Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D0416BBC_FAE6_4b84_9AB8_B0F53DED0653;Låssettingsplasser;;diagram;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_3CA063EF_3C2E_4096_9FB3_1C1156A46D59;Datatyper;;diagram;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_9FB8599C_4E75_4ef7_9BD2_D2C5594523A0;Kodelister;;diagram;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_66335F63_172A_4df7_B4CF_C777C056120C;Pakkerealisering;;diagram;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_39B96525_184B_49f6_9B09_B79A05EE6B54;Realisering Generelle Egenskaper;;diagram;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_78DF1628_D971_40b5_8FBB_CD82B179DF66;Realisering fra SOSI del 2;;diagram;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;Låssettingsplass;område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs- og areal utnyttelse Merknad: Annen bruk av området kan føre til fortrengsel av særinteresser innen fiskeriene og påføre disse tap. -- Definition -- area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization;objekttype;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_27D06399_0C1A_487e_81A5_5D40D9DAF09C;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_F74E25B2_2D7A_4a52_AC84_99BCE6DDEF4B;LåssettingsplassGrense;avgrensning av område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs og areal utnyttelse -- Definition -- delimitation of area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization;objekttype;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_2BCA8651_1931_4284_BC87_F75C74266A1D;FiskeriressursområdeArt;beskrivelse av informasjon i samsvar med NS-9400: Førstehånds fiskeomsetning. Sluttseddelens dataelementer. Termer og koder . -- Definition - - description of information in accordance with NS-9400: First-hand fish trade. Data elements of the contract note. Terms and codes.;datatype;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_4EB4C912_4578_4406_80A8_21D7DB2E393F;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_6264E7DD_D4EA_40e8_AF8D_FE254D1CB16E;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_66DA490C_C28E_427b_8DED_3A4CF6E4786B;Periode;;datatype;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_78575E75_351E_4515_B8D2_0A56607E6AE7;Fiskeriressurs;særlig verdifulle områder for rekruttering til fiskebestander eller andre -- Definition - - particularly valuable areas for recruitment to fishing stocks or other;datatype;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_15A0426C_CC58_417e_A365_5D8A414EBD12;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_20F4716B_4E18_4a3d_875B_767AEDDFB197;Status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.;kodeliste;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_3CA5A25A_6882_47fb_A590_3F1835028D6F;AkvaArt;Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities -lag 4 - lag 18 - lag 606;kodeliste;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_59707F18_F312_48bb_BC0A_644ECB5EEFFC;Måned;;kodeliste;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_AE3BC7A2_E72A_4220_B5A8_97D10D04BD42;FiskeriBruksfrekvens;;kodeliste;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_B346150C_AE7C_4b0f_850A_F5E6AF337C08;FiskeriOmrbruker;;kodeliste;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_C39B612F_5909_4afd_86E0_29C3EF2B85EF;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.;kodeliste;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_F9C37573_67A1_4543_AC08_E4EF393A799E;Fiskeribrukstype;brukstype av fiskeredskapsområde -- Definition - - usage type of fishing equipment area;kodeliste;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_FA6C82AF_3BF9_475d_9D81_EFB06C8547C4;FiskeriredskapGenPassiv;;kodeliste;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;bruksfrekvens;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;fiskeredskap;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;fiskeriressurs;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;løpenummer;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;manuskart;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;merknader;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;objektId;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;regBruker;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;stedsnavn;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;fiskeribrukstype;brukstype av fiskeredskapsområde -- Definition -- usage type of fishing equipment area ;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;opdBruker;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;omrBruker;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;bruksbeskrivelse;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_25FBACCA_F381_49ae_9E28_88C7F81615F3;prioritet;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Låssettingsplass EAID_27D06399_0C1A_487e_81A5_5D40D9DAF09C;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\GenerelleEgenskaper EAID_27D06399_0C1A_487e_81A5_5D40D9DAF09C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\GenerelleEgenskaper EAID_27D06399_0C1A_487e_81A5_5D40D9DAF09C;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\GenerelleEgenskaper EAID_27D06399_0C1A_487e_81A5_5D40D9DAF09C;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\GenerelleEgenskaper EAID_27D06399_0C1A_487e_81A5_5D40D9DAF09C;posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\GenerelleEgenskaper EAID_27D06399_0C1A_487e_81A5_5D40D9DAF09C;status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\GenerelleEgenskaper EAID_27D06399_0C1A_487e_81A5_5D40D9DAF09C;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\GenerelleEgenskaper EAID_27D06399_0C1A_487e_81A5_5D40D9DAF09C;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\GenerelleEgenskaper EAID_2BCA8651_1931_4284_BC87_F75C74266A1D;artskode;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\FiskeriressursområdeArt EAID_2BCA8651_1931_4284_BC87_F75C74266A1D;norskArtsnavn;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\FiskeriressursområdeArt EAID_4EB4C912_4578_4406_80A8_21D7DB2E393F;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Identifikasjon EAID_4EB4C912_4578_4406_80A8_21D7DB2E393F;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Identifikasjon EAID_4EB4C912_4578_4406_80A8_21D7DB2E393F;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Identifikasjon EAID_6264E7DD_D4EA_40e8_AF8D_FE254D1CB16E;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Posisjonskvalitet EAID_6264E7DD_D4EA_40e8_AF8D_FE254D1CB16E;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Posisjonskvalitet EAID_66DA490C_C28E_427b_8DED_3A4CF6E4786B;mndFra;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Periode EAID_66DA490C_C28E_427b_8DED_3A4CF6E4786B;mndTil;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Periode EAID_78575E75_351E_4515_B8D2_0A56607E6AE7;fiskeriressursområdeArt;beskrivelse av informasjon i samsvar med NS-9400: Førstehånds fiskeomsetning. Sluttseddelens dataelementer. Termer og koder . -- Definition -- description of information in accordance with NS-9400: First-hand fish trade. Data elements of the ??contract/bought note. Terms and codes. ;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Fiskeriressurs EAID_78575E75_351E_4515_B8D2_0A56607E6AE7;periode;;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\Fiskeriressurs EAID_F74E25B2_2D7A_4a52_AC84_99BCE6DDEF4B;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20160510;Erstattet;Låssettingsplasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Låssettingsplasser\LåssettingsplassGrense