Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_0FC0934D_D0C2_48a0_90EF_0D380C672199;Bane-4.0;databeskrivelsen omfatter i hovedsak den delen av jernbanens infrastruktur som betegnes ”overbygning”, dvs. spor, sporveksler/-kryss og plattformer. Med ”jernbane” menes her også sporveg, tunnelbane mv. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som kan beskrives med objekttyper i andre kapitler, er ikke tatt med i dette kapitlet. Slik infrastruktur er beskrevet i bl.a. kapitlene om Ledningsnett (anlegg for strømforsyning, signal-/sikring og telekommunikasjon), Bygninger (stasjonsbygning, takoverbygg og snøoverbygg), Bygningstekniske anlegg (bru, kulvert, tunnelportal, støttemur, stikkrenne, gjerde og støyskjerm) og Terrengform (skjæringer og fyllinger);fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;Bane-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0 EAPK_B4C2154F_0E0A_4292_8774_13ED90DC6F0D;Bane-4.5Utkast;;pakke;4.5;Utkast;Bane-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5Utkast