Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_7D5657B5_CEA7_4811_87CD_63534D89943A;Hoveddiagram Bunnsedimenter kornstørrelse;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_0CAA282C_27E0_4583_A937_951DB2EC0E57;Realisering av objekttyper fra SOSI del 2;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_8B0D74A6_9413_4304_B3A4_4FF45C76A443;Realisering av objekttyper fra SOSI del 1;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_EEFDA499_8C6B_49d0_9E2B_6CB1EED88E5D;Realisering av kodelister;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_49A5AF2A_4987_428d_9CB9_E72FE360D38D;Realisering av datatyper;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_ECA09208_B8A9_44f9_8ACA_9909CB64793E;Pakkerealisering Bunnsedimenter kornstørrelse;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_037EFF7F_64AB_4b7d_93F0_610322771969;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_25AB64AB_C396_47ac_8C19_A082D4DFAC29;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_26550F45_A511_48f3_8667_71292946D2E5;FellesegenskaperKornstrFlate;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_47342BAE_2DC9_4172_8406_B88F23F0A1A8;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;FellesegenskaperAvgrensning;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_62131A4D_E642_4d5a_B080_66394AE162E6;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_A7294D67_17F2_498a_B29A_56C2D743CDBC;KornstrFlate;areal hvor løsmasser/sedimenter har samme kornstørrelse Merknad: Kornstørrelseflate må ha enten sedKornstorrelse eller losmKornstorrelse, sedKornstorrelse gjelder for kartlegging marint/i sjø - mens losmKornstorrelse gjelder for kartlegging på land.;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_DEBF6C82_FFE8_4f32_9224_807F613154D9;KartbladKant;avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_79444716_316F_407b_B646_D6510980C320;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_93831B56_DA0A_4c16_9590_8CA1EF8F338C;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_20C3ED76_BFC0_4437_94C8_B164CF38E86B;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_21A453CA_4070_4344_8974_AF5E6FD9185B;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_44FA01C8_F308_4805_B6AD_5EA86B06624C;SedKornstorrelse;klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning Eksempel: Slamholdig grus. Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80% betyr at sedimentet består av 30-80% grus, og i de øvrige 20-70% er innholdet av slam (silt+leire) større enn innholdet av sand.;kodeliste;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_4CCA6A80_8B1E_4943_8031_761E41C1F0D7;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition - - the quality of the registration/mapping of a geological thematic subject validated in relation to the actual conditions in nature, position accuracy and the preferred scale of the cartographic representation.;kodeliste;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_7ED9F847_D233_4545_90BC_2D8E947442DC;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;kodeliste;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_8FFCC8A3_5B94_45f7_B96E_5703538FC4C7;Gravbarhet;angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.;kodeliste;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse EAID_037EFF7F_64AB_4b7d_93F0_610322771969;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FiktivDelelinje EAID_25AB64AB_C396_47ac_8C19_A082D4DFAC29;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\Dataavgrensning EAID_26550F45_A511_48f3_8667_71292946D2E5;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperKornstrFlate EAID_26550F45_A511_48f3_8667_71292946D2E5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperKornstrFlate EAID_26550F45_A511_48f3_8667_71292946D2E5;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperKornstrFlate EAID_47342BAE_2DC9_4172_8406_B88F23F0A1A8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\GeolAvgrLinje EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;temakvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;geolPavisningstypeNavn;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_4BBA10E7_CC45_40af_9208_48C9D46F9613;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_62131A4D_E642_4d5a_B080_66394AE162E6;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\LosmasseGrense EAID_79444716_316F_407b_B646_D6510980C320;målemetode;kode på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\Posisjonskvalitet EAID_79444716_316F_407b_B646_D6510980C320;målemetodeNavn;navn på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\Posisjonskvalitet EAID_79444716_316F_407b_B646_D6510980C320;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\Posisjonskvalitet EAID_93831B56_DA0A_4c16_9590_8CA1EF8F338C;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\Identifikasjon EAID_93831B56_DA0A_4c16_9590_8CA1EF8F338C;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\Identifikasjon EAID_93831B56_DA0A_4c16_9590_8CA1EF8F338C;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\Identifikasjon EAID_A7294D67_17F2_498a_B29A_56C2D743CDBC;område;objektets utstrekning;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\KornstrFlate EAID_A7294D67_17F2_498a_B29A_56C2D743CDBC;sedKornstørrelse;klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\KornstrFlate EAID_A7294D67_17F2_498a_B29A_56C2D743CDBC;sedKornstørrelseNavn;klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\KornstrFlate EAID_A7294D67_17F2_498a_B29A_56C2D743CDBC;gravbarhet;angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området. ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\KornstrFlate EAID_A7294D67_17F2_498a_B29A_56C2D743CDBC;gravbarhetNavn;angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området. ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\KornstrFlate EAID_DEBF6C82_FFE8_4f32_9224_807F613154D9;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter kornstørrelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse\KartbladKant