Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_32C2059D_07B1_4d79_B847_229CF3CDB862;Hoveddiagram Bunnfellingsområder;;diagram;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_243C8996_7150_4ad2_B1F4_3E49E2B63458;Realisering av objekttyper fra SOSI del-2;;diagram;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_64E814E8_1A68_4ee7_B48D_16387B4810DC;Realisering av kodelister fra SOSI del-2;;diagram;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_A694EA94_4596_4849_A53F_673050DE7804;Realiseringer fra SOSI del-1;;diagram;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_A64A0AD2_2D0B_43d1_AA36_0A88A61C4551;Pakkerealisering;;diagram;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_035EB78F_0DC7_478f_8C13_03D4D8F91809;FellesegenskaperLosmasse;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_15AF4E09_BF2C_4f6d_8F5F_16EE64D47228;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;objekttype;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_31C51201_D41F_4815_8EDA_F3D4B47A10E5;BunnfellingOmr;bunnfellingsområde. Et område på havbunnen der bunntypene tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm. Bunnfellingsområder er et avledet tema/egenskap fra sedKornstorrelse.;objekttype;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_38C01BB3_4DEF_43d8_B280_A78F81AD137A;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_3A15049C_CF87_4820_99F7_6D34EBF21BB2;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;objekttype;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_6F3E4818_9A35_4155_AF76_51278B20F444;GenrelleEgenskaperBunnfellingOmr;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_096EDC6E_A65A_4c68_8581_FE77A9794AFA;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_8FD02F45_C169_4f26_AC71_ADFFA673A135;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_1E60861E_1E43_458d_A0A0_DADB764141BA;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_234B8FAC_27CD_4c51_B092_6206F721658E;SedKornstorrelse;klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning Eksempel: Slamholdig grus. Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80% betyr at sedimentet består av 30-80% grus, og i de øvrige 20-70% er innholdet av slam (silt+leire) større enn innholdet av sand.;kodeliste;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_803469BE_C18C_46aa_AD01_7170A23E206C;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;kodeliste;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_DB2F52D4_923E_4313_8A62_A194BF6F385D;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition - - the quality of the registration/mapping of a geological thematic subject validated in relation to the actual conditions in nature, position accuracy and the preferred scale of the cartographic representation.;kodeliste;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_DD1BF89F_3DB1_479e_BE64_DA205271FB57;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder EAID_035EB78F_0DC7_478f_8C13_03D4D8F91809;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\FellesegenskaperLosmasse EAID_035EB78F_0DC7_478f_8C13_03D4D8F91809;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\FellesegenskaperLosmasse EAID_035EB78F_0DC7_478f_8C13_03D4D8F91809;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\FellesegenskaperLosmasse EAID_035EB78F_0DC7_478f_8C13_03D4D8F91809;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\FellesegenskaperLosmasse EAID_035EB78F_0DC7_478f_8C13_03D4D8F91809;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\FellesegenskaperLosmasse EAID_035EB78F_0DC7_478f_8C13_03D4D8F91809;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\FellesegenskaperLosmasse EAID_096EDC6E_A65A_4c68_8581_FE77A9794AFA;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\Identifikasjon EAID_096EDC6E_A65A_4c68_8581_FE77A9794AFA;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\Identifikasjon EAID_096EDC6E_A65A_4c68_8581_FE77A9794AFA;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\Identifikasjon EAID_15AF4E09_BF2C_4f6d_8F5F_16EE64D47228;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\GeolAvgrLinje EAID_15AF4E09_BF2C_4f6d_8F5F_16EE64D47228;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\GeolAvgrLinje EAID_31C51201_D41F_4815_8EDA_F3D4B47A10E5;område;objektets utstrekning ;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\BunnfellingOmr EAID_31C51201_D41F_4815_8EDA_F3D4B47A10E5;sedKornstørrelse;klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning.;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\BunnfellingOmr EAID_31C51201_D41F_4815_8EDA_F3D4B47A10E5;sedKornstørrelseNavn;klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning.;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\BunnfellingOmr EAID_38C01BB3_4DEF_43d8_B280_A78F81AD137A;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition -- with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\LosmasseGrense EAID_38C01BB3_4DEF_43d8_B280_A78F81AD137A;geolPavisningstypeNavn;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. ;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\LosmasseGrense EAID_38C01BB3_4DEF_43d8_B280_A78F81AD137A;temakvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\LosmasseGrense EAID_3A15049C_CF87_4820_99F7_6D34EBF21BB2;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\Dataavgrensning EAID_3A15049C_CF87_4820_99F7_6D34EBF21BB2;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\Dataavgrensning EAID_6F3E4818_9A35_4155_AF76_51278B20F444;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\GenrelleEgenskaperBunnfellingOmr EAID_6F3E4818_9A35_4155_AF76_51278B20F444;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\GenrelleEgenskaperBunnfellingOmr EAID_6F3E4818_9A35_4155_AF76_51278B20F444;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\GenrelleEgenskaperBunnfellingOmr EAID_8FD02F45_C169_4f26_AC71_ADFFA673A135;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\Posisjonskvalitet EAID_8FD02F45_C169_4f26_AC71_ADFFA673A135;målemetodeNavn;navn på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss ;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\Posisjonskvalitet EAID_8FD02F45_C169_4f26_AC71_ADFFA673A135;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.0;Gyldig;Bunnfellingsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder\Posisjonskvalitet