Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_47FF9C23_8B4D_4910_8EBD_05C5CFA47E7C;Pakkerealisering;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_499C72F0_449A_4363_88AC_FC13338F38CA;Oversiktsdiagram Realiseringer fra SOSI-objekt;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_65F695D0_10D8_4a7a_95BC_FCCD925EF7E4;Oversiktsdiagram Realiseringer fra fagområdet;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_2623799E_0F0C_4287_B9DA_1CD950CB7762;Oversiktsdiagram Datatyper og kodelister;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_83AF2439_BF3D_40b1_91D8_DB75475E35CB;Hoveddiagram Produktspesifikasjon konsesjonsområde;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_E0243A0A_9BE9_409d_AAC3_18028F64FF3B;Oversiktsdiagram Eksterne kodelister;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_11C68D28_E7E4_4cf3_920F_8A820216E10C;ReindriftKonsesjonsområde;områder utenfor det samiske reinbeiteområdet der det er gitt konsesjon etter reindriftslovens § 8.;objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_9574DF01_2B1F_425b_8DD6_A07C47AAB7F2;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_ABBAB395_BC7E_47d6_B874_2457765CD15F;ReindriftKonsesjonsgrense;avgrenser et konsesjonsområde;objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_AF95B828_AF64_492d_B416_01B070923D76;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_DF328776_7922_433a_9CB9_8C0B0D8C873C;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_F328A7FA_E3FF_48c6_85BD_5578072A050E;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_21F05AF6_FD49_4ed8_B883_30C38A0558B4;ReinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_232428CB_248F_4d89_BD3A_D58CA10B7325;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_81E6EF7A_D0FD_4653_9476_C7A9C04ED6A4;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde EAID_11C68D28_E7E4_4cf3_920F_8A820216E10C;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\ReindriftKonsesjonsområde EAID_11C68D28_E7E4_4cf3_920F_8A820216E10C;reinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition -- indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\ReindriftKonsesjonsområde EAID_9574DF01_2B1F_425b_8DD6_A07C47AAB7F2;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Fellesegenskaper EAID_9574DF01_2B1F_425b_8DD6_A07C47AAB7F2;geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Fellesegenskaper EAID_9574DF01_2B1F_425b_8DD6_A07C47AAB7F2;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Fellesegenskaper EAID_9574DF01_2B1F_425b_8DD6_A07C47AAB7F2;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Fellesegenskaper EAID_9574DF01_2B1F_425b_8DD6_A07C47AAB7F2;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Fellesegenskaper EAID_9574DF01_2B1F_425b_8DD6_A07C47AAB7F2;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Fellesegenskaper EAID_9574DF01_2B1F_425b_8DD6_A07C47AAB7F2;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Fellesegenskaper EAID_9574DF01_2B1F_425b_8DD6_A07C47AAB7F2;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Fellesegenskaper EAID_ABBAB395_BC7E_47d6_B874_2457765CD15F;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource followed by the central part of the object;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\ReindriftKonsesjonsgrense EAID_AF95B828_AF64_492d_B416_01B070923D76;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Kopidata EAID_AF95B828_AF64_492d_B416_01B070923D76;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Kopidata EAID_AF95B828_AF64_492d_B416_01B070923D76;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Kopidata EAID_DF328776_7922_433a_9CB9_8C0B0D8C873C;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Posisjonskvalitet EAID_DF328776_7922_433a_9CB9_8C0B0D8C873C;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Posisjonskvalitet EAID_DF328776_7922_433a_9CB9_8C0B0D8C873C;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Posisjonskvalitet EAID_F328A7FA_E3FF_48c6_85BD_5578072A050E;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Identifikasjon EAID_F328A7FA_E3FF_48c6_85BD_5578072A050E;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Konsesjonsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde\Identifikasjon