Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_588CFEF2_42C0_45dc_91D4_0D95B32744E3;Realisering av datatyper;;diagram;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_4C1C58C1_C623_4d21_821E_932D58E98F58;Realisering av kodelister I;;diagram;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_D74226DC_1C9A_4974_B14E_1568C052CC0B;Realiseringer av objekttyper;;diagram;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_810567D8_11F1_47de_86A3_5634D7F7B0C6;Pakkerealisering;;diagram;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_A9858BFF_F5D4_4b5a_8769_217AB72E9D81;Realisering av kodelister II;;diagram;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_3817D17F_C696_4aa8_B732_6AEC1F3A8AD0;Hovedskjema_SPR-100-metersbeltet;;diagram;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;RprOmråde;område for rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer (pbl. 1985 § 17-1 sjette ledd, eller pbl. § 6-2);objekttype;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_61E620F0_9959_4979_9829_561DCD39ACCD;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_C1EFA629_A3DB_4f07_A997_CBE24582F7CD;FellesegenskaperGrenser;abstrakt featuretype for fellesegenskapene til de ulike grensetypene for nasjonalt planområde.;objekttype;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_E60B303B_020F_4400_B0D3_7CB5893F1EB2;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.;objekttype;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_E97A1FE3_0C1C_4621_80EA_E4C927C8A4AE;RprGrense;grense for rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer (pbl. 1985 § 17-1 første ledd, eller pbl. §6-2);objekttype;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148;NasjonalArealplanId;landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan.;datatype;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_24FAC2AB_1733_49db_8A48_132409B3C058;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_F8BA7319_4FFA_4834_A09E_C6E47F847509;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_17E177E4_4D8B_431e_A49B_9599E7B5673E;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.;kodeliste;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_275A5D45_D6AF_4531_939B_CF136E0B39F6;Generellrestriksjon;rikspolitiske bestemmelser/retningslinjer og byggeforbud (pbl. 1985 §§ 17-1 og 17-2);kodeliste;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_75B32ECD_BA19_4a61_A79D_4B0BAC50934C;Landskode;alfanumerisk kode for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions;kodeliste;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_BEA513E4_869A_4c8b_8E16_67592F7DC969;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_CDD3D995_4691_4041_9E44_20F9FAD1F2E8;NpPlanretningslinjerStrandsone;Klassifisering av strandsoner iht. statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2;kodeliste;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148;administrativEnhet;entyding identifikasjon av administrativ enhet;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\NasjonalArealplanId EAID_032BEA73_BAD8_4938_B98E_C9F3A8724148;planidentifikasjon;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\NasjonalArealplanId EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;område;objektets utstrekning;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\RprOmråde EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;kommune;entydig kode for kommune;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\RprOmråde EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;generellrestriksjon;rikspolitiske bestemmelser/retningslinjer og byggeforbud (pbl. 1985 §§ 17-1 og 17-2);egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\RprOmråde EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;ikrafttredelsesdato;dato for ikrafttredelse av planer (pbl. 1985 §§ 18, 19-1 sjette ledd, 20-1 andre ledd, 22 og 28-2, samt pbl. §§ 8-4, 8-5, 11-6, 11- 15, 11-16, 12-4, 12-12 og 12-13);egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\RprOmråde EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;planretningslinjerStrandsone;Klassifisering av strandsoner iht. statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2, samt § 1-8. ;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\RprOmråde EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;arealplanId;entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd);egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\RprOmråde EAID_0850516B_7BB5_4486_A447_23DD07619695;link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\RprOmråde EAID_24FAC2AB_1733_49db_8A48_132409B3C058;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\Identifikasjon EAID_24FAC2AB_1733_49db_8A48_132409B3C058;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\Identifikasjon EAID_24FAC2AB_1733_49db_8A48_132409B3C058;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\Identifikasjon EAID_61E620F0_9959_4979_9829_561DCD39ACCD;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\GenerelleEgenskaper EAID_61E620F0_9959_4979_9829_561DCD39ACCD;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\GenerelleEgenskaper EAID_61E620F0_9959_4979_9829_561DCD39ACCD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\GenerelleEgenskaper EAID_61E620F0_9959_4979_9829_561DCD39ACCD;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\GenerelleEgenskaper EAID_C1EFA629_A3DB_4f07_A997_CBE24582F7CD;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\FellesegenskaperGrenser EAID_C1EFA629_A3DB_4f07_A997_CBE24582F7CD;posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\FellesegenskaperGrenser EAID_C1EFA629_A3DB_4f07_A997_CBE24582F7CD;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\FellesegenskaperGrenser EAID_F8BA7319_4FFA_4834_A09E_C6E47F847509;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20170703;Gyldig;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen\Posisjonskvalitet