Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_2D6954E5_77CD_4ade_BCA3_5C1AC67CEAC7;Datatyper og kodelister;;diagram;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_656E4BC1_FD56_4710_BFAE_E84C15C6A157;StatistiskeEnheterGrunnkretser;;diagram;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_D1BDBF0F_CBD2_4889_B243_08E6C02D49D7;SOSI_Objekt Realisering;;diagram;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_4AE5D133_FDE1_45ba_9BCF_B13D33A36D15;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_393B6555_6815_4312_A13B_D0648FD61A88;Pakkerealiseringer;;diagram;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_D5EA2359_2148_430e_AA66_86CA3BA4E84F;Arv for flateavgrensninger;;diagram;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_24B4FC8E_7E35_469f_99D4_2271AF1FE76B;GrunnkretserGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_2E393441_08D6_4e44_A507_085764F3BDA7;Riksgrense;avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell --Definition-- delimitation of the country of Norway over against other countries Note:Partially derived from the Norwegian-Swedish national boundary model;objekttype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_3EB9F528_EB5F_4fc6_B38E_5B84DF200CE0;Kommunegrense;avgrensing av kommune -- Definition -- delimitation of municipality;objekttype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_4949C7DB_3A2F_4904_91AA_90FE6424E614;Delområdegrense;avgrensing av delområde -- Definition -- delimitation of sub-area;objekttype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_4C587BCA_D49B_495b_AC82_847668B001FF;Fylkesgrense;avgrensning av fylke -- Definition -- delimitation of county;objekttype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_4D3EF35B_F1D3_4480_92E3_2F0BE609C4A7;Grunnkretsgrense;avgrensing av grunnkrets -- Definition -- delimitation of a basic district unit;objekttype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_69F57A0D_12D6_475a_B308_DE95EF6B1C4F;GrenseSjø;grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines;objekttype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_83680160_E3E0_4223_B35A_3CC87EFE080A;Territorialgrense;avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_8A8631F4_7550_4078_8E74_F02624CF1522;GenEgenskaperGrense;realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser;objekttype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_FDC58609_4DB7_43ed_88FC_234823FC5F65;Grunnkrets;den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. NB: Kommunegrenser og fylkesgrenser som er brukt til å avgrense grunnkretser sammenfaller ikke med de offisielle grensene! --Definition-- the basic district unit is the smallest geographical area unit which is treated statistically Note:A municipality is divided into a number of basic district units;objekttype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_45356904_1C32_4809_B7DC_C8BD9D4970FD;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_8DDBE10D_81E5_4dfd_9FCA_7E0250ACFC33;GrunnkretsId;angivelse av grunnkretsnummer og navn -- Definition - - statement of basicDistrictUnitNumber and name;datatype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_F55439F4_E5B8_4118_9E1F_DED58CCF08B8;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_288B18E7_D6AD_4fa1_9283_A8A1114F6C1A;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_59125705_855E_4475_B389_B66B21C61CBA;TerrengdetaljKode;Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.;kodeliste;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_BBD6ED5F_49D8_43f3_86DA_EA891F3E405B;GrensetypeSjø;benyttes for å angi type sjøgrense -- Definition - - used to indicate type of sea boundary;kodeliste;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_F64C9E16_B7F0_4809_8C41_0BDA441315DD;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_24B4FC8E_7E35_469f_99D4_2271AF1FE76B;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretserGenEgenskaper EAID_24B4FC8E_7E35_469f_99D4_2271AF1FE76B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretserGenEgenskaper EAID_24B4FC8E_7E35_469f_99D4_2271AF1FE76B;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretserGenEgenskaper EAID_24B4FC8E_7E35_469f_99D4_2271AF1FE76B;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretserGenEgenskaper EAID_24B4FC8E_7E35_469f_99D4_2271AF1FE76B;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretserGenEgenskaper EAID_2E393441_08D6_4e44_A507_085764F3BDA7;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Riksgrense EAID_2E393441_08D6_4e44_A507_085764F3BDA7;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Riksgrense EAID_3EB9F528_EB5F_4fc6_B38E_5B84DF200CE0;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terreng Merknad: Brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj. Se også DEK kap. 3 overskrift: GRENSELINJE FØLGER TERRENGDETALJ;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Kommunegrense EAID_3EB9F528_EB5F_4fc6_B38E_5B84DF200CE0;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Kommunegrense EAID_45356904_1C32_4809_B7DC_C8BD9D4970FD;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Identifikasjon EAID_45356904_1C32_4809_B7DC_C8BD9D4970FD;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusenten som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Identifikasjon EAID_45356904_1C32_4809_B7DC_C8BD9D4970FD;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Identifikasjon EAID_4949C7DB_3A2F_4904_91AA_90FE6424E614;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Delområdegrense EAID_4949C7DB_3A2F_4904_91AA_90FE6424E614;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Delområdegrense EAID_4C587BCA_D49B_495b_AC82_847668B001FF;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Fylkesgrense EAID_4C587BCA_D49B_495b_AC82_847668B001FF;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Fylkesgrense EAID_4D3EF35B_F1D3_4480_92E3_2F0BE609C4A7;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkretsgrense EAID_4D3EF35B_F1D3_4480_92E3_2F0BE609C4A7;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkretsgrense EAID_69F57A0D_12D6_475a_B308_DE95EF6B1C4F;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrenseSjø EAID_69F57A0D_12D6_475a_B308_DE95EF6B1C4F;grensetypeSjø;her angis det type sjøgrense;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrenseSjø EAID_69F57A0D_12D6_475a_B308_DE95EF6B1C4F;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrenseSjø EAID_69F57A0D_12D6_475a_B308_DE95EF6B1C4F;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrenseSjø EAID_83680160_E3E0_4223_B35A_3CC87EFE080A;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Territorialgrense EAID_8A8631F4_7550_4078_8E74_F02624CF1522;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GenEgenskaperGrense EAID_8A8631F4_7550_4078_8E74_F02624CF1522;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GenEgenskaperGrense EAID_8A8631F4_7550_4078_8E74_F02624CF1522;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GenEgenskaperGrense EAID_8DDBE10D_81E5_4dfd_9FCA_7E0250ACFC33;grunnkretsnummer;består av 8 siffer som er en sammensetting av kommunenummer (fire siffer, ledende null) og kretsnummer. Kretsummeret består av fire siffer hvorav de to første markerer delområdenummer Merknad: Lovlige verdier pr. 01.01.13 er 01010102 til 20300505. Offisiell liste ligger hos SSB. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB.;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretsId EAID_8DDBE10D_81E5_4dfd_9FCA_7E0250ACFC33;grunnkretsnavn;offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretsId EAID_F55439F4_E5B8_4118_9E1F_DED58CCF08B8;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Posisjonskvalitet EAID_F55439F4_E5B8_4118_9E1F_DED58CCF08B8;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Posisjonskvalitet EAID_FDC58609_4DB7_43ed_88FC_234823FC5F65;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkrets EAID_FDC58609_4DB7_43ed_88FC_234823FC5F65;grunnkretsId;angivelse av grunnkretsnummer og navn;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkrets EAID_FDC58609_4DB7_43ed_88FC_234823FC5F65;kommunenummer;nummeret til kommunen grunnkretsen ligger i;egenskap;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkrets