Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_0B37AB29_2DA2_4136_9DD8_535E08E851DF;Hoveddiagram-Hornkoraller;;diagram;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAID_7159F52C_CEFD_4da1_98AD_A975D836B18E;Realisering av datatyper;;diagram;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAID_1CA01664_78A9_4ea9_83E9_E662DE034887;Realisering av kodelister;;diagram;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAID_0DA91F81_B886_4395_B27E_146606B60A40;Pakkerealisering Hornkoraller-20201201;;diagram;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAID_78B8613A_FD7F_4f3f_8965_1526351AB913;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAID_88B23634_B49F_494b_8C4F_C8D7D6B023B9;GenerelleEgenskaperHornkoraller;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;Hornkoraller;video-observasjoner av Hornkoraller;objekttype;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAID_444C9D84_D968_4222_B1BD_270AC833E949;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAID_CD604C2F_2067_4a84_8EC4_91222D0EC34F;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAID_59B22938_5CBC_472e_A703_8FB58D52643A;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAID_9463391E_7CB5_4d05_BBAA_CB3EC93E5916;HornkorallArter;art av Hornkoraller som er observert.;kodeliste;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAID_444C9D84_D968_4222_B1BD_270AC833E949;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Posisjonskvalitet EAID_88B23634_B49F_494b_8C4F_C8D7D6B023B9;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\GenerelleEgenskaperHornkoraller EAID_88B23634_B49F_494b_8C4F_C8D7D6B023B9;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\GenerelleEgenskaperHornkoraller EAID_88B23634_B49F_494b_8C4F_C8D7D6B023B9;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\GenerelleEgenskaperHornkoraller EAID_88B23634_B49F_494b_8C4F_C8D7D6B023B9;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\GenerelleEgenskaperHornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;posisjon;sted som objektet eksisterer på. -- Definition -- Location where the object exists ;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;art;art av Hornkoraller (Gorgonacea) som ble observert. -- Definition -- Species of gorgonians (Gorgonacea) that was observed. ;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;prøveNummer;prøvenummer for redskapet, unikt innen toktNummer. -- Definition -- Sample number for the equipment, unique on cruisenumber.;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. -- Definition -- Cruise number at IMR.;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;referanseStasjon;referansestasjon, unik innen MAREANO. -- Definition -- Reference number during MAREANO prosject (superstation).;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;dato;observasjonsdato. -- Definition -- Date of observation.;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;bunnDybde;bunndyp der observasjonen ble gjort. -- Definition -- Bottomdepth where the observation was made.;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;bunnForhold;bunnforhold der observasjonen ble gjort. -- Definition -- Seabed conditions where the observation was made.;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;videoSekvens;sekvensnummer, unikt innen prøveNummer. -- Definition -- Sequence number, unique on sample number.;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;breddegrad;breddegrad som observasjonen ble gjort på. -- Definition -- Latitude where the observation was made.;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller EAID_C0F617BC_1D2B_4aa6_85FD_F2BD615EB44C;lengdegrad;lengdegrad som observasjonen ble gjort på. -- Definition -- Longitude where the observation was made.;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Hornkoraller EAID_CD604C2F_2067_4a84_8EC4_91222D0EC34F;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Identifikasjon EAID_CD604C2F_2067_4a84_8EC4_91222D0EC34F;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Identifikasjon EAID_CD604C2F_2067_4a84_8EC4_91222D0EC34F;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller\Identifikasjon