Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_87D150E8_DF9C_4d84_AADC_E13D0989F97C;kommunalTilleggsdelAdresse;;pakke;1.0;Gyldig;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\kommunalTilleggsdelAdresse EAID_2D1C02ED_E356_447a_B50F_B630B3F7F2E6;Adresse - avhengigheter;;diagram;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_4C72B846_AE1E_4758_8479_561FCAD71348;InformasjonsmodellAdresse;;diagram;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_2BEECC01_30A2_468f_B32F_D29AE5BB8CBD;KodelisterAdresse;;diagram;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_952C782F_6477_4a94_8C00_292085250555;DatatyperAdresse;;diagram;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;Adresse;Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (fra bygg) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse.;objekttype;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_4FBAFADD_9249_4607_96A4_A3F5CFF61B05;Matrikkeladresse;adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse.;objekttype;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_64FA3047_75B6_46ed_BE8A_3C1B07A6ACD5;Vegadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav.";objekttype;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_8BF7CE31_7077_41d2_8F92_65EF83CEEF2F;Veg;Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.;objekttype;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_937E3849_4A88_4c6c_A012_559EC32A41E7;Matrikkeladresse;adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse.;objekttype;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_DE32BBC8_51AA_4785_B533_3781FC01BA6D;Veg;Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.;objekttype;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_FF3D5595_C498_45fb_A5D8_086D87445A48;Vegadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav";objekttype;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_42BE149C_10D9_4843_9526_C1238E5DB7FF;VegIdent;Unik ekstern identifisering av veg (i adressesammenheng).;datatype;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_A1A3DBF4_D4BF_4b4d_8BB7_2608D3A6AAF8;MatrikkeladresseIdent;Unik ekstern identifisering av matrikkeladresse, brukt i api'er.;datatype;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_AE1AD77E_C1AE_4bee_9C73_ADEF55C27FB4;VegadresseIdent;Unik ekstern identifisering av vegadresse, brukt i api'er Merknad: Adressenavn er bare med i Geointegrasjonsapi'et. Adressekode er ikke med i Geointegrasjonsapi'et;datatype;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_E5D43A8F_33CA_4392_A5FF_1FDD40847EF4;AdresseIdent;Ident brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API'ene);datatype;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_635D0F9B_184B_4579_AA32_56C64A8FB990;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;kodeliste;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5 EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;adresseTekst;"Tekst for presentasjoner: Adressenavn, nummer og eventuelt bokstav for vegadresser og matrikkelnummer og eventuelt undernummer for matrikkeladresse Eksempel: ""Storgata 2B"" eller ""123/4-2"" Merknad: Avledet fra Vegadresse og Matrikkeladresse";egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Adresse EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;adressetilleggsnavn;Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. Bruksnavn som faller inn under § 5 i Lov om Stadnamn skal kunne kreves registrert som offisielt adressenavn. Også andre navn som ikke er bruksnavn kan registreres her når kommunen har bestemt det. Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger egne regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. ;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Adresse EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;adressetilleggsnavnKilde;opprinnelsen til adressetilleggsnavnet. (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften). ;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Adresse EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;avsluttetAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen.;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Adresse EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;bruksenhetsnummerTekst;"Tekst for presentasjoner eller rapporter. Avledes fra bygningsinformasjon. Hvis flerbrukshus: en tekst pr bruksenhet. Ingen tekst hvis ""unummerert bruksenhet"". Eksempel: ""H0102"", ""K0101"" Merknad: Avledet fra Adressens forhold til Bruksenhet";egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Adresse EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;kommunalTilleggsdel;Kommunal tilleggsdel for adresse, inneholder blant annet kommentarer;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Adresse EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;koordinatkvalitet;Beskrevet kvalitet for representasjonspunkt på bygning og adresse i gammelt register, GAB. Koordinatkvalitet tar vare på disse dataene fra GAB. Når stedfestingVerifisert er satt ok/ja, eller når representasjonpunktet flyttes, skal koordinatkvalitet fjernes fra representasjonspunktet da det ikke har noen mening lenger;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Adresse EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;koordinatsystem;opplysning om koordinatenes referansesystem;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Adresse EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;kortnavn;en forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. Hvis adressetilleggsnavnet er på 25 tegn eller mindre vil kortAdressetilleggsnavn inneholde det samme navnet Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer.;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Adresse EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;oppdatertAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har forårsaket en ny versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon.;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Adresse EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;representasjonspunkt;Representasjonspunkt for adressen. Angir normalt atkomsten til en bygning, bolig eller andre objekter og steder. Dersom en adresse kun gjelder en bygning med en adresse, plasseres punktet innenfor bygningens omriss like ved inngang /atkomst. Det samme gjelder dersom det er knyttet flere adresser til flere innganger/atkomster til en bygning. Adressepunktene plasseres like ved de respektive innganger/atkomster innenfor bygningens omriss. For bygg med altangang eller svalgang med atkomst til den enkelte bolig via utvendig atkomsttrapp, plasseres adressepunktet i trapp nærmest terrengnivå Punkt registreres også uten at en har bygningens omriss, -men da settes ikke kvalitetsmerket for at den er verifisert mot omrisset. For ubebygde eiendommer verifiseres det at punktet er innenfor teigen og ved atkomst.;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Adresse EAID_42BE149C_10D9_4843_9526_C1238E5DB7FF;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\VegIdent EAID_42BE149C_10D9_4843_9526_C1238E5DB7FF;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\VegIdent EAID_4FBAFADD_9249_4607_96A4_A3F5CFF61B05;matrikkelnummer;entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7e Merknad: Avledet fra adressens forhold til matrikkelenhet.;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Matrikkeladresse EAID_4FBAFADD_9249_4607_96A4_A3F5CFF61B05;undernummer;Fortløpende nummerering av matrikkeladresser med samme gårds-, bruks- og festenummer. ;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Matrikkeladresse EAID_64FA3047_75B6_46ed_BE8A_3C1B07A6ACD5;VegadresseIdent;Unik ekstern identifisering av vegadresse, brukt i api'er Merknad: Adressenavn er bare med i Geointegrasjonsapi'et. Adressekode er ikke med i Geointegrasjonsapi'et;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Vegadresse EAID_8BF7CE31_7077_41d2_8F92_65EF83CEEF2F;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Veg EAID_8BF7CE31_7077_41d2_8F92_65EF83CEEF2F;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e);egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Veg EAID_8BF7CE31_7077_41d2_8F92_65EF83CEEF2F;avsluttetAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen.;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Veg EAID_8BF7CE31_7077_41d2_8F92_65EF83CEEF2F;kommunalTilleggsdel;Kommunal tilleggsdel for veg.;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Veg EAID_8BF7CE31_7077_41d2_8F92_65EF83CEEF2F;kortAdressenavn;En forkortelse av adressenavnet dersom dette er på mer enn 22 tegn. Hvis adressenavnet er på 22 tegn eller mindre vil kort adressenavn inneholde det samme navnet. Matrikkelforskriften § 51. Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer.;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Veg EAID_8BF7CE31_7077_41d2_8F92_65EF83CEEF2F;oppdatertAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har forårsaket en ny versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon.;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Veg EAID_937E3849_4A88_4c6c_A012_559EC32A41E7;MatrikkeladresseIdent;Unik ekstern identifisering av matrikkeladresse, brukt i api'er.;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Matrikkeladresse EAID_A1A3DBF4_D4BF_4b4d_8BB7_2608D3A6AAF8;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\MatrikkeladresseIdent EAID_A1A3DBF4_D4BF_4b4d_8BB7_2608D3A6AAF8;festenummer;Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\MatrikkeladresseIdent EAID_A1A3DBF4_D4BF_4b4d_8BB7_2608D3A6AAF8;gårdsnummer;En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\MatrikkeladresseIdent EAID_A1A3DBF4_D4BF_4b4d_8BB7_2608D3A6AAF8;undernummer;Fortløpende nummerering av matrikkeladresser med samme gårds-, bruks- og festenummer. ;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\MatrikkeladresseIdent EAID_AE1AD77E_C1AE_4bee_9C73_ADEF55C27FB4;adressekode;;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\VegadresseIdent EAID_AE1AD77E_C1AE_4bee_9C73_ADEF55C27FB4;adressenavn;;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\VegadresseIdent EAID_AE1AD77E_C1AE_4bee_9C73_ADEF55C27FB4;bokstav;;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\VegadresseIdent EAID_AE1AD77E_C1AE_4bee_9C73_ADEF55C27FB4;nummer;;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\VegadresseIdent EAID_DE32BBC8_51AA_4785_B533_3781FC01BA6D;vegIdent;Unik ekstern identifisering av veg (i adressesammenheng).;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Veg EAID_E5D43A8F_33CA_4392_A5FF_1FDD40847EF4;bruksenhetsnummer;identifisering av bruksenhet i bygningen.;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\AdresseIdent EAID_E5D43A8F_33CA_4392_A5FF_1FDD40847EF4;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\AdresseIdent EAID_FF3D5595_C498_45fb_A5D8_086D87445A48;adressekode;Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad: Avledet fra Veg-objektet;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Vegadresse EAID_FF3D5595_C498_45fb_A5D8_086D87445A48;adressenavn;Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad: Avledet fra Veg-objektet;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Vegadresse EAID_FF3D5595_C498_45fb_A5D8_086D87445A48;bokstav;del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Vegadresse EAID_FF3D5595_C498_45fb_A5D8_086D87445A48;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Vegadresse EAID_FF3D5595_C498_45fb_A5D8_086D87445A48;nummer;Del av adressenummer som er definert slik i matrikkelforskrift: et nummer og en eventuell bokstav (husnummer) som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område (Forskrift § 2f). ;egenskap;4.5;Gyldig;Adresse-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5\Vegadresse