Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_FA9B0F07_07C0_43c5_917C_88A6BE21193A;DOK Datasett;;pakke;1.0;;DOK Datasett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\DOK Datasett EAPK_F1A957AE_9943_42b7_8057_F810F2F22F1A;Elvenett;;pakke;1.0;;Elvenett;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett EAPK_AC035408_6C31_408f_8FFB_91B0D98306CE;Flom;;pakke;1.0;;Flom;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom EAPK_C53B7531_E19C_4833_86D4_AC1C96AA8427;Innsjø;;pakke;1.0;;Innsjø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Innsjø EAPK_9537109C_98F5_41aa_A889_080DF1F5246E;Nedbørfelt;;pakke;1.0;;Nedbørfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nedbørfelt EAPK_3D005B3F_8253_4af0_B5F0_A2DC14E1DA34;Nettanlegg;;pakke;1.0;;Nettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg EAPK_FDD62D0E_46B1_466f_9FB1_630D07960961;Skred;;pakke;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred EAPK_1C131D20_587C_4fdc_AD13_7E0B14AB9275;Vannforskriftsdata;;pakke;1.0;;Vannforskriftsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannforskriftsdata EAPK_8417E85D_0680_4896_8520_8A4B9E559F8E;Vannkraft;;pakke;1.0;;Vannkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft EAPK_879C0294_AB07_4156_8C2C_FF23261ABF01;Verneplan;;pakke;1.0;;Verneplan;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Verneplan EAPK_83FF7055_3F95_48d5_83C7_C4FA7978F4BF;Vindkraft;;pakke;1.0;;Vindkraft;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vindkraft EAID_6562B118_064E_4018_A50E_C35255A63F52;FellesDiagram;;diagram;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;NVEFellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat EAID_6011970B_FF9D_4de9_BC4E_0FC3664A328A;KonsesjonStatus;;kodeliste;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;areal_D;Areal av objektet;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;areal_H;Areal av objektet;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;digitaliseringsmålestokk;kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000.;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;fylke;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;idriftsattAar;Året for idriftssettelse;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;konsesjonStatus;;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;nøyaktighetsklasse;grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;sluttdato;Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere -- Definition -- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;stedfestingVerifisert;angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert);egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;vassdragsnummer;Vassdragsnr på REGINE enheten kraftstasjonen ligger i;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper EAID_AD6929FE_22BE_47da_8344_38B8129574F0;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;1.0;;Norges vassdrags- og energidirektorat;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\NVEFellesegenskaper