_6DCB9C13_B739_4aa4_BBBE_BA4682AA0FCA;Hoveddiagram Korallrev;;diagram;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_56F09200_8620_458e_9D26_45565A2E3910;Realisering av objekttyper og datatyper fra SOSI del-2;;diagram;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_2F63B449_F7B3_4549_866D_1B491ADF8D5E;Realisering av objekttyper og datatyper fra SOSI del-1;;diagram;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_87D64A72_943C_4b22_B468_63D46AB40EA9;Realisering av kodelister;;diagram;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_D8CD86B0_7BA8_4946_AFE9_762489702BE0;Pakkerealisering Korallrev-20230401;;diagram;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_A0478544_75FD_4011_B047_D60E11E41FD2;Oversiktsdiagram Korallrev;;diagram;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_06B98C01_1034_4ff1_B586_740D7B86D1CD;Korallrev;naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19;objekttype;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_1A5AAF6B_1302_404b_948D_52B4C1096FCD;FellesegenskaperKorallrev;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_433E6F06_A3F9_40a9_9E6F_EE789444696A;BmNaturtype_Korall;naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19;objekttype;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_E3E30E34_EEA8_4910_AEF2_9959AAF65CB9;DybdeIntervall;I Korallrev : Observasjonene er utført i Dybde intervallet. sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57;objekttype;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_AB3CBF7C_9C53_4654_8259_EF089B760B4F;Registreringsversjon;angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.;datatype;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_D9317248_F3A7_4be4_89D9_5102A02F0E5D;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_F7C2F2AE_FA71_4f35_98E2_5AE5354A20F1;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.;datatype;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_0F063A82_33BD_4b74_BA8C_D830E81D228B;Naturtype;naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og DN-s håndbok 19-2001, Kartlegging av marint biologisk mangfold. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase.;kodeliste;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_3B402E12_7AE5_49d5_B80E_E29429F836B6;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_945BF7E6_0084_494a_BF50_36D51D4AD4AF;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAID_06B98C01_1034_4ff1_B586_740D7B86D1CD;observasjonsMetode;Metoden for observasjonen;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Korallrev EAID_06B98C01_1034_4ff1_B586_740D7B86D1CD;observasjonsSted;"Navnene kommer fra forskjellige kilder som fjorder, nermeste stedsnavn, til navn på bunnnformasjonar og fiskebanker.";egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Korallrev EAID_06B98C01_1034_4ff1_B586_740D7B86D1CD;observasjonsStart;Tidspunktet observasjonen startet;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Korallrev EAID_06B98C01_1034_4ff1_B586_740D7B86D1CD;observasjonsSlutt;Tidspunktet observasjonen sluttet;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Korallrev EAID_06B98C01_1034_4ff1_B586_740D7B86D1CD;lengdegrad;lengdegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Longitude where the sample was taken.;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Korallrev EAID_06B98C01_1034_4ff1_B586_740D7B86D1CD;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the sample was taken.;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Korallrev EAID_1A5AAF6B_1302_404b_948D_52B4C1096FCD;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\FellesegenskaperKorallrev EAID_1A5AAF6B_1302_404b_948D_52B4C1096FCD;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\FellesegenskaperKorallrev EAID_1A5AAF6B_1302_404b_948D_52B4C1096FCD;registreringsversjon;angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\FellesegenskaperKorallrev EAID_1A5AAF6B_1302_404b_948D_52B4C1096FCD;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\FellesegenskaperKorallrev EAID_1A5AAF6B_1302_404b_948D_52B4C1096FCD;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\FellesegenskaperKorallrev EAID_1A5AAF6B_1302_404b_948D_52B4C1096FCD;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\FellesegenskaperKorallrev EAID_433E6F06_A3F9_40a9_9E6F_EE789444696A;naturtype;naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og håndbok 19 marine områder;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\BmNaturtype_Korall EAID_433E6F06_A3F9_40a9_9E6F_EE789444696A;naturtypeNavn;navn på naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og håndbok 19 marine områder;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\BmNaturtype_Korall EAID_433E6F06_A3F9_40a9_9E6F_EE789444696A;kildeNavn;navn på observatør(er) eller forfatter(e);egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\BmNaturtype_Korall EAID_AB3CBF7C_9C53_4654_8259_EF089B760B4F;produkt;entydig navn på produktet i form av et kortnavn;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Registreringsversjon EAID_AB3CBF7C_9C53_4654_8259_EF089B760B4F;versjon;versjonsnummer;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Registreringsversjon EAID_D9317248_F3A7_4be4_89D9_5102A02F0E5D;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Identifikasjon EAID_D9317248_F3A7_4be4_89D9_5102A02F0E5D;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Identifikasjon EAID_E3E30E34_EEA8_4910_AEF2_9959AAF65CB9;posisjon;Observasjonen sin posisjon;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\DybdeIntervall EAID_E3E30E34_EEA8_4910_AEF2_9959AAF65CB9;minimumsdybde;minste dybde innen et område -- Definition -- the minimum (shoalest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL1 ;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\DybdeIntervall EAID_E3E30E34_EEA8_4910_AEF2_9959AAF65CB9;maksimumsdybde;største dybde innen et område -- Definition -- the maximum (deepest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL2;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\DybdeIntervall EAID_F7C2F2AE_FA71_4f35_98E2_5AE5354A20F1;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Posisjonskvalitet EAID_F7C2F2AE_FA71_4f35_98E2_5AE5354A20F1;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev\Posisjonskvalitet