Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_C521FC80_4386_4d88_934F_E52A8DCC22C4;Naturvernområder-4.0;"spesifikasjonen beskriver områder vernet etter lov om naturvern. Områdetypene er; nasjonalpark, naturreservat, landskapsvernområde, dyre-, fugle- og plantefredningsområde. Ved siden av naturvernloven, gir biotopvernbestemmelsene i viltloven og i lakse- og innlandsfiskeloven samt plan- og bygningsloven hjemmel for vern. Svalbardmiljøloven har egne forskrifter som skal sikre vern av verdifulle naturområder, kulturminner og naturen for øvrig. Disse omfattes også av denne spesifikasjonen. I tillegg inngår også administrativt vernede områder. Videre omfatter spesifikasjonen viktige naturområder som har vært eller er under vurdering i en verneprosess";fagområdestandard;4.0;Erstattet;Naturvernområder-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0 EAPK_F074BC8E_836A_4b25_AF30_E7388EB33BF3;Naturvernområder-4.1;"spesifikasjonen beskriver områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. Områdetypene er; nasjonalpark, naturreservat, landskapsvernområde, dyre-, fugle- og plantefredningsområde. Ved siden av naturvernloven, gir biotopvernbestemmelsene i viltloven og i lakse- og innlandsfiskeloven samt plan- og bygningsloven hjemmel for vern. Svalbardmiljøloven har egne forskrifter som skal sikre vern av verdifulle naturområder, kulturminner og naturen for øvrig. Disse omfattes også av denne spesifikasjonen. Videre omfatter spesifikasjonen viktige naturområder som har vært eller er under vurdering i en verneprosess (foreslåtte naturvernområder) og restriksjonsområder";fagområdestandard;4.1;Tilbaketrukket;Naturvernområder-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1 EAID_D11C6178_DAB4_4158_85DD_D18E0881D6D0;Naturvernområder - avhengigheter;;diagram;;;Naturvernområder;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder