Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_A1B3CC49_B1B3_4a51_A471_9D84335FB484;Generelle kodelister;kodelister som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde;pakke;1.0;Ukjent;Generelle kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Generelle kodelister EAPK_EB70FF2A_E79C_45fc_9522_A3ACCF8A56B8;Posisjonskvalitet;;pakke;1.0;Ukjent;Posisjonskvalitet;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Posisjonskvalitet EAPK_2AA9F532_A3C5_4c2e_A5F2_CFECFAEDA7D7;SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0;;produktspesifikasjon;4.0;Ukjent;SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0 EAPK_7D392BA7_CA57_4642_AAF8_634440DA48B9;SOSI_Objekt;;pakke;1.0;Ukjent;SOSI_Objekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\SOSI_Objekt EAPK_111F8EB7_29DE_4c2e_8040_B5438E9B64EB;Nasjonal hovedinndeling;underkapittelet inneholder nasjons-, fylkes- og kommuneinndeling. I tillegg er det et underkapittel som beskriver forvaltningsmodell for riksgrense;pakke;1.0;Ukjent;Nasjonal hovedinndeling;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Nasjonal hovedinndeling EAID_A395A5CD_EA7B_47d8_A7FA_8CD32A3F049E;Fyreiendom_versjon_0.0;;diagram;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_734F9BCD_FE8A_4590_87FC_D92A3A258C62;realiseringer;;diagram;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_06647D0C_ED17_4439_AF57_932B285A4B6C;Kommune;inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå;objekttype;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;Fyreiendom;;objekttype;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_52B0EA8E_5345_465a_99E1_4A88561E1748;fellesegenskaper fyreiendom;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_EF5C05C0_6577_4989_8A77_EF700DE11C0A;Fylke;administrativ inndeling av nasjonen på regionalt nivå Merknad: Tilsvarer NUTS 3 på internasjonalt statistisk nivå;objekttype;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_82699B2E_86DF_4a5d_89A1_11AC3C891730;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene. -- Definition - - statement that the object has been retrieved from a copy of the original data Note: May be used if one extracts data from a database which does not contain the original data.;datatype;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_423B89EA_E3F1_41ff_AF71_B9EEB65D5BB9;Status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.;kodeliste;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_58CC2DE2_357E_4b25_96AD_EA8DB33BD556;Eierforhold;eierforhold knyttet til et objekt -- Definition - - ownership in connection with an object;kodeliste;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_B7A591D1_3117_47ae_9F57_BE4CB67E5219;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_D4BE968E_4045_4202_A0EF_54F86B2CF435;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_E119D446_EAF6_4947_A1DF_D18966E262E6;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.;kodeliste;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom EAID_06647D0C_ED17_4439_AF57_932B285A4B6C;kommunenavn;offisielt navn på kommunen;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Kommune EAID_06647D0C_ED17_4439_AF57_932B285A4B6C;kommunenummer;nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Kommune EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;beligenhet;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;bygghoyde;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;eierforhold;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;forvaltningsstatus;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;fredetstatus;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;fyr_id;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;fyrnavn;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;fyrtype;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;kommentar;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;mlink;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;posisjon;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_2331D74A_7B8A_4dd7_8E5B_4B1871FB556A;stedbeskrivelse;;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fyreiendom EAID_52B0EA8E_5345_465a_99E1_4A88561E1748;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\fellesegenskaper fyreiendom EAID_52B0EA8E_5345_465a_99E1_4A88561E1748;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\fellesegenskaper fyreiendom EAID_52B0EA8E_5345_465a_99E1_4A88561E1748;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\fellesegenskaper fyreiendom EAID_52B0EA8E_5345_465a_99E1_4A88561E1748;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\fellesegenskaper fyreiendom EAID_52B0EA8E_5345_465a_99E1_4A88561E1748;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\fellesegenskaper fyreiendom EAID_52B0EA8E_5345_465a_99E1_4A88561E1748;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\fellesegenskaper fyreiendom EAID_52B0EA8E_5345_465a_99E1_4A88561E1748;link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\fellesegenskaper fyreiendom EAID_52B0EA8E_5345_465a_99E1_4A88561E1748;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\fellesegenskaper fyreiendom EAID_52B0EA8E_5345_465a_99E1_4A88561E1748;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\fellesegenskaper fyreiendom EAID_82699B2E_86DF_4a5d_89A1_11AC3C891730;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. -- Definition -- date when the object was copied from the original data set Note: Is a part of the property copyData. Is used in those cases where a database copy is used for distribution.;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Kopidata EAID_82699B2E_86DF_4a5d_89A1_11AC3C891730;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. -- Definition -- identification of area which is covered by the data Note: Can be indicated by municipality number or county number. These should be specified.;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Kopidata EAID_82699B2E_86DF_4a5d_89A1_11AC3C891730;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data -- Definition -- agency responsible for management of data;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Kopidata EAID_EF5C05C0_6577_4989_8A77_EF700DE11C0A;fylkesnavn;offisielt navn på fylket;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fylke EAID_EF5C05C0_6577_4989_8A77_EF700DE11C0A;fylkesnummer;nummerering av fylket i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;egenskap;1.0;Ukjent;Fyreiendom;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Fylke