Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_95F3933D_8FFA_4d3e_BD23_9525A7AF4C8A;FullModell;;diagram;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_1F046881_EA43_473a_86A2_411DC2851FA0;GrenseSjø;;diagram;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_4EA6D846_B170_470a_8C9F_3C1EC6877338;Territorialgrense;;diagram;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_859203A9_4724_4b61_BF08_C846EE9C7497;Grunnlinje;;diagram;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_5EA33D6F_4755_4f6e_9DB1_E05C7E557EB6;Kystkontur;;diagram;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_DC648200_36BE_4156_8995_77C484C81952;SOSI_objekt_NMG;;diagram;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_BCFD098B_A0C5_4507_8998_0AC97C3DEA91;Riksgrense;;diagram;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_DCE57849_87E1_4375_B93D_904534586B71;ProdspekNorgesMaritimeGrenser;;diagram;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_01998CA5_D602_4594_88C5_A05516987F0B;EksklusivØkonomiskSone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_1E312148_E625_45d4_9E46_BA4C5F5413D2;InternasjonaltFarvann;havområde som ikke er underlagt noen form for kyststatsjurisdiksjon,;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_1E94F165_B51E_4ca4_B34A_13C8FF6AEF0A;Landareal;"området på ""land""-siden av kystkonturen, begrenset av kyst, kai og data-avgrensningslinjer Merknad: Tilsvarer LNDARE i S-57 -- Definition -- the area on the ""land"" side of the coastline, quay and data delineation lines Note: Corresponds to LNDARE in S-57";objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_244C61F2_A8C9_4e1b_9D66_461EE11D3D96;Territorialområde;angivelse av området ut til territorialgrensen -- Definition -- indication of the area out to the territorial boundary Definisjon produktspesifikasjon: statens suverenitetsområde,gjelder alt landområde og havområde innenfor territorialgrensen;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_2502F990_B3B4_4a96_A5C0_26953748DB9E;Riksgrense;avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_2513BE2E_E034_4a6d_8306_70EB82DA5B36;Sjøterritorium;sone som dekker havområdet fra grunnlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_299CCE28_F1E4_4d22_9164_5CE4C3C4EDBB;Grunnlinje;rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (såkalt geodetisk linje) Definisjon produktspesifikasjon: Samme som standarden;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_2CBE11E5_573C_44a0_AD4A_14554F7C877B;LandIndreFarvann;landområde med kystnære øyer, holmer og skjær, samt havområde ut til grunnlinjen;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_3651FE15_BF4A_4a4f_95F7_598236EDA7E1;Fiskevernsone;område gitt ved kgl res. 3/6-77 for fiskeforbud/vern -- Definition -- area designated by royal resolution 1977-06-03 for fishing ban/protection Definisjon produktspesifikasjon: sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjene ved Svalbard, og er avgrenset av Norges økonomiske sone, samt avtalte avgrensningslinjer;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_509956AE_2FF8_4eb0_A2DE_E02B980F9A96;Fiskerigrense;avgrensing av fiskeriområder;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_555CA58E_C648_41a9_945B_F03F47ADCFD6;TidligereOmstridtOmråde;havområdet mellom det tidligere norske kravet (beregnet midtlinje) og det tidligere russiske kravet (sektorlinjen) i forhandlingene om avgrensningslinjen i Barentshavet;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_585B15EE_0C61_4311_AEB4_E326A27BE356;Territorialgrense;ytterste grense for utstrekningen av en stats sjøterritorium etter havrettskonvensjonen av 1982 Merknad: Territorialgrensa ligger 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen, parallelt med disse. Definisjon produktspesifikasjon: avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_704892BA_5C32_475a_B636_19E91EC5C448;GrensepunktSjø;;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_7469B279_2195_4f5d_A467_11EADD66EDC3;IndreFarvann;havområdet innenfor grunnlinjen;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_791C6C92_4DBE_4006_BEC7_051B710017C1;Territorialfarvann;sone som dekker havområdet fra kystlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_7FC099D1_6617_401c_AACA_16EB92C72E8C;Fiskerisone;Definisjon produksjonspesifikasjon: sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Jan Mayen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nm til annen stats grunnlinje;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_8E43D086_BDFC_48a1_A333_BAC8654DCF38;SOSI_objekt_NMG_grenser;;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_94FDCED2_5A52_4fa5_B531_2B6B2D7A4521;GrenseSjø;grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_9B4603D4_E7C3_4921_AA19_E01F477F2E3F;Kontinentalsokkel;undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp Definisjon produktspesifikasjon: sone som dekker den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp, og som regnes fra territorialgrensen 12 nm ved Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen og ut til yttergrensen for sokkel eller avtalt avgrensningslinje mot annen stat;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_A3D9269A_6E4F_40b3_8C27_13E29BEED441;Grunnlinjepunkt;;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_C4293832_C75D_454a_AC59_02930C15F31A;Kystkontur;grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje Merknad: Tilsvarer COALNE i S-57 -- Definition -- boundary between land and sea, defined as the mean high water line Note: Corresponds to COALNE in S-57;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_D4A45078_31D6_4d8f_92D7_C1E0A0233CE1;Særavgiftsgrense;grense beregnet 250 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge, og som gjelder miljørelaterte avgifter;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_E01AE5B0_50DA_4262_BE42_79D9F4E3C2AC;DetSærskilteOmrådet;havområde som ligger øst for avgrensningslinjen mot Russland, og innenfor 200 nm fra grunnlinjen ved Fastlands-Norge, men utenfor 200 nm fra grunnlinjen ved Russland;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_FA9E7A84_7283_4d23_B498_CFCD165EC0C5;TilstøtendeSone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_FCB3452B_C2C5_4bc0_8F40_E48DD21D87FE;SOSI_objekt_NMG_flater;;objekttype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_3FF75476_7795_437d_B528_11393AE01BA7;GrensepunkttypeSjø;angivelse av egenskaper på punktnivå;datatype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_ABCA51A6_B17B_4b97_B64E_23EBC31B9845;Link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm;datatype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_C3C9B7BE_122B_4fe0_BEED_B374E5839F6D;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_6D557F63_4A93_4486_9C0E_06006CA0102C;Landkode;navn på land med tilhørende alfanumerisk kode som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Definition - - name of country with appurtenant alphanumeric code as defined in ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions;kodeliste;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_77B87B04_63A4_4114_8C67_3AC51F332ECC;Kystreferanse;kystkonturens referansenivå -- Definition - - the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related;kodeliste;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_A937F80A_A914_4129_9DFE_E4564BA5CD1F;Status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc;kodeliste;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_B2DD6362_843D_43ab_AAE3_8EFC73D39D70;GrensetypeSjø;benyttes for å angi type sjøgrense -- Definition - - used to indicate type of sea boundary;kodeliste;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_F5F42C73_E6EA_4aef_BBEA_8A95D3ED1217;Kysttype;kategori av kyst -- Definition - - the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA;kodeliste;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_FE5A293B_3E7D_4302_BCB8_6672678F1D1A;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon;kodeliste;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_01998CA5_D602_4594_88C5_A05516987F0B;område;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\EksklusivØkonomiskSone EAID_1E312148_E625_45d4_9E46_BA4C5F5413D2;område;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\InternasjonaltFarvann EAID_1E94F165_B51E_4ca4_B34A_13C8FF6AEF0A;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Landareal EAID_244C61F2_A8C9_4e1b_9D66_461EE11D3D96;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Territorialområde EAID_2502F990_B3B4_4a96_A5C0_26953748DB9E;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Riksgrense EAID_2513BE2E_E034_4a6d_8306_70EB82DA5B36;område;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Sjøterritorium EAID_299CCE28_F1E4_4d22_9164_5CE4C3C4EDBB;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Grunnlinje EAID_2CBE11E5_573C_44a0_AD4A_14554F7C877B;område;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\LandIndreFarvann EAID_3651FE15_BF4A_4a4f_95F7_598236EDA7E1;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Fiskevernsone EAID_3FF75476_7795_437d_B528_11393AE01BA7;grensetypeSjø;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunkttypeSjø EAID_3FF75476_7795_437d_B528_11393AE01BA7;punktnavn;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunkttypeSjø EAID_3FF75476_7795_437d_B528_11393AE01BA7;punktnummer;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunkttypeSjø EAID_3FF75476_7795_437d_B528_11393AE01BA7;informasjon;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunkttypeSjø EAID_509956AE_2FF8_4eb0_A2DE_E02B980F9A96;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena Definisjon produktspesifikasjon: avgrensning av fiskeriområde;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Fiskerigrense EAID_509956AE_2FF8_4eb0_A2DE_E02B980F9A96;soneNautisk;sonebredde, avstand fra grunnlinjen (i nautiske mil) Merknad: 1 nautisk mil = 1852 meter);egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Fiskerigrense EAID_555CA58E_C648_41a9_945B_F03F47ADCFD6;område;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\TidligereOmstridtOmråde EAID_555CA58E_C648_41a9_945B_F03F47ADCFD6;gyldigTil;dato for oppheving av lov, forskrift eller traktat;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\TidligereOmstridtOmråde EAID_585B15EE_0C61_4311_AEB4_E326A27BE356;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Territorialgrense EAID_704892BA_5C32_475a_B636_19E91EC5C448;posisjon;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunktSjø EAID_704892BA_5C32_475a_B636_19E91EC5C448;grensepunkttype;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunktSjø EAID_7469B279_2195_4f5d_A467_11EADD66EDC3;område;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\IndreFarvann EAID_791C6C92_4DBE_4006_BEC7_051B710017C1;område;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Territorialfarvann EAID_7FC099D1_6617_401c_AACA_16EB92C72E8C;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Fiskerisone EAID_8E43D086_BDFC_48a1_A333_BAC8654DCF38;datafangstdato;for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_8E43D086_BDFC_48a1_A333_BAC8654DCF38;oppdateringsdato;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_8E43D086_BDFC_48a1_A333_BAC8654DCF38;kvalitet;Produktspesifikasjon: gjelder ikke data fra Norsk polarinstitutt (kystkontur);egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_8E43D086_BDFC_48a1_A333_BAC8654DCF38;status;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_8E43D086_BDFC_48a1_A333_BAC8654DCF38;gyldigFra;dato for ikrafttredelse av lov, forskrift eller traktat;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_8E43D086_BDFC_48a1_A333_BAC8654DCF38;informasjon;offisiell definisjon samt annen informasjon;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_8E43D086_BDFC_48a1_A333_BAC8654DCF38;link;link til lov, forskrift eller traktat;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_8E43D086_BDFC_48a1_A333_BAC8654DCF38;navn;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_8E43D086_BDFC_48a1_A333_BAC8654DCF38;lovRef;Produktspesifikasjon: henviser til lover, forskrifter eller traktater;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_8E43D086_BDFC_48a1_A333_BAC8654DCF38;landKode;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_94FDCED2_5A52_4fa5_B531_2B6B2D7A4521;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrenseSjø EAID_94FDCED2_5A52_4fa5_B531_2B6B2D7A4521;grensetypeSjø;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrenseSjø EAID_94FDCED2_5A52_4fa5_B531_2B6B2D7A4521;gyldigTil;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrenseSjø EAID_9B4603D4_E7C3_4921_AA19_E01F477F2E3F;område;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kontinentalsokkel EAID_A3D9269A_6E4F_40b3_8C27_13E29BEED441;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Grunnlinjepunkt EAID_A3D9269A_6E4F_40b3_8C27_13E29BEED441;grunnlinjepunktnavn;angivelse av navn på grunnlinjepunktet;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Grunnlinjepunkt EAID_A3D9269A_6E4F_40b3_8C27_13E29BEED441;grunnlinjepunktnummer;angivelse av nummeret på grunnlinjepunktet;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Grunnlinjepunkt EAID_C3C9B7BE_122B_4fe0_BEED_B374E5839F6D;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Posisjonskvalitet EAID_C3C9B7BE_122B_4fe0_BEED_B374E5839F6D;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Posisjonskvalitet EAID_C4293832_C75D_454a_AC59_02930C15F31A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_C4293832_C75D_454a_AC59_02930C15F31A;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] -- Definition -- The altitude of the ground level of an object, measured from a specified vertical datum. Note: S-57 ELEVAT ;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_C4293832_C75D_454a_AC59_02930C15F31A;kystreferanse;kystkonturens referansenivå -- Definition -- the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related ;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_C4293832_C75D_454a_AC59_02930C15F31A;kysttype;kategori av kyst -- Definition -- the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA ;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_C4293832_C75D_454a_AC59_02930C15F31A;opphav;Merknad produktspesifikasjon: Kildereferanse Norsk Polarinstitutt;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_D4A45078_31D6_4d8f_92D7_C1E0A0233CE1;grense;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Særavgiftsgrense EAID_D4A45078_31D6_4d8f_92D7_C1E0A0233CE1;soneNautisk;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Særavgiftsgrense EAID_E01AE5B0_50DA_4262_BE42_79D9F4E3C2AC;område;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\DetSærskilteOmrådet EAID_FA9E7A84_7283_4d23_B498_CFCD165EC0C5;område;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\TilstøtendeSone EAID_FCB3452B_C2C5_4bc0_8F40_E48DD21D87FE;arealKvadratkilometer;Definisjon produktspesifikasjon: beregnet fra primærdata flatens areal i kvadratkilometer;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_FCB3452B_C2C5_4bc0_8F40_E48DD21D87FE;datafangstdato;for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_FCB3452B_C2C5_4bc0_8F40_E48DD21D87FE;gyldigFra;dato for ikrafttredelse av lov, forskrift eller traktat;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_FCB3452B_C2C5_4bc0_8F40_E48DD21D87FE;informasjon;offisiell definisjon samt annen informasjon;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_FCB3452B_C2C5_4bc0_8F40_E48DD21D87FE;landKode;Produktspesifikasjon: påkrevet på alle flater med unntak i Internasjonalt farvann;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_FCB3452B_C2C5_4bc0_8F40_E48DD21D87FE;link;link til lov, forskrift eller traktat;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_FCB3452B_C2C5_4bc0_8F40_E48DD21D87FE;lovref;Produktspesifikasjon: henviser til lover, forskrifter eller traktater;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_FCB3452B_C2C5_4bc0_8F40_E48DD21D87FE;navn;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_FCB3452B_C2C5_4bc0_8F40_E48DD21D87FE;oppdateringsdato;for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_FCB3452B_C2C5_4bc0_8F40_E48DD21D87FE;status;;egenskap;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater