Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_8753D682_3C53_44fd_ADAB_F78FFB92617B;Hoveddiagram Produktspesifikasjon Årstidsbeite-Vår;;diagram;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_0F7CAEE6_EDC6_45a0_93D7_41120DB9ABC2;Oversiktsdiagram Realiseringer fra SOSI-objekt;;diagram;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_DED9CEEE_980D_4a68_9A8F_31C7EA674034;Pakkerealisering;;diagram;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_4B87BFF8_F894_428f_9FC8_C5130A70FCB3;Oversiktsdiagram Datatyper og kodelister;;diagram;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_76B7655E_E27D_481c_AC29_84C8517BBD10;Oversiktsdiagram Realiseringer fra fagområde;;diagram;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_B52F7A14_5BD0_4742_BB84_4DB0004EDFA3;Oversiktsdiagram Eksterne kodelister;;diagram;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_719625DD_07EF_43d6_BAE3_AF932246D958;Årstidsbeite;beiteområde brukt av reindrifta i en bestemt årstid Merknad: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. -- Definition -- grazing area used for reindeer husbandry in a specific season;objekttype;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_B2ABB412_7767_45a1_990F_1A149D1E0831;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_E742559A_26BE_4c8c_8B0E_AC1E4F631396;ÅrstidsbeiteGrense;avgrenser et årstidsbeite -- Definition -- demarcates a seasonal grazing area;objekttype;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_334B9D51_B798_4ad2_AB87_A1F0E9908925;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_4FFA9169_5232_45e9_9814_8D4170BB31EB;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_D15FA0D3_53E0_458d_B6E7_3F3FBC793EAD;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_3E9F10FE_8479_4ff5_B28C_BDF577CDD965;ReindriftSesongområdeVårbeite;"identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite --Definition-- identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reindriftsesongomr%C3%A5dev%C3%A5rbeite";kodeliste;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_55B2B67D_5959_4630_913C_EFDD839CD74B;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_81E03AC4_6C5C_4d09_9ABC_15C12A4B2027;ReinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid;kodeliste;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_FDCFD623_8709_49da_84A7_27ABE5D366D9;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite EAID_334B9D51_B798_4ad2_AB87_A1F0E9908925;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Identifikasjon EAID_334B9D51_B798_4ad2_AB87_A1F0E9908925;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Identifikasjon EAID_4FFA9169_5232_45e9_9814_8D4170BB31EB;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Kopidata EAID_4FFA9169_5232_45e9_9814_8D4170BB31EB;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Kopidata EAID_4FFA9169_5232_45e9_9814_8D4170BB31EB;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Kopidata EAID_719625DD_07EF_43d6_BAE3_AF932246D958;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Årstidsbeite EAID_719625DD_07EF_43d6_BAE3_AF932246D958;reindriftSesongområde;identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite -- Definition -- identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing ;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Årstidsbeite EAID_719625DD_07EF_43d6_BAE3_AF932246D958;reinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition -- indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Årstidsbeite EAID_719625DD_07EF_43d6_BAE3_AF932246D958;utenforReinbeitedistrikt;Årstidsbeitet ligger utenfor reinbeitedistrikt.;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Årstidsbeite EAID_B2ABB412_7767_45a1_990F_1A149D1E0831;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Fellesegenskaper EAID_B2ABB412_7767_45a1_990F_1A149D1E0831;geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten ;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Fellesegenskaper EAID_B2ABB412_7767_45a1_990F_1A149D1E0831;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Fellesegenskaper EAID_B2ABB412_7767_45a1_990F_1A149D1E0831;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Fellesegenskaper EAID_B2ABB412_7767_45a1_990F_1A149D1E0831;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Fellesegenskaper EAID_B2ABB412_7767_45a1_990F_1A149D1E0831;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Fellesegenskaper EAID_B2ABB412_7767_45a1_990F_1A149D1E0831;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Fellesegenskaper EAID_B2ABB412_7767_45a1_990F_1A149D1E0831;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Fellesegenskaper EAID_B2ABB412_7767_45a1_990F_1A149D1E0831;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Fellesegenskaper EAID_D15FA0D3_53E0_458d_B6E7_3F3FBC793EAD;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Posisjonskvalitet EAID_D15FA0D3_53E0_458d_B6E7_3F3FBC793EAD;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Posisjonskvalitet EAID_D15FA0D3_53E0_458d_B6E7_3F3FBC793EAD;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\Posisjonskvalitet EAID_E742559A_26BE_4c8c_8B0E_AC1E4F631396;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;20220909;Gyldig;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite\ÅrstidsbeiteGrense