Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_83427ED6_FBA4_46d5_B2E8_BF266A4DB298;Hoveddiagram Gravbarhet;;diagram;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_C75B34D0_BBDD_45e4_84F0_CCF3CA8D7425;Realisering av objekttyper fra SOSI del-2;;diagram;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_232D5055_B0C3_486b_9B4D_664B6ADC0FD4;Realisering fra SOSI del-1;;diagram;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_67F03CF7_1F87_45fb_90C7_4E296DF3C132;Realisering av kodelister fra SOSI del-2;;diagram;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_DC5FE440_290E_4f17_A8F8_84E8E5399F3C;Pakkerealisering;;diagram;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_398DE228_532C_4471_B15E_A9546E52B4E3;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_50BCA40B_8655_4047_8AFD_D9B76D776EF6;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;objekttype;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_7ED3B4FD_EC0A_4e5c_A59B_40866CE2028D;FellesegenskaperLosmasse;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_A111C843_C64C_4879_8EC4_BED9FD9AD63B;GravbarhetFlate;areal som beskriver hvor lett eller vanskelig det er å grave i bunnsedimenter. Gravbarhet er en avledet egenskap fra sedKornstorrelse.;objekttype;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_C05C1D89_8D01_43ae_91C4_39AA5E38A9DD;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;objekttype;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_C107C3B2_B979_4664_AF7F_F7EC9159A966;GenerelleEgenskaperGravbarhetFlate;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_555DA9A1_A56F_422f_8A9D_BD2A5BB43064;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_FA8D1ADA_B3CD_4a06_BBFC_91CE47E47C9F;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_46E007A1_62C0_4649_9CD7_053B323823B2;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition - - the quality of the registration/mapping of a geological thematic subject validated in relation to the actual conditions in nature, position accuracy and the preferred scale of the cartographic representation.;kodeliste;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_7088D80E_F77F_44b6_89F3_242E0081D03D;Gravbarhet;angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.;kodeliste;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_95EE39C2_8F53_496a_90F3_FB2C058C01EA;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;kodeliste;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_E0455DAE_A013_41de_A2DD_8A0361CE71ED;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_ED57CBDC_E17D_4edf_B302_5B0E06FCD5F4;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_FDB3BDCD_1173_4e50_9614_6A1D97BD65EB;SedKornstorrelse;klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning Eksempel: Slamholdig grus. Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80% betyr at sedimentet består av 30-80% grus, og i de øvrige 20-70% er innholdet av slam (silt+leire) større enn innholdet av sand.;kodeliste;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet EAID_398DE228_532C_4471_B15E_A9546E52B4E3;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition -- with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\LosmasseGrense EAID_398DE228_532C_4471_B15E_A9546E52B4E3;geolPavisningstypeNavn;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. ;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\LosmasseGrense EAID_398DE228_532C_4471_B15E_A9546E52B4E3;temakvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\LosmasseGrense EAID_50BCA40B_8655_4047_8AFD_D9B76D776EF6;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\Dataavgrensning EAID_50BCA40B_8655_4047_8AFD_D9B76D776EF6;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\Dataavgrensning EAID_555DA9A1_A56F_422f_8A9D_BD2A5BB43064;målemetode;kode på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\Posisjonskvalitet EAID_555DA9A1_A56F_422f_8A9D_BD2A5BB43064;målemetodeNavn;navn på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss ;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\Posisjonskvalitet EAID_555DA9A1_A56F_422f_8A9D_BD2A5BB43064;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\Posisjonskvalitet EAID_7ED3B4FD_EC0A_4e5c_A59B_40866CE2028D;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\FellesegenskaperLosmasse EAID_7ED3B4FD_EC0A_4e5c_A59B_40866CE2028D;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\FellesegenskaperLosmasse EAID_7ED3B4FD_EC0A_4e5c_A59B_40866CE2028D;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\FellesegenskaperLosmasse EAID_7ED3B4FD_EC0A_4e5c_A59B_40866CE2028D;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\FellesegenskaperLosmasse EAID_7ED3B4FD_EC0A_4e5c_A59B_40866CE2028D;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\FellesegenskaperLosmasse EAID_7ED3B4FD_EC0A_4e5c_A59B_40866CE2028D;mediumNavn;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\FellesegenskaperLosmasse EAID_7ED3B4FD_EC0A_4e5c_A59B_40866CE2028D;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\FellesegenskaperLosmasse EAID_A111C843_C64C_4879_8EC4_BED9FD9AD63B;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\GravbarhetFlate EAID_A111C843_C64C_4879_8EC4_BED9FD9AD63B;sedKornstørrelse;klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning.;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\GravbarhetFlate EAID_A111C843_C64C_4879_8EC4_BED9FD9AD63B;sedKornstørrelseNavn;klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning.;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\GravbarhetFlate EAID_A111C843_C64C_4879_8EC4_BED9FD9AD63B;gravbarhet;angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området. ;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\GravbarhetFlate EAID_A111C843_C64C_4879_8EC4_BED9FD9AD63B;gravbarhetNavn;angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området. ;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\GravbarhetFlate EAID_C05C1D89_8D01_43ae_91C4_39AA5E38A9DD;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\GeolAvgrLinje EAID_C05C1D89_8D01_43ae_91C4_39AA5E38A9DD;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\GeolAvgrLinje EAID_C107C3B2_B979_4664_AF7F_F7EC9159A966;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\GenerelleEgenskaperGravbarhetFlate EAID_C107C3B2_B979_4664_AF7F_F7EC9159A966;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\GenerelleEgenskaperGravbarhetFlate EAID_C107C3B2_B979_4664_AF7F_F7EC9159A966;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\GenerelleEgenskaperGravbarhetFlate EAID_FA8D1ADA_B3CD_4a06_BBFC_91CE47E47C9F;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\Identifikasjon EAID_FA8D1ADA_B3CD_4a06_BBFC_91CE47E47C9F;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\Identifikasjon EAID_FA8D1ADA_B3CD_4a06_BBFC_91CE47E47C9F;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0;Gyldig;Gravbarhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Gravbarhet\Identifikasjon