Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_2291CCB3_55CD_44ce_858A_B279DA82ADFA;Kodelister;;diagram;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_9475171E_5846_43ff_9710_8BCE7BCB8071;Samlemodell;;diagram;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_406DD0AA_65EF_4acf_BC20_7D06548C977F;Støy;;diagram;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;Støy;område som har bestemte egenskaper med hensyn på støynivå Merknad: Kan være representert som støysoner, støykoter eller som punkter med målte eller beregnede verdier -- Definition -- area with certain features relating to noise level. Note: May be represented as noise zones, noise isopleths or points with measured or calculated values;objekttype;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy EAID_654CB5D2_CAC9_45eb_8E55_63F776CAC5CF;Støygrense;avgrensning av støy -- Definition -- delimitation of noise zone;objekttype;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy EAID_A93EC889_B42D_4964_A5EF_0DF798424C55;Støykilde;type støykilder -- Definition - - types of noise sources;kodeliste;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy EAID_ADE19511_A0D9_4337_A59F_78FF813F0F64;Støysonekategori;støysone for planleggingsformål -- Definition - - noise zone for planning purposes;kodeliste;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy EAID_E7B23499_89C7_4f8a_B0AF_C9168C8520F4;Støyintervall;inndeling i faste intervaller for støynivå -- Definition - - division into regular intervals for noise level;kodeliste;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy EAID_FA83BC11_657E_42b4_BD33_992A323CCF7B;Støyenhet;enhet for støysone -- Definition - - unit for noise zone;kodeliste;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;kote;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;støysonekategori;støysone for planleggingsformål -- Definition -- noise zone for planning purposes;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;støykilde;type støykilder -- Definition -- types of noise sources ;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;støykildeidentifikasjon;entydig identifikasjon på støykilden. Merknad: For eksempel parsellnavn eller nummer for veg. Ikke aktuell der flere kilder beregnes samlet, f.eks. soner for hele vegnettet i en kommune -- Definition -- unique identification of the noise source Note: E.g. section name or road number. Not relevant where several sources are calculated jointly, e.g. zones for the entire network of roads in a municipality;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;støynivå;angivelse av beregnet støynivå Merknad: Verdien må være et heltall mellom 0 og 140 -- Definition -- indication of calculated noise level [in dB] ?? Note: The value must be an integer between 0 and 140;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;støyintervall;inndeling i faste intervaller for støynivå -- Definition -- division into regular intervals for noise level;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;støyenhet;enhet for støysone -- Definition -- unit for noise zone;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;støykildenavn;navn på støykilden. Merknad: F.eks gatenavn, vegnummer, flyplassnavn, bedriftsnavn etc. -- Definition -- name of the noise source Note: E.g. street_name, road number, airport, company, etc.;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;støymetode;angivelse av hvilken metode som er brukt for å beregne støybelastning. Merknad: Må alltid henvise til metode som for eksempel Nordisk metode for veg (1996) eller ISO 9613-2. Oppgi gjerne også beregningsverktøy (VSTØY, TSTØY Cadna etc -- Definition -- indication of the method used to calculate the sound ??(impact/pressure level) Note: Must always refer to a method such as for instance the Nordic method for road [noise] (1996) or ISO 9613-2. Please also indicate calculation tool (VSTØY, TSTØY Cadna, etc.);egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_3CE09251_39FD_4d76_8521_8C24A0964397;beregnetÅr;år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller verste-fall-kombinasjon av flere år -- Definition -- year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støy EAID_654CB5D2_CAC9_45eb_8E55_63F776CAC5CF;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy\Støygrense