Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_F4D1EE04_C133_4004_B58F_D5C3B3B51BA1;Kodelister;;diagram;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_21DF5BA2_8EE1_4d74_96D8_BBC2FA2A8DF5;Datatyper;;diagram;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_D06F7510_C065_4433_B007_6B9C253A7B2E;Realiseringer fra SOSI-del 1;;diagram;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_E098A14B_99E4_4e91_AE3F_73B2C715F0F1;Rødlistearter-Svartelistearter-20170301;;diagram;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_3E7AA925_0297_450c_98DB_98612522BB74;Pakkerealisering;;diagram;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_0280E17B_6288_40f4_B1C9_78899FAB8F0E;ArtsforekomstGrense;avgrensning av en artslokalitet;objekttype;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_4AC21C58_ACC4_4868_B022_6D9673C44F3E;SvartelisteArtsforekomst;Artsforekomst av en svartelisteart.;objekttype;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;Artsforekomst;Abstrakt objekttype med egenskaper som arves av objekttypene RødlisteArtsforekomst eller SvartelisteArtsforekomst.;objekttype;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_AEB156E6_4D78_4edf_92B2_FCF4F6EED69D;RødlisteArtsforekomst;Artsforekomst av en rødlisteart.;objekttype;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_B957F2AF_CE81_4ed9_ADB1_6B5FD274E054;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_484D4978_B9C3_496d_A138_4E3926DEAF4F;Sted;Datatype som inneholder stedsnavn på artsforekomstens funnsted, kommune og fylke.;datatype;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;Funnopplysninger;Datatype som gir detaljerte funnopplysninger om artsforekomsten.;datatype;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_54FC0310_0F40_48ab_9A9A_409A7FDC3531;Taksonomi;Datatype om egenskaper som gir opplysninger om artens navn og plassering i taksonomien.;datatype;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;Databaseinformasjon;Datatype som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten.;datatype;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_BDF66A05_C8E4_4537_B7CD_64E37E4B69F7;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_27BA799A_B573_4db7_A2D1_F4C9E1AE80CE;Kjønn;Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.;kodeliste;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_2C7B9649_F4AD_4546_B087_DA2F47E145D8;OpprinnelsesType;Hvilken type opprinnelse (dannelsesmåte) artsforekomsten har;kodeliste;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_7ABEA606_F3DF_4434_9399_167F652A1518;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_94E52EC5_464D_438f_88A3_A2FA7D1E5FE3;SvartelisteKategorier;Kilde: Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) 2012. Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim.;kodeliste;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_B215BCC3_293C_40c9_AC8F_E425B6E8CA3B;RødlisteKategorier;Kilde: Henriksen S og Hilmo O (2015) Metode. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken.;kodeliste;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_B38AF04A_EFD5_40a5_9A00_158B10229D86;Aktivitet;Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.;kodeliste;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_E8F92733_AAAE_4829_A007_B01B0DC72E65;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAID_0280E17B_6288_40f4_B1C9_78899FAB8F0E;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\ArtsforekomstGrense EAID_484D4978_B9C3_496d_A138_4E3926DEAF4F;kommune;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Sted EAID_484D4978_B9C3_496d_A138_4E3926DEAF4F;fylke;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Sted EAID_484D4978_B9C3_496d_A138_4E3926DEAF4F;lokalitet;Stednavnet der objektet ble registert The specific description of the place. Less specific geographic information can be provided in other geographic terms;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Sted EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;opprinnelsesType;Hvilken type opprinnelse (dannelsesmåte) artsforekomsten har The specific nature of the data record;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;funnetAv;Person, personer (sammensatt og semikolonseparert), grupper eller organisasjoner som har funnet/etablert objektet, gjerne fra feltregistering A list (concatenated and separated) of names of people, groups, or organizations responsible for recording the original Occurrence. The primary collector or observer, especially one who applies a personal identifier (recordNumber), should be listed first;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;antallIndivider;Antall individer da forekomsten ble registert The number of individuals represented present at the time of the Occurrence;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;livsStadie;Aldersklasser eller livsstadier da forekomsten ble registert. The age class or life stage of the biological individual(s) at the time the Occurrence was recorded. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;kjønn;Kjønnet på de biologiske individene i forekomsten The sex of the biological individual(s) represented in the Occurrence;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;reprodukssjonsTilstand;Reproduksjonstilstanden til de biologiske individene i forekomsten The reproductive condition of the biological individual(s) represented in the Occurrence;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;aktivitet;Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registert. A description of the behavior shown by the subject at the time the Occurrence was recorded. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;funksjonsperiode;Angir årstiden som registreringen gjelder for Indicates the season the Occurrence applies for;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;identifisertAv;Person, personer (sammensatt og semikolonseparert), grupper eller organisasjoner som har identifisert objektets vitenskapelige identitet (scientificName) A list (concatenated and separated) of names of people, groups, or organizations who assigned the Taxon to the subject;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;assosiertMedia;Liste av identifikatorer (global unique identifiers, URI, URL) til bilder og andre medier som er assosiert med objektet. Semikolonseparert. A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, global unique identifier, URI) of media associated with the Occurrence.;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;assosiertReferanse;Ei liste, gjerne sammensatt og semikolonseparert, av identifikatorer til kilden til forekomsten A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, bibliographic reference, global unique identifier, URI) of literature associated with the Occurrence.;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;kommentar;Kommentarer og notater knyttet til objektet Comments or notes about the Occurrence;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;hendelsesDato;Datoen når hendelsen (gjerne registeringen i felt) skjedde. The date-time or interval during which an Event occurred. For occurrences, this is the date-time when the event was recorded. Recommended best practice is to use an encoding scheme, such as ISO 8601:2004(E).;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_491CA1C2_752F_478d_A2B8_EA61C4078E00;metodeProtokoll;Navnet til innsamlingsmetode som ble brukt under en registrering The name of, reference to, or description of the method or protocol used during an Event;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Funnopplysninger EAID_4AC21C58_ACC4_4868_B022_6D9673C44F3E;svartelisteKategori;En gruppert og rangert inndeling av fremmede arter etter hvor stor økologisk risiko de representerer for norsk natur.;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\SvartelisteArtsforekomst EAID_54FC0310_0F40_48ab_9A9A_409A7FDC3531;vitenskapeligNavnID;Nummeret til det vitenskapelige navnet i Artsdatabankens navnebase. An identifier for the nomenclatural details of a scientific name.;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Taksonomi EAID_54FC0310_0F40_48ab_9A9A_409A7FDC3531;vitenskapeligNavn;Fullt vitenskapelig navn på laveste nivå med slektsnavn, artsepitet og autor. Dette hentes i Artsdatabankens navnebase. The full scientific name, with authorship and date information if known. When forming part of an Identification, this should be the name in lowest level taxonomic rank that can be determined;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Taksonomi EAID_54FC0310_0F40_48ab_9A9A_409A7FDC3531;taksonID;Identifikator for objektets takson, nummeret på taksonet hentes fra Artsdatabankens navnebase An identifier for the set of taxon information;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Taksonomi EAID_54FC0310_0F40_48ab_9A9A_409A7FDC3531;author;Navnet på author, den som har beskrevet det vitenskapelige navnet som brukes. Dette hentes i Artsdatabankens navnebase. The authorship information for the scientificName formatted according to the conventions of the applicable nomenclaturalCode;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Taksonomi EAID_54FC0310_0F40_48ab_9A9A_409A7FDC3531;norskNavn;Det anbefalte norske navnet på arten (hvis det finnes), dette hentes fra Artsdatabankens navnebase. A common or vernacular name;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Taksonomi EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;institusjonsKode;Navnet eller akronymet som institusjonen bruker for å identifisere institusjonen som forvalter objektet The name (or acronym) in use by the institution having custody of the object(s) or information referred to in the record;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Databaseinformasjon EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;samlingsKode;Navnet eller akronymet som identifiserer samlingen/databasen som objektet stammer fra The name, acronym, code, or initialism identifying the collection or data set from which the record was derived;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Databaseinformasjon EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;datasettID;Identifikator for et definert datasett i databasen hvor objektet stammer fra An identifier for the set of data. May be a global unique identifier or an identifier specific to a collection or institution;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Databaseinformasjon EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;datasettNavn;Navnet som identifiserer datasettet i samlingen/databasen hvor objektet stammer fra The name identifying the data set from which the record was derived;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Databaseinformasjon EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;katalogNummer;Identifikator (helst unik) på objektet innen datasettet eller samlingen An identifier (preferably unique) for the record within the data set or collection;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Databaseinformasjon EAID_58F0825D_D329_46a4_A1A6_A0F587A30E81;bibliografiskSitering;Bibliografisk referanse til ressursen om hvordan objektet bør siteres A bibliographic reference for the resource as a statement indicating how this record should be cited (attributed) when used;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Databaseinformasjon EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;posisjon;Artsforekomsten registrert som et punkt Location where the occurrence exists;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;område;Artsforekomsten registrert som en flate Area over which an occurrence extends;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;linje;Artsforekomsten registrert som en kurve Species occurrence registered as a curve;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;databaseInformasjon;Egenskaper som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten Features on the datasource for the occurrence;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;taksonomi;Egenskaper som gir opplysninger om artens navn og plassering i taksonomien Information on species name and taxonomic rank;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;funnOpplysninger;Egenskaper som gir detaljerte funnopplysninger om artsforekomsten Detailed information on the occurrence;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;sted;Stedsnavn på artsforekomstens funnsted, kommune og fylke Geographical name on the occurrence location;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;forekomstID;Identifikator på forekomsten. Kan genereres fra denne lenken https://www.uuidgenerator.net/ Ved mangel på en varig global unik identifikator (UUID) kan en konstruere en identifikator fra institusjonsKode, samlingsKode og katalogNummer. An identifier for the Occurrence. In the absence of a persistent global unique identifier, construct one from a combination of identifiers in the record that will most closely make the occurrenceID globally unique;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;forekomstStatus;Et uttrykk for om arten finnes eller ikke på lokaliteten A statement about the presence or absence of a Taxon at a Location;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;lisens;Bruksrettigheter for andre enn den som har opphavsrett, anbefalt er CC-BY 4.0. A legal document giving official permission to do something with the resource;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;koordinatPresisjon;Angir usikkerhet ( i meter) fra koordinatpunktet der objektet ble funnet. The horizontal distance (in meters) from the given decimalLatitude and decimalLongitude describing the smallest circle containing the whole of the Location;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_672F45F2_EFF0_40f6_A766_410B69637233;unntattOffentlighet;Mer nøyaktige, men sensitive data om forekomsten finnes, men er unntatt offentlighet Additional information that exists, but that has not been shared in the given record;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Artsforekomst EAID_AEB156E6_4D78_4edf_92B2_FCF4F6EED69D;rødlisteKategori;En gruppert og rangert inndeling av rødlistearter etter hvor høy risiko artene har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer.;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\RødlisteArtsforekomst EAID_B957F2AF_CE81_4ed9_ADB1_6B5FD274E054;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\GenerelleEgenskaper EAID_B957F2AF_CE81_4ed9_ADB1_6B5FD274E054;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\GenerelleEgenskaper EAID_B957F2AF_CE81_4ed9_ADB1_6B5FD274E054;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\GenerelleEgenskaper EAID_B957F2AF_CE81_4ed9_ADB1_6B5FD274E054;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\GenerelleEgenskaper EAID_BDF66A05_C8E4_4537_B7CD_64E37E4B69F7;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Identifikasjon EAID_BDF66A05_C8E4_4537_B7CD_64E37E4B69F7;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Identifikasjon EAID_BDF66A05_C8E4_4537_B7CD_64E37E4B69F7;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter\Identifikasjon