Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D5E39848_599C_4cbd_8451_B9D8EA95643D;Hoveddiagram Trålspor;;diagram;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor EAID_C1A1B8CF_0B03_40a8_B4C8_BE356A202C95;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor EAID_34B40A6D_CC0A_4b32_8379_44DC50702389;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor EAID_7F2D8ED2_A85C_4d39_AA69_6E6632AC4653;Pakkerealisering Trålspor;;diagram;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor EAID_C3A78FEC_3E42_466f_85B5_D4E543994C0A;GenerelleEgenskaperTrålspor;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;Trålspor;Spor på havbunnen etter bunntråling.;objekttype;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor EAID_22B4930C_B043_47a7_8AE0_DBB078C40A03;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor EAID_E1F04BEE_3593_42d5_ACD4_0EB126045CDF;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor EAID_3BBF7A68_40D9_45f1_91A2_AFED891F7D08;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor EAID_22B4930C_B043_47a7_8AE0_DBB078C40A03;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Identifikasjon EAID_22B4930C_B043_47a7_8AE0_DBB078C40A03;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Identifikasjon EAID_22B4930C_B043_47a7_8AE0_DBB078C40A03;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Identifikasjon EAID_C3A78FEC_3E42_466f_85B5_D4E543994C0A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\GenerelleEgenskaperTrålspor EAID_C3A78FEC_3E42_466f_85B5_D4E543994C0A;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\GenerelleEgenskaperTrålspor EAID_C3A78FEC_3E42_466f_85B5_D4E543994C0A;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\GenerelleEgenskaperTrålspor EAID_C3A78FEC_3E42_466f_85B5_D4E543994C0A;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\GenerelleEgenskaperTrålspor EAID_E1F04BEE_3593_42d5_ACD4_0EB126045CDF;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Posisjonskvalitet EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;antallTrålsporPr100meter;antall forskjellige arter funnet i prøven. Nos different species in the sample.;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Trålspor EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. Latitude where the sample was taken.;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Trålspor EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;dato;observasjonsdato. -- Definition -- Date of observation.;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Trålspor EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;lengdegrad;lengdeegrad som prøven ble tatt på. Longitude where the sample was taken.;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Trålspor EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;lokasjon;lokasjon der opptaket ble tatt. -- Definition -- Location where the recording was made.;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Trålspor EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Trålspor EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;prøveNummer;prøvenummer for redskapet, unikt innen toktNummer. Sample number for the equipment, unique on cruisenumber. ;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Trålspor EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;referanseStasjon;referansestasjon, unik innen MAREANO. Reference number during MAREANO prosject (superstation).;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Trålspor EAID_F42B298A_07CA_4437_AC5B_3A702046CAE6;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Cruise number at IMR.;egenskap;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor\Trålspor