Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_140C34F0_06C7_45c1_8BCD_41A7B6237E92;Jordregister-4.0;jordregister er eiendomsvis fordelt arealinformasjon til anvendelse i landbruksforvaltningen. Det produseres kommunevis av Skog og landskap på basis av informasjon fra datakildene Landbruksregisteret, DMK og DEK. Basisenheten i et Jordregister er kartfigurer som dannes ved overlay mellom DEK og DMK. Grunneiendommene kobles til landbrukseiendommer med informasjon fra Landbruksregisteret. Spesifikasjonen omfatter all informasjon som overføres fra basiskildene eller som skapes i selve overlaykjøringen i Skog og landskap sin produksjonslinje for jordregister. Spesifikasjonen omfatter bare en punktrepresentasjon av jordregisterkartfigurene;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;Jordregister-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0 EAID_3FAB7DBE_A835_45f2_8BCA_710CA035A6C0;Jordregister - avhengigheter;;diagram;;;Jordregister;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister