Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_2DE9C9D2_75FE_4a29_8C45_62D4CF425526;Hovedmodell;;diagram;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder EAID_E36D8B24_A8DB_4fb9_A1AD_CF7AEA70A0ED;Realisering fra generell del;;diagram;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder EAID_1AEFD127_2F44_4861_BF76_30E6ADE3BDC9;RadonAktsomhet;graden av aktsomhet for forhøyede konsentrasjoner av radongass i bygninger. Klassifiseringen er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold. Dette gir kommunene et grunnlag for en første vurdering av radonfare. I områder med høy eller særlig høy aktsomhet bør kommunen undersøke om det er behov for å følge opp radonproblematikken i henhold til Plan og bygningsloven og Folkehelseloven med forskrifter.;objekttype;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder EAID_2CD2606D_5378_4083_B716_CFC73EDE1A04;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt;objekttype;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder EAID_BA45C8C1_9C7F_4e2f_AD70_B0CED851E30A;FelleskomponenterRadonAktsomhet;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder EAID_5D485618_A9DD_45b2_8C55_3F0D8CED1742;AktsomhetGrad;viser hvilke områder som trolig er mer radonutsatt enn andre, basert på geologi (berggrunn- og løsmasser) og inneluftsmålinger av radon.;kodeliste;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder EAID_1AEFD127_2F44_4861_BF76_30E6ADE3BDC9;aktsomhetGrad;graden av aktsomhet for forhøyede konsentrasjoner av radongass i bygninger. ;egenskap;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder\RadonAktsomhet EAID_1AEFD127_2F44_4861_BF76_30E6ADE3BDC9;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder\RadonAktsomhet EAID_2CD2606D_5378_4083_B716_CFC73EDE1A04;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder\GeolAvgrLinje EAID_BA45C8C1_9C7F_4e2f_AD70_B0CED851E30A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder\FelleskomponenterRadonAktsomhet EAID_BA45C8C1_9C7F_4e2f_AD70_B0CED851E30A;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;1.0;Erstattet;Radon aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder\FelleskomponenterRadonAktsomhet