Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_1E77C992_FD9F_479e_8320_54A7CFF1CF05;Produktspesifikasjon Jordkvalitet 4.5;;diagram;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_854460FE_256E_4a00_800A_C65A0BEFCF8E;kodelister og datatyper;;diagram;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_6500A3B4_9C91_451e_9670_A34A9D169050;Realiseringsdiagram fra SOSI object;;diagram;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_83F88495_7926_4ac7_84B8_ABB7CA634A0E;Realiseringsdiagram fra fagområder;;diagram;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_A7AB7B02_9113_4b91_BAD1_7A190AE02388;Pakkeavhengighet;;diagram;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_304DE2A1_4FF0_44cd_B7C3_7F965D6EC5E9;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_5BCDA430_F1B7_4b37_AEF3_86C074FDD4F1;Jordsmonnflate;geografisk område med tilnærmet enhetlige egenskaper i jordsmonnet -- Definition -- geographic area with approximately uniform soil characteristics;objekttype;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_E983580F_F576_40c9_B3E1_6123847D647F;Jordsmonngrense;grensen for jordsmonnflata -- Definition -- the boundary of an expanse of soil;objekttype;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_20851AFB_8436_4418_B690_0FE305E440FC;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_5DC56ED4_22CD_45d7_90D2_B394A3CE74AB;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_2EE29D20_DB37_4905_B924_E43B2C91BEA3;Jordkvalitet;Inndelingen er basert på en vurdering av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Kartlaget er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis.;kodeliste;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_647B47F3_ED83_42df_B124_90E6EEB7E26E;Kartleggingsmetode;Inndeling etter metode som er brukt i kartleggingen av jordsmonn.;kodeliste;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_E62C1450_7655_42e7_AC14_D7BC64A4AD9C;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet EAID_20851AFB_8436_4418_B690_0FE305E440FC;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Identifikasjon EAID_20851AFB_8436_4418_B690_0FE305E440FC;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO_SL_Jordkvalitet_2014.";egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Identifikasjon EAID_304DE2A1_4FF0_44cd_B7C3_7F965D6EC5E9;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Fellesegenskaper EAID_304DE2A1_4FF0_44cd_B7C3_7F965D6EC5E9;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Fellesegenskaper EAID_304DE2A1_4FF0_44cd_B7C3_7F965D6EC5E9;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Fellesegenskaper EAID_5BCDA430_F1B7_4b37_AEF3_86C074FDD4F1;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Jordsmonnflate EAID_5BCDA430_F1B7_4b37_AEF3_86C074FDD4F1;kartleggingsetappe;tidspunkt for kartlegging. Angis med sesong (V=vår, S=sommer H=høst, samt årstall med to siffer, V05) -- Definition -- time of mapping. Indicated by season (??Sp=spring, ??Su=summer, A=autumn along with the year in two digits, S05) ;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Jordsmonnflate EAID_5BCDA430_F1B7_4b37_AEF3_86C074FDD4F1;jordkvalitet;Inndelingen er basert på en vurdering av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Kartlaget er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis.;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Jordsmonnflate EAID_5BCDA430_F1B7_4b37_AEF3_86C074FDD4F1;kartleggingsmetode;Inndeling etter metode som er brukt i kartleggingen av jordsmonn.;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Jordsmonnflate EAID_5DC56ED4_22CD_45d7_90D2_B394A3CE74AB;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Posisjonskvalitet EAID_5DC56ED4_22CD_45d7_90D2_B394A3CE74AB;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Posisjonskvalitet EAID_E983580F_F576_40c9_B3E1_6123847D647F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Jordsmonngrense EAID_E983580F_F576_40c9_B3E1_6123847D647F;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen ;egenskap;20150401;Ukjent;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Jordkvalitet\Jordsmonngrense