Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_188AB3D6_EDBB_4bf8_AA65_BE0302286654;Hoveddiagram FartsforskrifterSjøVassdrag;;diagram;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag EAID_344923FA_00AF_49e8_AED6_09EC47A25872;Realisering av datatyper;;diagram;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag EAID_0B40B2E9_4204_41f4_8534_8FB9D664FB17;Pakkerealisering;;diagram;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag EAID_13EA6BFC_A976_484a_8962_96C46C1298E3;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag EAID_F8EA2DB2_EC95_41d7_9119_A0FB53D46CA6;OmrådeMedFartsbegrensning;områder i sjø, elv og innsjø hvor det er fartsbegrensninger.;objekttype;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag EAID_2AC103A8_2658_42ea_9146_73CFCF74FACF;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag EAID_9D4D12CD_F1E3_40bf_A65C_8134B9DC106C;ForskriftsReferanse;henviser til forskrift;datatype;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag EAID_13EA6BFC_A976_484a_8962_96C46C1298E3;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\GenerelleEgenskaper EAID_13EA6BFC_A976_484a_8962_96C46C1298E3;gyldigFraDato;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\GenerelleEgenskaper EAID_13EA6BFC_A976_484a_8962_96C46C1298E3;gyldigTilDato;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\GenerelleEgenskaper EAID_13EA6BFC_A976_484a_8962_96C46C1298E3;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\GenerelleEgenskaper EAID_13EA6BFC_A976_484a_8962_96C46C1298E3;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\GenerelleEgenskaper EAID_13EA6BFC_A976_484a_8962_96C46C1298E3;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\GenerelleEgenskaper EAID_13EA6BFC_A976_484a_8962_96C46C1298E3;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\GenerelleEgenskaper EAID_2AC103A8_2658_42ea_9146_73CFCF74FACF;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\Identifikasjon EAID_2AC103A8_2658_42ea_9146_73CFCF74FACF;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\Identifikasjon EAID_2AC103A8_2658_42ea_9146_73CFCF74FACF;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\Identifikasjon EAID_9D4D12CD_F1E3_40bf_A65C_8134B9DC106C;forskriftsDokumentlink;link til forskrift, traktat eller annet saksdokument;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\ForskriftsReferanse EAID_9D4D12CD_F1E3_40bf_A65C_8134B9DC106C;forskriftsFastsettingsdato;dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\ForskriftsReferanse EAID_9D4D12CD_F1E3_40bf_A65C_8134B9DC106C;forskriftsFastsettingsmyndighet;offentlig instans som har fastsatt en grense;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\ForskriftsReferanse EAID_9D4D12CD_F1E3_40bf_A65C_8134B9DC106C;forskriftsId;referanse til forskrift eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer, for eksempel LOV-2012-09-07-65;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\ForskriftsReferanse EAID_9D4D12CD_F1E3_40bf_A65C_8134B9DC106C;forskriftsIkrafttredelsesdato;dato for når forskriften, vedtaket eller traktaten trådte i kraft;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\ForskriftsReferanse EAID_9D4D12CD_F1E3_40bf_A65C_8134B9DC106C;forskriftsKortnavn;forskriftens, vedtakets eller traktatens kortnavn eller alternativ tittel;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\ForskriftsReferanse EAID_9D4D12CD_F1E3_40bf_A65C_8134B9DC106C;forskriftsNavn;forskriftens, vedtakets eller traktatens fulle navn;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\ForskriftsReferanse EAID_F8EA2DB2_EC95_41d7_9119_A0FB53D46CA6;fartsgrense; største tillatte hastighet i det aktuelle farvannet oppgitt i knop;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\OmrådeMedFartsbegrensning EAID_F8EA2DB2_EC95_41d7_9119_A0FB53D46CA6;forskrift;forskrift som regulerer fartsgrensen i det aktuelle farvannet;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\OmrådeMedFartsbegrensning EAID_F8EA2DB2_EC95_41d7_9119_A0FB53D46CA6;område;Stedlig representasjon av området som er underlagt en fartgrense;egenskap;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag\OmrådeMedFartsbegrensning