Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_5DA1C51C_481A_4cd3_9E86_51EE98A9FEBB;Datatyper og kodelister;;diagram;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_3C42FCA8_087C_4269_AE38_124B3CC2049A;Kommune;;diagram;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_F91BC702_E496_419a_97AD_3F50A70C1FFF;Nasjon;;diagram;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_8FED7497_23F1_4add_A90E_8782B685DAA7;Fylke;;diagram;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_B300D37A_0033_47f8_8D7A_FDD63AC2BF5E;Pakkeavhengigheter;;diagram;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_121AD6B6_85C3_4183_B0C7_204C7AA6442E;AdministrativEnhet;;diagram;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_1A1E19EB_0F97_40c4_89CB_853C1EDA5336;SOSI_Objekt Realisering;;diagram;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_D69E6921_EC25_4d6e_BD2A_2E6A098E45F7;Grenser og juridiske linjer;;diagram;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_768D8EEA_6717_464c_8A49_D268818A4061;Realisering av andre typer;;diagram;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_1FFC3FA8_0077_4129_A979_B5F9B4D56C98;Kommunegrense;avgrensing av kommune -- Definition -- delimitation of municipality;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_23698456_8CF9_4be6_9C41_72819D2B5EF8;AdmSenter;det sted hvor sentraladminstrasjonen er lokalisert Merknad: For eksempel der ordfører eller fylkesmann sitter. -- Definition -- indicates the name of an administrative centre;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_2A91A416_87A1_405d_B868_0568CB1438DC;Riksgrense;avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell --Definition-- delimitation of the country of Norway over against other countries Note:Partially derived from the Norwegian-Swedish national boundary model;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_333175F0_94E4_45cc_80BE_658B8D54B786;Nasjon;selvstendig land avgrenset av riks- og evt. territorialgrense, og utgjør statens suverenitetsområde Merknad: Også kalt territorialområde -- Definition -- independent country delimited by national and possibly territorial boundaries;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_355EF95D_658C_4271_A4B2_0325F4D4820E;Supertype_AdministrativEnhet;realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassene kommune og fylke;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_45352957_E04D_4f08_B5D0_0E0D900B8116;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_66637A44_EA16_42d9_B9EA_5ED90A1A0922;Kommune;inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket -- Definition -- administrative districting of the counties;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_685219C0_BDFA_46cf_B2A9_2B17AEB5BC39;Grunnlinje;rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (såkalt geodetisk linje).;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_6D8B4C42_0413_4049_90C0_18539ACD4A1F;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale.;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_A63F8D3A_C62B_4ba9_9524_ED8A03FBCA8E;Supertype_AdmSenter;realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassen AdmSenter;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_BA62409C_07CF_4ecc_B4FF_55E4394FAE29;Fylke;administrativ inndeling av nasjonen, avgrenset av fylkesgrenser og eventuelt riksgrense og territorialgrensen -- Definition -- administrative districting of nation, delimited by county boundaries and possibly national and territorial boundaries;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;Supertype_grense;realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_F0A417F7_A8E5_43c8_84ED_D9B04BD3A710;Territorialgrense;avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_F6F7A8CE_80AA_4c96_9F5B_A11586D36A99;Fylkesgrense;avgrensning av fylke -- Definition -- delimitation of county;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_FD544329_C3CB_4c97_8F1A_26B00E540944;GrenseSjø;grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines;objekttype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_75800C80_00BB_4d07_975D_F781352FB76D;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NB: Denne produktspesifikasjonsmodellen prøver å følge anbefalt modelleringsmåte fra SOSI del 1 generelle konsepter. På grunn av forvaltningstekniske begrensninger har vi modifisert definisjonen. Dvs. NOTE2 fra den opprinnelige definisjonen har blitt slettet.;datatype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_7CF64EB5_3691_41eb_8029_0C98460C3077;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_BF0C0483_87FE_4594_B835_481ED0C05659;AdministrativEnhetNavn;offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå;datatype;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_0391E897_9C91_4a41_A1CB_DF3F7E4AAD3C;GrensetypeSjø;benyttes for å angi type sjøgrense -- Definition - - used to indicate type of sea boundary;kodeliste;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_15EFCB24_9EDD_4b65_8EFC_88B3D18DAD87;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_37D1ACF7_8482_44c6_82D4_B6CE6D78B71A;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.;kodeliste;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_4C329391_4DB4_48b0_A204_61ACA4D4B60B;TerrengdetaljKode;Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.;kodeliste;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_87DE5F11_CA86_489a_BD47_FB04FB622B5B;Landkode;alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;kodeliste;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_BBAFB2E6_6EDD_4438_8C46_FE63BC534E3D;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_C1B11AB1_BDF5_43f5_8348_4E44EA6FC194;Fastsettingskvalitet;liste over ulike typer grunnlag for koordinatene på den fastsatte administrative grensa;kodeliste;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_D8B049C6_EA45_4eca_9E21_07BBA177E0F7;Grensestatus;liste over juridisk status på den administrative grensa;kodeliste;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_EF86CE18_3996_46db_97B4_DC487B9E52B8;AdministrativtNivå;hierarkisk nivå for administrativ inndeling;kodeliste;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_FA001242_9644_47c9_973A_EFE41C59B1B4;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer -- Definition - - official numbering of counties in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that county number always consists of 2 digits, i.e. sometimes with leading zero. County number is used for establishing relations to a number of other registers which also use 2 digits;kodeliste;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAID_1FFC3FA8_0077_4129_A979_B5F9B4D56C98;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terreng Merknad: Brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj. Se også DEK kap. 3 overskrift: GRENSELINJE FØLGER TERRENGDETALJ;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Kommunegrense EAID_1FFC3FA8_0077_4129_A979_B5F9B4D56C98;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Kommunegrense EAID_1FFC3FA8_0077_4129_A979_B5F9B4D56C98;omtvistet;angir om grensen er omtvistet, eller det er tvil om forløpet;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Kommunegrense EAID_23698456_8CF9_4be6_9C41_72819D2B5EF8;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\AdmSenter EAID_23698456_8CF9_4be6_9C41_72819D2B5EF8;navn;stedsnavn ;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\AdmSenter EAID_23698456_8CF9_4be6_9C41_72819D2B5EF8;administrativtNivå;hierarkisk nivå for administrativ inndeling;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\AdmSenter EAID_2A91A416_87A1_405d_B868_0568CB1438DC;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Riksgrense EAID_2A91A416_87A1_405d_B868_0568CB1438DC;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Riksgrense EAID_333175F0_94E4_45cc_80BE_658B8D54B786;landnummer;tilsvarer kommunenummer eller fylkesnummer på de respektive nivåene. Nummeret som skal brukes for geometrien av hele landet er 000;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Nasjon EAID_333175F0_94E4_45cc_80BE_658B8D54B786;nasjonnavn;offisielle navn på nasjonen;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Nasjon EAID_355EF95D_658C_4271_A4B2_0325F4D4820E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_AdministrativEnhet EAID_355EF95D_658C_4271_A4B2_0325F4D4820E;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_AdministrativEnhet EAID_355EF95D_658C_4271_A4B2_0325F4D4820E;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_AdministrativEnhet EAID_355EF95D_658C_4271_A4B2_0325F4D4820E;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt Merknad: Bør bruke UUID. se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik.;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_AdministrativEnhet EAID_355EF95D_658C_4271_A4B2_0325F4D4820E;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_AdministrativEnhet EAID_45352957_E04D_4f08_B5D0_0E0D900B8116;område;objektets utstrekning;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\AdministrativEnhet EAID_45352957_E04D_4f08_B5D0_0E0D900B8116;land;alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 ;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\AdministrativEnhet EAID_45352957_E04D_4f08_B5D0_0E0D900B8116;administrativtNivå;hierarkisk nivå for administrativ inndeling;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\AdministrativEnhet EAID_66637A44_EA16_42d9_B9EA_5ED90A1A0922;kommunenavn;offisielle navn på kommunen;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Kommune EAID_66637A44_EA16_42d9_B9EA_5ED90A1A0922;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Kommune EAID_66637A44_EA16_42d9_B9EA_5ED90A1A0922;samiskForvaltningsområde;kommune som er med i forvaltningsområdet for samiske språkregler Merknad: Samisk og norsk er likestilte språk innenfor samisk forvaltningsområde. ;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Kommune EAID_685219C0_BDFA_46cf_B2A9_2B17AEB5BC39;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Grunnlinje EAID_685219C0_BDFA_46cf_B2A9_2B17AEB5BC39;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Grunnlinje EAID_6D8B4C42_0413_4049_90C0_18539ACD4A1F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\AvtaltAvgrensningslinje EAID_75800C80_00BB_4d07_975D_F781352FB76D;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Identifikasjon EAID_75800C80_00BB_4d07_975D_F781352FB76D;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusenten som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge. NB: Navnerommet som skal brukes for dette produktet er NO.KARTVERKET.AdmEnheterNorge Hvis nødvendig erstatt ""."" som skilletegn med ""_"". ";egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Identifikasjon EAID_75800C80_00BB_4d07_975D_F781352FB76D;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Identifikasjon EAID_7CF64EB5_3691_41eb_8029_0C98460C3077;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Posisjonskvalitet EAID_7CF64EB5_3691_41eb_8029_0C98460C3077;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Posisjonskvalitet EAID_7CF64EB5_3691_41eb_8029_0C98460C3077;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Posisjonskvalitet EAID_A63F8D3A_C62B_4ba9_9524_ED8A03FBCA8E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_AdmSenter EAID_A63F8D3A_C62B_4ba9_9524_ED8A03FBCA8E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_AdmSenter EAID_A63F8D3A_C62B_4ba9_9524_ED8A03FBCA8E;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt Merknad: Bør bruke UUID. se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik.;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_AdmSenter EAID_A63F8D3A_C62B_4ba9_9524_ED8A03FBCA8E;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_AdmSenter EAID_A63F8D3A_C62B_4ba9_9524_ED8A03FBCA8E;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_AdmSenter EAID_A63F8D3A_C62B_4ba9_9524_ED8A03FBCA8E;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_AdmSenter EAID_BA62409C_07CF_4ecc_B4FF_55E4394FAE29;fylkesnavn;offisielle navn på fylket;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Fylke EAID_BA62409C_07CF_4ecc_B4FF_55E4394FAE29;fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer -- Definition - - official numbering of counties in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that county number always consists of 2 digits, i.e. sometimes with leading zero. County number is used for establishing relations to a number of other registers which also use 2 digits;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Fylke EAID_BA62409C_07CF_4ecc_B4FF_55E4394FAE29;samiskForvaltningsområde;;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Fylke EAID_BF0C0483_87FE_4594_B835_481ED0C05659;navn;offisielt navn på administrativ enhet;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\AdministrativEnhetNavn EAID_BF0C0483_87FE_4594_B835_481ED0C05659;språk;angir hvilket språk navnet hører til. Angis som alpha-3 kode ihht. ISO 639-3 og ISO 639-5;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\AdministrativEnhetNavn EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;datauttaksdato;dato for uttak fra en database;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt Merknad: Bør bruke UUID. se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik.;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;grensestatus;juridisk status på den administrative grensa;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;fastsettingskvalitet;grunnlaget for koordinatene på den fastsatte administrative grensa;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;fastsettingsmyndighet;offentlig instans som har fastsatt en grense;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_C3F34B2A_5258_4b0f_96CC_A7B67DC83DEE;fastsettingsdato;dato for når fastsettinga eller vedtaket er godkjent av øverste rette myndighet;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Supertype_grense EAID_F0A417F7_A8E5_43c8_84ED_D9B04BD3A710;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Territorialgrense EAID_F6F7A8CE_80AA_4c96_9F5B_A11586D36A99;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Fylkesgrense EAID_F6F7A8CE_80AA_4c96_9F5B_A11586D36A99;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Fylkesgrense EAID_F6F7A8CE_80AA_4c96_9F5B_A11586D36A99;omtvistet;angir om grensen er omtvistet, eller det er tvil om forløpet;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Fylkesgrense EAID_FD544329_C3CB_4c97_8F1A_26B00E540944;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\GrenseSjø EAID_FD544329_C3CB_4c97_8F1A_26B00E540944;grensetypeSjø;her angis det type sjøgrense;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\GrenseSjø EAID_FD544329_C3CB_4c97_8F1A_26B00E540944;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\GrenseSjø