Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_22545E87_1FF7_47bb_B96C_502C8C7B1B75;Pakkerealiseringer;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder EAID_A20F4C47_A190_4d01_9A46_BDAE434E1D5F;Hovedskjema;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder EAID_D5519CC0_778D_4658_97E3_AE5BAA2AB5F9;Datatyper og kodelister;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder EAID_9937DB18_307A_454f_A195_182AC0BF50A0;Realiseringer;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder EAID_88B22F1A_BC43_4a52_AA6E_E2D70702CE64;Brannsmitteområde;områder med særlig stor fare for spredning av brann som definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Riksantikvaren -- Definition -- areas with a particularly great hazard of fire spreading as defined by the Norwegian Directorate for Civil Protection in cooperation with the Directorate for Cultural Heritage in Norway;objekttype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder EAID_89683AC1_A27D_4703_BA78_814F3A1FFCC1;BrannsmitteområdeGrense;avgrensing av et brannfareområde -- Definition -- delimitation of a fire hazard area;objekttype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder EAID_954C8EF0_F65E_413c_800F_002B7B2EBE45;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder EAID_CC430F6D_14EA_4be7_A58F_053204AF0BD9;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder EAID_05A2F064_6EBC_4c51_BE3F_1385CE1DECE8;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder EAID_9F1DE7B7_5E85_4357_A0D5_3BF25D4BB86A;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder EAID_88B22F1A_BC43_4a52_AA6E_E2D70702CE64;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Brannsmitteområde EAID_88B22F1A_BC43_4a52_AA6E_E2D70702CE64;navn;ord som noen eller noe kalles ved -- Definition -- a word or words by which someone or something is designated ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Brannsmitteområde EAID_89683AC1_A27D_4703_BA78_814F3A1FFCC1;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\BrannsmitteområdeGrense EAID_954C8EF0_F65E_413c_800F_002B7B2EBE45;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Posisjonskvalitet EAID_954C8EF0_F65E_413c_800F_002B7B2EBE45;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Posisjonskvalitet EAID_CC430F6D_14EA_4be7_A58F_053204AF0BD9;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Identifikasjon EAID_CC430F6D_14EA_4be7_A58F_053204AF0BD9;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Identifikasjon EAID_CC430F6D_14EA_4be7_A58F_053204AF0BD9;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Identifikasjon EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper EAID_D43206CC_04A4_42b1_8376_17ADFDE5F7FD;link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder\Fellesegenskaper EAID_E6C62287_BF8F_4fec_B0DB_CFA73A46BECD;Port1;;;20180301;Gyldig;Kulturminner - Brannsmitteområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder