Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_4860DE37_A848_4e83_A03A_8DD47FF61A3F;Hoveddiagram Løsmasser;;diagram;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_4577303D_EE0E_43d9_8B4A_B62247DF8329;Realiseringer fra SOSI del-1;;diagram;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_8AD08985_C3EE_4a22_AB58_9D32331037C8;Realiseringer fra SOSI del-2;;diagram;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_872C7C96_3A1E_4e5f_9B33_00DF293503E7;Pakkerealisering Løsmasser;;diagram;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_3047A1F0_A0CD_4484_A44E_F94DD66C944E;Kodeliste Losmassetype;;diagram;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_2FE2ABA3_47AC_45aa_992A_C37F8AD9DCE0;Kodelister;;diagram;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_017D073F_1BC4_48e1_9FF1_AF97C42B1368;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_3370D68A_E643_4bf2_917E_6C8C1568D112;LosmasseFlate;areal bestående av en løsmassetype (jordart);objekttype;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_363D2696_C27A_4e03_B558_04357F61062A;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.;objekttype;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_93CDDF68_29B6_442b_8806_49D50F78E2E0;Kartbladkant;avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling;objekttype;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_AF0D30D8_90F5_4210_9244_BD04ADFF70F4;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;objekttype;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;FellesegenskaperAvgrensning;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_D3BB4223_CD52_4cbf_9052_A37E54151249;FellesegenskaperLosmasse;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_EB6417F9_2B78_4d72_B67F_3FAB5F1C7894;Temakartavgrensning;avgrensningslinje for et temakart;objekttype;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_1AEFB171_B9F1_449a_90DB_21AA05297DCA;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.;datatype;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_C09066E1_56B5_4ca0_B49C_068DEDFB5A23;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_1AE1C50D_48BD_4117_AE37_66BB891B88ED;Karttype;type kartbladinndeling;kodeliste;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_5CB3DB7D_69A2_457a_9B6A_C4FD4B37CB08;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_6B7FE916_B2B7_4b33_B553_EB23A71AD1E8;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_7FF784E8_A2FC_4998_BE18_C5C3BEF81D68;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;kodeliste;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_9B22FBB2_882D_4e03_9E59_9867433C0F41;GrunnvannPotensial;Løsmassenes potensial til å inneholde grunnvannsressurser Merknad: I hovedsak avledet tema basert på løsmasse overflatekartlegging (varierer avhengig av målestokk);kodeliste;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_A4146F30_5182_429c_9C56_320CA2FBD6E3;InfiltrasjonPotensial;Løsmassenes potensielle egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann Merknad: Avledet tema basert på løsmasse overflatekartlegging (varierer avhengig av målestokk);kodeliste;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_C0E34F18_E47D_4c87_A2AE_8DC1277E2F14;GeolTemajustering;justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema;kodeliste;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_CD3B3BB4_00D0_4999_8DAF_AC52E081D088;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;kodeliste;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_DDA491BB_4673_47ae_BE36_D58A78A7E32C;Losmassetype;"kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).";kodeliste;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast EAID_017D073F_1BC4_48e1_9FF1_AF97C42B1368;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\LosmasseGrense EAID_1AEFB171_B9F1_449a_90DB_21AA05297DCA;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\Posisjonskvalitet EAID_1AEFB171_B9F1_449a_90DB_21AA05297DCA;målemetodeNavn;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\Posisjonskvalitet EAID_1AEFB171_B9F1_449a_90DB_21AA05297DCA;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\Posisjonskvalitet EAID_3370D68A_E643_4bf2_917E_6C8C1568D112;område;objektets utstrekning;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\LosmasseFlate EAID_3370D68A_E643_4bf2_917E_6C8C1568D112;identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt. ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\LosmasseFlate EAID_3370D68A_E643_4bf2_917E_6C8C1568D112;losmassetype;kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper);egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\LosmasseFlate EAID_3370D68A_E643_4bf2_917E_6C8C1568D112;losmassetypeNavn;kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\LosmasseFlate EAID_3370D68A_E643_4bf2_917E_6C8C1568D112;infiltrasjonPotensial;løsmassenes egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\LosmasseFlate EAID_3370D68A_E643_4bf2_917E_6C8C1568D112;infiltrasjonPotensialNavn;løsmassenes egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\LosmasseFlate EAID_3370D68A_E643_4bf2_917E_6C8C1568D112;grunnvannPotensial;løsmassenes potensial til å inneholde grunnvannsressurser;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\LosmasseFlate EAID_3370D68A_E643_4bf2_917E_6C8C1568D112;grunnvannPotensialNavn;løsmassenes potensial til å inneholde grunnvannsressurser ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\LosmasseFlate EAID_3370D68A_E643_4bf2_917E_6C8C1568D112;egnetMålestokk;Beskriver det målestokksområdet hvor dataene er best egnet. Egenskapen viser målestokktallet, eksempel: 1:50 000 = 50000. Objekter kan være utvalgt, plassert eller generalisert i forhold til egnet målestokk. Denne egenskapen kan benyttes for å velge hvilke objekter som skal tegnes ut i ulike målestokker. ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\LosmasseFlate EAID_3370D68A_E643_4bf2_917E_6C8C1568D112;geolTemajustering;justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\LosmasseFlate EAID_363D2696_C27A_4e03_B558_04357F61062A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FiktivDelelinje EAID_93CDDF68_29B6_442b_8806_49D50F78E2E0;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\Kartbladkant EAID_93CDDF68_29B6_442b_8806_49D50F78E2E0;karttype;type kartbladinndeling;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\Kartbladkant EAID_AF0D30D8_90F5_4210_9244_BD04ADFF70F4;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\Dataavgrensning EAID_C09066E1_56B5_4ca0_B49C_068DEDFB5A23;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\Identifikasjon EAID_C09066E1_56B5_4ca0_B49C_068DEDFB5A23;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\Identifikasjon EAID_C09066E1_56B5_4ca0_B49C_068DEDFB5A23;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\Identifikasjon EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt. ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;temakvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;egnetMålestokk;Beskriver det målestokksområdet hvor dataene er best egnet. Egenskapen viser målestokktallet, eksempel: 1:50 000 = 50000. Objekter kan være utvalgt, plassert eller generalisert i forhold til egnet målestokk. Denne egenskapen kan benyttes for å velge hvilke objekter som skal tegnes ut i ulike målestokker. ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition -- with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;geolPavisningstypeNavn;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition -- with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_C4CB8001_0360_4aa5_B39B_673EBB01E5CB;mediumNavn;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperAvgrensning EAID_D3BB4223_CD52_4cbf_9052_A37E54151249;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperLosmasse EAID_D3BB4223_CD52_4cbf_9052_A37E54151249;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperLosmasse EAID_D3BB4223_CD52_4cbf_9052_A37E54151249;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperLosmasse EAID_D3BB4223_CD52_4cbf_9052_A37E54151249;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperLosmasse EAID_D3BB4223_CD52_4cbf_9052_A37E54151249;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\FellesegenskaperLosmasse EAID_EB6417F9_2B78_4d72_B67F_3FAB5F1C7894;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.0;Utkast;Løsmasser-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast\Temakartavgrensning