Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_04EB50DE_FDDF_45f5_A938_AB1CFD65DB22;Datatyper og kodelister;;diagram;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_FA914DD6_3A93_402d_A144_68DE729B7670;Pakkeavhengigheter;;diagram;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_1297BD79_9A28_418a_BDBE_D051A81F2C2C;Grunnkrets og Delområde;;diagram;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_82744088_51F6_412e_9169_230482D72A57;SOSI_Objekt Realisering;;diagram;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_AE358300_6513_426a_81B8_FAA472F576DD;Realisering av andre typer;;diagram;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_12D3588F_9552_4dd8_B6C5_96B3DF7363B3;Grunnkretsgrense;avgrensing av grunnkrets -- Definition -- delimitation of a basic district unit;objekttype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_1AECEC87_7A0A_4ed4_ADD1_80D5EF620370;Supertype_grense;realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser;objekttype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_24C07D85_6AAF_47fc_9B39_0AC7B1CC56E9;Grunnkrets;den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. NB: Kommunegrenser og fylkesgrenser som er brukt til å avgrense grunnkretser sammenfaller ikke med de offisielle grensene! --Definition-- the basic district unit is the smallest geographical area unit which is treated statistically Note:A municipality is divided into a number of basic district units;objekttype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_2944D816_DE59_4d81_AE20_4E063329D471;Kommunegrense;avgrensing av kommune -- Definition -- delimitation of municipality;objekttype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_418AEE81_4D19_4e60_89B7_10F91F4913C7;Supertype_Grunnkrets;realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassen grunnkrets;objekttype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_793ABA72_7DD0_4ba2_80D8_BEA05B11AB83;Riksgrense;avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell --Definition-- delimitation of the country of Norway over against other countries Note:Partially derived from the Norwegian-Swedish national boundary model;objekttype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_E843F714_F8D3_40d2_A45C_F426713893B7;Fylkesgrense;avgrensning av fylke -- Definition -- delimitation of county;objekttype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_F4E5698F_1487_4d08_BCFE_614057DC80CF;GrenseSjø;grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines;objekttype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_F5F04AF9_E4DF_46a2_87BA_FBD95F944E07;Delområdegrense;avgrensing av delområde -- Definition -- delimitation of sub-area;objekttype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_F8E287A8_6420_46c4_B990_744D5556C527;Territorialgrense;avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_1E0D45EE_9CBB_4943_B850_DDBFEA041087;GrunnkretsId;angivelse av grunnkretsnummer og navn -- Definition - - statement of basicDistrictUnitNumber and name;datatype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_666E975A_4D19_47ba_82A0_1735EE69C373;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_DE8FFFB4_CB00_4b23_B882_E37403E05A22;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_0B8DF913_79F6_4dcd_86AD_A99E5BEA880F;TerrengdetaljKode;Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.;kodeliste;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_311BA8BD_FC33_4c5c_A06F_99309FBD84C0;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_BDB9B579_E26A_4b0a_B539_17B4CD91E625;GrensetypeSjø;benyttes for å angi type sjøgrense -- Definition - - used to indicate type of sea boundary;kodeliste;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_EB90D6EA_6F6E_47e0_A75B_696204BA1C84;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.;kodeliste;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_12D3588F_9552_4dd8_B6C5_96B3DF7363B3;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkretsgrense EAID_12D3588F_9552_4dd8_B6C5_96B3DF7363B3;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkretsgrense EAID_1AECEC87_7A0A_4ed4_ADD1_80D5EF620370;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_grense EAID_1AECEC87_7A0A_4ed4_ADD1_80D5EF620370;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_grense EAID_1AECEC87_7A0A_4ed4_ADD1_80D5EF620370;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_grense EAID_1AECEC87_7A0A_4ed4_ADD1_80D5EF620370;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_grense EAID_1E0D45EE_9CBB_4943_B850_DDBFEA041087;grunnkretsnummer;består av 8 siffer som er en sammensetting av kommunenummer (fire siffer, ledende null) og kretsnummer. Kretsummeret består av fire siffer hvorav de to første markerer delområdenummer Merknad: Lovlige verdier pr. 01.01.13 er 01010102 til 20300505. Offisiell liste ligger hos SSB. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB.;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretsId EAID_1E0D45EE_9CBB_4943_B850_DDBFEA041087;grunnkretsnavn;offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretsId EAID_24C07D85_6AAF_47fc_9B39_0AC7B1CC56E9;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkrets EAID_24C07D85_6AAF_47fc_9B39_0AC7B1CC56E9;grunnkretsId;angivelse av grunnkretsnummer og navn;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkrets EAID_24C07D85_6AAF_47fc_9B39_0AC7B1CC56E9;kommunenummer;nummeret til kommunen grunnkretsen ligger i;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkrets EAID_2944D816_DE59_4d81_AE20_4E063329D471;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terreng Merknad: Brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj. Se også DEK kap. 3 overskrift: GRENSELINJE FØLGER TERRENGDETALJ;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Kommunegrense EAID_2944D816_DE59_4d81_AE20_4E063329D471;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Kommunegrense EAID_418AEE81_4D19_4e60_89B7_10F91F4913C7;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_Grunnkrets EAID_418AEE81_4D19_4e60_89B7_10F91F4913C7;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_Grunnkrets EAID_418AEE81_4D19_4e60_89B7_10F91F4913C7;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_Grunnkrets EAID_666E975A_4D19_47ba_82A0_1735EE69C373;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Identifikasjon EAID_666E975A_4D19_47ba_82A0_1735EE69C373;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusenten som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Identifikasjon EAID_666E975A_4D19_47ba_82A0_1735EE69C373;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Identifikasjon EAID_793ABA72_7DD0_4ba2_80D8_BEA05B11AB83;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Riksgrense EAID_793ABA72_7DD0_4ba2_80D8_BEA05B11AB83;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Riksgrense EAID_DE8FFFB4_CB00_4b23_B882_E37403E05A22;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Posisjonskvalitet EAID_DE8FFFB4_CB00_4b23_B882_E37403E05A22;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Posisjonskvalitet EAID_E843F714_F8D3_40d2_A45C_F426713893B7;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Fylkesgrense EAID_E843F714_F8D3_40d2_A45C_F426713893B7;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Fylkesgrense EAID_F4E5698F_1487_4d08_BCFE_614057DC80CF;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrenseSjø EAID_F4E5698F_1487_4d08_BCFE_614057DC80CF;grensetypeSjø;her angis det type sjøgrense;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrenseSjø EAID_F4E5698F_1487_4d08_BCFE_614057DC80CF;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrenseSjø EAID_F5F04AF9_E4DF_46a2_87BA_FBD95F944E07;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Delområdegrense EAID_F5F04AF9_E4DF_46a2_87BA_FBD95F944E07;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Delområdegrense EAID_F8E287A8_6420_46c4_B990_744D5556C527;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Territorialgrense