Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_AD783C07_5E8D_43c4_94AD_DEA599BEA309;Samlemodell;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0 EAID_DF0185C9_D60F_4b3f_90D9_80C81B50FA72;Kodelister;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0 EAID_19E2B1FD_67D6_463e_9FF5_E57C9F10C154;Datatyper;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0 EAID_08ABC548_12C0_407b_B016_66A8C858EFBD;Servituttgrense;grenselinje for servitutt -- Definition -- easement boundary line;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0 EAID_45E64333_8443_4f59_BF8C_DFAFF1FA2AFC;ServituttgrenseFiktiv;fiktiv grenselinje som brukes hvis en ønsker å danne flate av servitutten, og en ikke kjenner alle grenselinjene -- Definition -- fictitious boundary line which is used if one wants to create a surface for the easement, and not all the boundary lines are known;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0 EAID_4A2F977A_EA54_44fb_BDBF_E8FBA9A08B4C;Servitutt;servitutten representert som flate og punkt -- Definition -- the easement represented as a surface and as a point;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0 EAID_186ED7E2_684B_4652_BC56_9D912B3745D7;Servituttgruppe;benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer -- Definition - - used to indicate type of easement with comments, as well as to which land number/title number the easement applies. Land and title numbers are not given for negative usage rights;datatype;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0 EAID_516AF093_A9EE_4153_BB28_E7B3F3B7251F;ServituttType;;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0 EAID_08ABC548_12C0_407b_B016_66A8C858EFBD;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\Servituttgrense EAID_08ABC548_12C0_407b_B016_66A8C858EFBD;følgerTerrengdetalj;brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj -- Definition -- used as attribute of the object types: PropertyBoundary and PropertyBoundaryDisputed when these are described as following terrain detail;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\Servituttgrense EAID_08ABC548_12C0_407b_B016_66A8C858EFBD;administrativGrense;egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense -- Definition -- attribute of the object types: PropertyBoundary, PropertyBoundaryDisputed and PropertyBoundaryFictitious, when these are also described as being a national boundary, county boundary or municipal boundary;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\Servituttgrense EAID_08ABC548_12C0_407b_B016_66A8C858EFBD;jordskifterettenSaksnummer;referanse på jordskiftefeltet Eks.: 12/1989-16.00 er kontornummer til det aktuelle jordskiftekontoret som har behandlet saken -- Definition -- reference for the land consolidation area For example: 12/1989-16.00 is the office number of the land consolidation office that has processed the case;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\Servituttgrense EAID_186ED7E2_684B_4652_BC56_9D912B3745D7;matrikkelnummer;entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune -- Definition -- unique identification of cadastral unit within a municipality;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\Servituttgruppe EAID_186ED7E2_684B_4652_BC56_9D912B3745D7;servituttType;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\Servituttgruppe EAID_186ED7E2_684B_4652_BC56_9D912B3745D7;informasjon;merknadsfelt for å spesisfisere nærmere hvilken bruksrett som er knyttet til flaten eller punktet. -- Definition -- comment field used to specify what usage rights are associated with the surface or point in more detail.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\Servituttgruppe EAID_45E64333_8443_4f59_BF8C_DFAFF1FA2AFC;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\ServituttgrenseFiktiv EAID_45E64333_8443_4f59_BF8C_DFAFF1FA2AFC;administrativGrense;brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense. -- Definition -- attribute of the object types: PropertyBoundary, PropertyBoundaryDisputed and PropertyBoundaryFictitious, when these are also described as being a national boundary, county boundary or municipal boundary;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\ServituttgrenseFiktiv EAID_4A2F977A_EA54_44fb_BDBF_E8FBA9A08B4C;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\Servitutt EAID_4A2F977A_EA54_44fb_BDBF_E8FBA9A08B4C;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\Servitutt EAID_4A2F977A_EA54_44fb_BDBF_E8FBA9A08B4C;servituttgruppe;benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0\Servitutt