Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_B185B13B_A885_4bb1_9CC7_40CC26115670;Hoveddiagram Mareano Kjemistasjoner;;diagram;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner EAID_29DA4516_1E02_4600_9B0C_96E6755BB6DF;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner EAID_8D31AD28_1F3C_426f_9674_84E8666AD755;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner EAID_8CCD32C6_0D03_4f49_A283_DB774443D785;Pakkerealisering Mareano Kjemistasjoner;;diagram;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner EAID_0CE8635A_120A_4e0d_8BF2_DFA46BD10AD8;GenerelleEgenskaperStasjoner;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;Kjemistasjon;Mareanostasjon for måling av kjemisk forurensning;objekttype;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner EAID_60531872_87FC_4227_813E_1C534ACA0A0A;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner EAID_76569C87_1A58_40ef_9422_D9BAEBF007E5;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner EAID_EA36E18F_5890_49e8_B378_970279833034;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner EAID_0CE8635A_120A_4e0d_8BF2_DFA46BD10AD8;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_0CE8635A_120A_4e0d_8BF2_DFA46BD10AD8;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_0CE8635A_120A_4e0d_8BF2_DFA46BD10AD8;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_0CE8635A_120A_4e0d_8BF2_DFA46BD10AD8;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_60531872_87FC_4227_813E_1C534ACA0A0A;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Identifikasjon EAID_60531872_87FC_4227_813E_1C534ACA0A0A;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Identifikasjon EAID_60531872_87FC_4227_813E_1C534ACA0A0A;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Identifikasjon EAID_76569C87_1A58_40ef_9422_D9BAEBF007E5;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Posisjonskvalitet EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;posisjon;sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. -- Definition -- Cruise number at IMR.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;redskapKode;type redskap benyttet for prøvetakingen. Name of equipment used for the sampling.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;år;Året kjemistasjonen ble tatt. The year the chemistry station was taken.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;referanseStasjon;referansestasjon, unik innen MAREANO. Reference number during MAREANO prosject (superstation).;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;prosjekt;prosjekt som prøvene er innsamlet for.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;lengdegrad;lengdegrad som prøven ble tatt på. Longitude where the sample was taken.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. Bottomdepth where the sample is taken.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;stasjon;Stasjonsnummeret for kjemistasjonen. Station number for the chemistry station.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. Latitude where the sample was taken.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;dato;observasjonsdato. -- Definition -- Date of observation.;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon EAID_9A8E0F8C_9E81_42a9_977C_2A62C97090F0;kommentar;kommentar om prøvetakingen. -- Definition -- further information about the samples. ;egenskap;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner\Kjemistasjon