Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D40C506C_E670_4b2b_AE66_A91FBEBD50C7;Hoveddiagram Produktspesifikasjon Årstidsbeite-Høst;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_46945333_E549_45d4_BAB2_A2148150B6FA;Oversiktsdiagram Realiseringer fra SOSI-objekt;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_FCCAB326_FDFC_4428_8435_571B79BCBF65;Pakkerealisering;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_654F441B_F6AD_4c0c_86F1_3F204E72131F;Oversiktsdiagram Datatyper og kodelister;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_AAF173D2_93DE_47ec_BBC3_E2F00C8DEE69;Oversiktsdiagram Realiseringer fra fagområde;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_9172DDC1_39A9_437f_A88F_4643E3C4B224;Oversiktsdiagram Eksterne kodelister;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_55D279ED_54D4_4ac0_9B16_06A9ABE33E19;Årstidsbeite;beiteområde brukt av reindrifta i en bestemt årstid Merknad: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. -- Definition -- grazing area used for reindeer husbandry in a specific season;objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_5B190C64_5C17_4b8d_BFE6_1EAA64B944BF;ÅrstidsbeiteGrense;avgrenser et årstidsbeite -- Definition -- demarcates a seasonal grazing area;objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_65D9F64A_5716_45c4_9B13_7AF8C5796E7B;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_4F40BC4F_2542_42d6_B179_B09E0E002369;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_A9D51238_10E9_46eb_A804_E30DCE830C6D;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_BFD0ACBF_320A_46ea_8145_A081921621A8;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_1D17D1F1_9AF1_4205_A73B_F79B0568400B;ReindriftSesongområdeHøstbeite;"identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til høstbeite --Definition-- identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for autum grazing URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reindriftsesongomr%C3%A5deh%C3%B8stbeite";kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_4B566C88_D1CF_4a32_842F_32DE5F7C6FE1;ReinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_7A467F7E_FB61_4eab_8044_EDFEC9176949;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_F2373776_76B4_4566_945C_3198B7186D24;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite EAID_4F40BC4F_2542_42d6_B179_B09E0E002369;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Posisjonskvalitet EAID_4F40BC4F_2542_42d6_B179_B09E0E002369;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Posisjonskvalitet EAID_4F40BC4F_2542_42d6_B179_B09E0E002369;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Posisjonskvalitet EAID_55D279ED_54D4_4ac0_9B16_06A9ABE33E19;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Årstidsbeite EAID_55D279ED_54D4_4ac0_9B16_06A9ABE33E19;reindriftSesongområde;identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc -- Definition -- identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Årstidsbeite EAID_55D279ED_54D4_4ac0_9B16_06A9ABE33E19;reinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition -- indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Årstidsbeite EAID_55D279ED_54D4_4ac0_9B16_06A9ABE33E19;utenforReinbeitedistrikt;Årstidsbeitet ligger utenfor reinbeitedistrikt.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Årstidsbeite EAID_5B190C64_5C17_4b8d_BFE6_1EAA64B944BF;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\ÅrstidsbeiteGrense EAID_65D9F64A_5716_45c4_9B13_7AF8C5796E7B;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Fellesegenskaper EAID_65D9F64A_5716_45c4_9B13_7AF8C5796E7B;geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Fellesegenskaper EAID_65D9F64A_5716_45c4_9B13_7AF8C5796E7B;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Fellesegenskaper EAID_65D9F64A_5716_45c4_9B13_7AF8C5796E7B;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Fellesegenskaper EAID_65D9F64A_5716_45c4_9B13_7AF8C5796E7B;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Fellesegenskaper EAID_65D9F64A_5716_45c4_9B13_7AF8C5796E7B;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Fellesegenskaper EAID_65D9F64A_5716_45c4_9B13_7AF8C5796E7B;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Fellesegenskaper EAID_65D9F64A_5716_45c4_9B13_7AF8C5796E7B;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Fellesegenskaper EAID_65D9F64A_5716_45c4_9B13_7AF8C5796E7B;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Fellesegenskaper EAID_A9D51238_10E9_46eb_A804_E30DCE830C6D;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Kopidata EAID_A9D51238_10E9_46eb_A804_E30DCE830C6D;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Kopidata EAID_A9D51238_10E9_46eb_A804_E30DCE830C6D;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Kopidata EAID_BFD0ACBF_320A_46ea_8145_A081921621A8;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Identifikasjon EAID_BFD0ACBF_320A_46ea_8145_A081921621A8;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite\Identifikasjon