Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D2FC2C01_7896_4672_8500_3F92056F06A8;Hoveddiagram SøppelMareaanoStasjon;;diagram;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_C869723C_BC78_4afa_A70D_0FF9E55A2493;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_5FC28E0F_90AA_4964_8DDF_A4BF83963AE6;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_AE93E324_174F_4a9a_8832_6C868C68E377;Pakkerealisering SøppelMareanoStasjon-20220301;;diagram;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;SøppelPrMareanoStasjon;Observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel.;objekttype;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_EA06B521_3252_45cc_B313_83328F5FFC83;GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_47AB064C_EE8E_42f2_82DB_13E7E5D08634;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_8CF580ED_4CC4_4330_9134_83D05CBDCEBF;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_470F5738_BB99_4db6_B310_80400A11722B;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;posisjon;sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;referanseStasjon;referansestasjon, unik innen MAREANO. Reference number during MAREANO prosject (superstation).;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Cruise number at IMR.;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;prøveNummer;prøvenummer for redskapet. Samplenumber for the equipment.;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;antallPr100m;Antall observasjoner pr. 100 meter;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;dato;observasjonsdato. Date of observation.;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;lokasjon;Navn på lokasjon/område;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;lengdegrad;lengdegrad som observasjonen ble gjort på. Longitude where the observation was made.;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_0D89A38E_8884_4682_BA2A_28613864C3AD;breddegrad;breddegrad som observasjonen ble gjort på. Latitude where the observation was made.;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_47AB064C_EE8E_42f2_82DB_13E7E5D08634;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\Posisjonskvalitet EAID_8CF580ED_4CC4_4330_9134_83D05CBDCEBF;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\Identifikasjon EAID_8CF580ED_4CC4_4330_9134_83D05CBDCEBF;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\Identifikasjon EAID_8CF580ED_4CC4_4330_9134_83D05CBDCEBF;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\Identifikasjon EAID_EA06B521_3252_45cc_B313_83328F5FFC83;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon EAID_EA06B521_3252_45cc_B313_83328F5FFC83;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon EAID_EA06B521_3252_45cc_B313_83328F5FFC83;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon EAID_EA06B521_3252_45cc_B313_83328F5FFC83;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon