Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_0284DA27_D502_4fde_8816_F46D8F585616;Realisering fra SOSI-objekt 4.5;;diagram;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_B0A056CF_7EDE_4f3b_B007_EABC75663864;Realisering kodelister;;diagram;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_6591190C_892D_4cfe_AA67_D6DA89A3B4C3;Datatyper og kodelister;;diagram;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_94B0952D_1B51_4280_956F_1EE4DCB3768D;Realisering datatyper;;diagram;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_CBF3C81B_185E_421d_B3B1_CB57BA5C37DC;Hoveddiagram Nødhavner-20170501;;diagram;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_CA2E7EA8_5D1B_4e4e_8360_D5C96319DC2B;Pakkerealisering Nødhavner-20170501;;diagram;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_606E8416_9E71_4bd7_9A22_5C3C975C2EAE;Nødhavn;Vedtatte og foreslåtte nødhavner som inngår i Kystverkets beredskapsplan. Nødhavnene vurderes som de mest aktuelle stedene å ta fartøy inn for å unngå eller begrense akutt forurensning, og skal være en del av Kystverkets beredskapsplan mot akutt forurensning. I den enkelte situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn. Nødhavnkategorier: Nødhavner er skilt i tre kategorier. Kategori 1: Nødhavner særlig egnet for de største fartøyene (tankfartøy og store bulkskip av den størrelse som trafikkerer Narvik). Nødhavner i kategori 1 vil det i første rekke være behov for i tilknytning til ytre farled der tankskipene seiler, samt farleder inn til oljeterminaler og andre havner hvor det går tankskip og produkttankere. Kan også brukes av annen trafikk i området.Kategori 2: Nødhavner for den forventede trafikken i området. I første rekke fartøy over 5.000 BT.;objekttype;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;NødhavnSupertype;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_461FA7A4_DFE4_4488_B978_11504588A2A1;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_AA3C414D_EBE2_487d_AE1D_AD0ADA3E329A;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_D7F48294_BAC7_494e_97F4_888A61919770;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_5DEE05B8_3C59_4654_BC19_CFF629402533;Forvaltningsstatus;Status på om nødhavner er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder);kodeliste;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_68A66B13_7774_4169_A36B_0EBC035A113C;KystverksRegion;Tilhørende kystverksregion;kodeliste;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_7478D288_C1E1_46e6_A4B5_BE623E7F5D12;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_86D5828C_0B0E_4069_BBA9_B6E811C5FF59;IUAnavn;Ansvarlig interkommunalt utvalg for akutt forurensning;kodeliste;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_89B0E5CF_907C_4d87_B051_6071748FC463;NødhavnKategori;Kategorisering 1-3 av nødhavn;kodeliste;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_8F05611E_5F26_4a5e_87C9_E79B6C3E53DF;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_D17D8AFF_6E96_4445_AC2C_A3FBD4EC0BF7;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAID_461FA7A4_DFE4_4488_B978_11504588A2A1;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Posisjonskvalitet EAID_461FA7A4_DFE4_4488_B978_11504588A2A1;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Posisjonskvalitet EAID_606E8416_9E71_4bd7_9A22_5C3C975C2EAE;lokalisering;Nødhavnens geografiske representasjon;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_606E8416_9E71_4bd7_9A22_5C3C975C2EAE;navn;Navn på havn;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_606E8416_9E71_4bd7_9A22_5C3C975C2EAE;nødhavnnummer;Identifikator som benyttes i Kystverkets forvaltning av nødhavner.;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_606E8416_9E71_4bd7_9A22_5C3C975C2EAE;forvaltningsstatus;Status på om nødhavner er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder);egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_606E8416_9E71_4bd7_9A22_5C3C975C2EAE;kategori;Kategorisering 1-3 av nødhavn;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_606E8416_9E71_4bd7_9A22_5C3C975C2EAE;iua;Ansvarlig interkommunalt utvalg for akutt forurensning;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_606E8416_9E71_4bd7_9A22_5C3C975C2EAE;kyvRegion;Tilhørende kystverksregion;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_606E8416_9E71_4bd7_9A22_5C3C975C2EAE;fylke;offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Nødhavn EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;kommune;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;uuid;Universal Unique IDentifier (UUID) - en unik identifikator for hvert enkeltobjekt - 36 tegn lang;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_82C4FF4E_B090_4957_A21B_610DAF120BD9;lenkeFaktaark;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\NødhavnSupertype EAID_AA3C414D_EBE2_487d_AE1D_AD0ADA3E329A;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Kopidata EAID_AA3C414D_EBE2_487d_AE1D_AD0ADA3E329A;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Kopidata EAID_D7F48294_BAC7_494e_97F4_888A61919770;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Identifikasjon EAID_D7F48294_BAC7_494e_97F4_888A61919770;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Identifikasjon EAID_D7F48294_BAC7_494e_97F4_888A61919770;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner\Identifikasjon