Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_DD4D8D10_57B1_474d_953A_48820A8C6906;Modeller med interne kodelister;;pakke;1.0;;Modeller med interne kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Modeller med interne kodelister EAPK_D57A286E_9792_4aba_A40C_5E7BADCFC7F8;Fremmedartlista;Spesifikasjonen omfatter rødlistearter og svartelistearter i Norge, fastland og kyst innenfor grunnlinja.;produktspesifikasjon;20210901;Erstattet;Fremmedartlista;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista EAPK_76712C7C_6A2C_4764_AED3_64D8373D5832;Fremmedartlista;Spesifikasjonen omfatter rødlistearter og svartelistearter i Norge, fastland og kyst innenfor grunnlinja.;produktspesifikasjon;20240501;Gyldig;Fremmedartlista;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Fremmedartlista EAPK_4E5232BE_A21C_4922_9A24_EFE8F6B28B8F;Rødlistearter;Spesifikasjonen omfatter rødlistearter og svartelistearter i Norge, fastland og kyst innenfor grunnlinja.;produktspesifikasjon;20210901;Gyldig;Rødlistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter EAPK_C092C924_AB44_4548_929F_BB801267F14D;Rødlistearter og Svartelistearter;Spesifikasjonen omfatter rødlistearter og svartelistearter i Norge, fastland og kyst innenfor grunnlinja.;produktspesifikasjon;20170301;Erstattet;Rødlistearter og Svartelistearter;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Rødlistearter og Svartelistearter EAPK_0148C8D7_147D_4da8_B983_7302528402E1;Naturtyper i Norge - Landskap;NiN landskap er et system for typifisering av landskapsmessig variasjon. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Naturtyper i Norge (NiN)». Kartleggingsmetodikken er utviklet for Nordland fylke, og standarden er utviklet etter et pilotprosjekt i Nordland fylke. Systemet inneholder standardisert metodikk for avgrensing, typeklassifisering og beskrivelse av landskap, og forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av utviklingsarbeidet under NiN versjon 2.0, og vil med utgangspunkt i metodikken fra Nordlandsprosjektet videreutvikles til å gjelde for hele Norge. Landskapsnivået i NiN adresserer landskapsvariasjon på en romlig skala som er tilpasset kartlegging i målestokk 1:50 000. Landskapstypeinndelingen i NiN omfatter alle landskap fra naturlandskap, via jordbrukslandskap til bylandskapet. På grunnlag av digitale terrengformanalyser er det laget standardiserte kriterier for inndeling i hovedtyper og grupper av hovedtyper, som fanger opp variasjonen i landskapet på grov skala. Videre er det utarbeidet en typeinndeling for å adressere landskapsvariasjon i finere skala basert på variasjon i landskapets innhold og egenskaper. Variasjon i landskapet langs ti gradienter danner grunnlag for denne inndelingen. ;produktspesifikasjon;20200601;Gyldig;Naturtyper-i-Norge-Landskap-20200601;SOSI Produktspesifikasjoner\Artsdatabanken\Naturtyper i Norge - Landskap