Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_5BECBFFE_2B27_4242_A0D7_3DF0EC57A08E;Generelle elementer;pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0;pakke;1.0;Utkast;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\Generelle elementer EAID_BD375B93_4F82_4f71_967E_58A0B176E86F;Realisering fra Plan 4.5;;diagram;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_7FC86E05_A6D4_42fd_826E_A666F06E8A11;Oversiktsdiagram;;diagram;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_8E32FEA6_5F66_4e7e_9C90_608B90D6FE2F;Pakkerealisering;;diagram;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_344EC29F_DAAB_4e57_B682_034DC1CAD7EE;Hoveddiagram - objekttyper og kodelister;;diagram;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_118718C0_7A76_431c_8D9D_C5882F9CF9F6;BygningTiltak;Tiltak som gjelder Bygning etter plan- og bygningsloven. Kommunene er ansvarlige for saksbehandling etter Pbl og føring av BygningTiltak i tiltaksbasen. Bygningsnummer (og ev. bygningsendringsnummer) fra Matrikkelen registreres på tiltaket så fort bygningen er etablert i Matrikkelen. Område-geometrien til tiltaket angir området i grunnriss som bygningen skal bygges innenfor. Dette vil normalt samsvare med byggets planlagte yttervegger. Dersom man ønsker å gi informasjon om bygningens planlagte høyde kan dette gjøres ved å: 1. Angi høydeverdier på områdegeometrien og sette høydereferanse topp. Geometrien må inneholde mønehøyde (høyeste nivå på bygget). 2. Angi en verdi for maks høyde over gjennomsnittlig terrenghøyde 3. Registrere objekter av typen BygningKnekklinje som beskriver planlagt form på bygget i 2.5D i mer detalj. Ved registrering av tiltak under bakken benyttes Medium U på tiltaksomriss. Kotehøyde på omriss gis som høyeste taknivå og kotehøyde på laveste gulvnivå legges inn på egenskap Lavestegulv;objekttype;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_41D65C3D_0B50_410b_BD1D_E69A41D6BC80;TiltakGenerell;"abstrakt supertype som inneholder generelle egenskaper som gjelder alle typer tiltak. Tiltak registreres generelt så tidlig som mulig i tiltaksbasen, gjerne allerede fra mottak av søknad. Fortrinnsvis registreres tiltaket som en flate som tiltaket befinner seg innenfor, men datamodellen åpner også for at tiltaket kan representeres som et punkt som representerer plasseringen til tiltaket. Når tiltaket er ferdig utbygd skal dette medføre oppdatering av grunnkartet (øvrige FKB-datasett). Tiltak som er registrert i grunnkartet merkes med kartregistrering ""Innmålt i kartet"" (KARTREG 2) i FKB-Tiltak.";objekttype;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_6F1FA290_7A17_40fe_AFB3_35B0EC86A92D;SamferdselTiltak;Tiltak som gjelder utbygging av infrastruktur for samferdsel. Tiltaksansvarlig har ansvar for å oppdatere tiltaksbasen med informasjon om saksbehandling og framdrift samt å oppdatere grunnkartet med nye data når utbyggingen er ferdigstilt.;objekttype;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_8F35DDEB_7CF0_434c_8F9F_407496029FC7;BygningKnekklinje;Geometri som beskriver takformen til bygningen i 2.5D. Som minimum bør toppen av byggets avgrensninger registreres og gjerne også knekklinjer som beskriver takformen inne på taket (mønelinjer, taksprang osv.);objekttype;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_C5E3FAE8_B867_43d1_8852_02BCE398C040;AndreTiltak;andre typer tiltak enn tiltak for bygninger og samferdselsutbygging. Tiltaksansvarlig har ansvar for å oppdatere tiltaksbasen med informasjon om saksbehandling og framdrift samt å oppdatere grunnkartet med nye data når utbyggingen er ferdigstilt.;objekttype;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_240209B0_6658_48ad_AC7B_52572382D82B;AndretiltakType;forskjellige typer tiltak som fanges kan fanges opp gjennom søknader og saksbehandling hos en offentlig myndighet;kodeliste;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_7CC37C08_154E_4e34_8493_AC41B8F0DA66;Knekklinjetype;Type knekklinje som beskriver takformen i 2.5D;kodeliste;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_A6111EF1_AFE9_4ebf_845E_F3F6AB2D4051;Kartregistrering;"status for kartregistrering av avgjorte tiltak. Når tiltaket er lagt inn i grunnkartet (et av de andre FKB-datasettene) endres verdien til ""2 - Innmålt i kartet""";kodeliste;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_CDCDC727_5543_48ff_87E6_319A37FCAF18;Tiltaksansvarlig;hvilket forvaltningsnivå/etat som er ansvarlig for oppfølging av tiltaket;kodeliste;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_D4D8D148_825E_412e_8F9F_A141F45ADA67;Behandlingsstatus;status for sakbehandlingen;kodeliste;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_DF8B3E71_1491_418e_B8A9_1427497862A7;TiltakstypeBygning;type tiltak som gjelder saksbehandling av bygninger etter Pbl.;kodeliste;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1 EAID_118718C0_7A76_431c_8D9D_C5882F9CF9F6;bygningsnummer;nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er unikt og landsdekkende. Merknad: For tiltak som omhandler bygninger (tiltakstype nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging) skal bygningsnummer overføres til tiltaket så fort bygningsnummeret er etablert i Matrikkelen.;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\BygningTiltak EAID_118718C0_7A76_431c_8D9D_C5882F9CF9F6;bygningsendringløpenummer;løpende nummerering av tilbygg til et hovedbygg. Merknad: For tiltak som omhandler bygningsendringer (tiltakstype tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging) skal bygningsendringløpenummer overføres til tiltaket så fort løpenummeret er etablert i Matrikkelen.;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\BygningTiltak EAID_118718C0_7A76_431c_8D9D_C5882F9CF9F6;høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\BygningTiltak EAID_118718C0_7A76_431c_8D9D_C5882F9CF9F6;lavestegulv;høydeverdi for laveste gulvhøyde på tiltaket. Merknad: Objektets geometri angir høyeste høydeverdi (Høydereferanse = top). Denne egenskapen gir mulighet til å i tillegg angi tiltakets laveste høyde slik at kan angi hvilket høydeintervall tiltaket skal holde seg innenfor. Egenskapen brukes primært for tiltak under bakken.;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\BygningTiltak EAID_118718C0_7A76_431c_8D9D_C5882F9CF9F6;høydeoverbakken;Største høyde på tiltaket over gjennomsnittlig terrenghøyde angitt i meter;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\BygningTiltak EAID_118718C0_7A76_431c_8D9D_C5882F9CF9F6;tiltakstypeBygning;type tiltak som gjelder saksbehandling av bygninger etter Pbl. ;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\BygningTiltak EAID_41D65C3D_0B50_410b_BD1D_E69A41D6BC80;område;Området som tiltaket befinner seg innenfor.;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\TiltakGenerell EAID_41D65C3D_0B50_410b_BD1D_E69A41D6BC80;posisjon;Representasjonspunkt for tiltaket;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\TiltakGenerell EAID_41D65C3D_0B50_410b_BD1D_E69A41D6BC80;saksreferanse;Saksnummer eller annen type unik referanse til det aktuelle sakssytemet der man kan finne mer informasjon om saken;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\TiltakGenerell EAID_41D65C3D_0B50_410b_BD1D_E69A41D6BC80;behandlingsstatus;status for saksbehandlingen;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\TiltakGenerell EAID_41D65C3D_0B50_410b_BD1D_E69A41D6BC80;kartregistrering;status for kartregistrering av avgjorte tiltak;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\TiltakGenerell EAID_41D65C3D_0B50_410b_BD1D_E69A41D6BC80;behandlingsdato;Siste dato for oppdatering av saken i saksystemet;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\TiltakGenerell EAID_41D65C3D_0B50_410b_BD1D_E69A41D6BC80;eksternpeker;Peker til tiltaksobjektet i et annet system. Dette kan f.eks. være prosjekteringssystemer e.l. i forbindelse med større samferdselsutbygginger.;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\TiltakGenerell EAID_6F1FA290_7A17_40fe_AFB3_35B0EC86A92D;tiltaksansvarlig;hvilket forvaltningsnivå/etat som er ansvarlig for oppfølging av tiltaket ;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\SamferdselTiltak EAID_8F35DDEB_7CF0_434c_8F9F_407496029FC7;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\BygningKnekklinje EAID_8F35DDEB_7CF0_434c_8F9F_407496029FC7;kartregistrering;status for kartregistrering av avgjorte tiltak;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\BygningKnekklinje EAID_8F35DDEB_7CF0_434c_8F9F_407496029FC7;knekklinjetype;Type knekklinje som beskriver takformen i 2.5D;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\BygningKnekklinje EAID_C5E3FAE8_B867_43d1_8852_02BCE398C040;tiltaksansvarlig;hvilket forvaltningsnivå/etat som er ansvarlig for oppfølging av tiltaket ;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\AndreTiltak EAID_C5E3FAE8_B867_43d1_8852_02BCE398C040;andretiltak;andre type tiltak enn de som omfattes av plan- og bygningsloven;egenskap;5.0.1;Utkast;FKB-Tiltak-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\AndreTiltak