Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_1D6EB11E_130D_4ab1_BEE5_4AC6435E4CC5;Produktspesifikasjon Jordkvalitet;;diagram;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_F46F5344_DA3D_457b_A3AE_18AC8D067556;Kodelister og datatyper;;diagram;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_A0048E57_7021_43f1_878E_F6885F54A1BA;Realiseringer fra SOSI objekt;;diagram;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_2AF51302_7FD1_423b_8517_946820327A9F;Realiseringer fra fagområde;;diagram;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_9BDC4193_B7DC_497f_BA9C_8B7210DF8AC4;Pakkerealisering;;diagram;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_91D40340_A8D3_46de_9D7B_55ACEC8144A0;Jordsmonngrense;grensen for jordsmonnflata -- Definition -- the boundary of an expanse of soil;objekttype;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_A2B20661_DF6A_4e51_8A85_594E551228D4;Jordsmonnflate;geografisk område med tilnærmet enhetlige egenskaper i jordsmonnet -- Definition -- geographic area with approximately uniform soil characteristics;objekttype;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_A510921E_1EA1_4060_8F85_89F94087190C;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_3BB3DB72_B84A_4117_A5CA_510B91C3D156;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_6D874823_5B2B_49e8_A0C1_BCFF590CC14A;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_89018E6C_F1D8_46a5_99C1_AB08CF365519;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_210D948B_1C61_4193_AA91_403E0071E243;Kartleggingsmetode;Inndeling etter metode som er brukt i kartleggingen av jordsmonn.;kodeliste;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_88AF4AC7_454D_4c85_8EF5_E6C0DFC832C6;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_96FADDB2_12D7_49f8_B151_8A9588B8A97F;Jordkvalitet;Inndelingen er basert på en vurdering av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Kartlaget er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis.;kodeliste;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet EAID_3BB3DB72_B84A_4117_A5CA_510B91C3D156;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Kopidata EAID_3BB3DB72_B84A_4117_A5CA_510B91C3D156;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Kopidata EAID_3BB3DB72_B84A_4117_A5CA_510B91C3D156;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Kopidata EAID_6D874823_5B2B_49e8_A0C1_BCFF590CC14A;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Identifikasjon EAID_6D874823_5B2B_49e8_A0C1_BCFF590CC14A;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO_SL_Jordkvalitet_2014.";egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Identifikasjon EAID_89018E6C_F1D8_46a5_99C1_AB08CF365519;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Posisjonskvalitet EAID_89018E6C_F1D8_46a5_99C1_AB08CF365519;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Posisjonskvalitet EAID_91D40340_A8D3_46de_9D7B_55ACEC8144A0;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Jordsmonngrense EAID_A2B20661_DF6A_4e51_8A85_594E551228D4;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Jordsmonnflate EAID_A2B20661_DF6A_4e51_8A85_594E551228D4;jordkvalitet;Inndelingen er basert på en vurdering av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Kartlaget er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis.;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Jordsmonnflate EAID_A2B20661_DF6A_4e51_8A85_594E551228D4;kartleggingsetappe;tidspunkt for kartlegging. Angis med sesong (V=vår, S=sommer H=høst, samt årstall med to siffer, V05) -- Definition -- time of mapping. Indicated by season (??Sp=spring, ??Su=summer, A=autumn along with the year in two digits, S05) ;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Jordsmonnflate EAID_A2B20661_DF6A_4e51_8A85_594E551228D4;kartleggingsmetode;Inndeling etter metode som er brukt i kartleggingen av jordsmonn.;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Jordsmonnflate EAID_A510921E_1EA1_4060_8F85_89F94087190C;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Fellesegenskaper EAID_A510921E_1EA1_4060_8F85_89F94087190C;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Fellesegenskaper EAID_A510921E_1EA1_4060_8F85_89F94087190C;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Fellesegenskaper EAID_A510921E_1EA1_4060_8F85_89F94087190C;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;20170315;Gyldig;Jordkvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordkvalitet\Fellesegenskaper