Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_039E14E1_B89C_4a19_A24E_54DDA7C85125;Hoveddiagram Farled;;diagram;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled EAID_F3BD47A3_8CA9_4555_AC09_2171BEE5327D;Realisering SOSI objekt;;diagram;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled EAID_92486C2F_D4CD_4e50_8FB9_5BC67D595EE6;Realisering kodelister og datatyper;;diagram;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled EAID_F22BFE05_0EC8_4df3_AF42_F1B101CED4DD;Pakkerealisering Farled;;diagram;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled EAID_4CC4338C_1728_42d0_90FA_E1228AA2CF13;HovedledOgBiledArealGrense;avgrensing av et kulturmiljø -- Definition -- delimitation of a cultural environment;objekttype;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled EAID_902BA079_0347_41e0_B062_727DC358DB0C;HovedledOgBiledAreal;HovedledOgBiledAreal beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.;objekttype;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled EAID_90A30D17_FB83_4822_BD03_60ABAB77AA99;HovedledOgBiled;Datasettet viser farleden slik den er gitt gjennom forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder). Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.;objekttype;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled EAID_A58A82B0_3345_48b8_983C_3AAA1CA1FBB6;FarledGenEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled EAID_5EF6D117_35F7_4c76_801E_E07A99E8243A;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled EAID_92302D12_433F_4ae4_B57E_9C30495E2163;Farledtype;Inneholder koder som skiller på type farled.;kodeliste;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled EAID_4CC4338C_1728_42d0_90FA_E1228AA2CF13;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\HovedledOgBiledArealGrense EAID_5EF6D117_35F7_4c76_801E_E07A99E8243A;lokalid;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\Identifikasjon EAID_5EF6D117_35F7_4c76_801E_E07A99E8243A;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\Identifikasjon EAID_5EF6D117_35F7_4c76_801E_E07A99E8243A;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\Identifikasjon EAID_902BA079_0347_41e0_B062_727DC358DB0C;lokalisering;Arealavgrensningens geografiske representasjon;egenskap;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\HovedledOgBiledAreal EAID_90A30D17_FB83_4822_BD03_60ABAB77AA99;farlednavn;Farledens navn;egenskap;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\HovedledOgBiled EAID_90A30D17_FB83_4822_BD03_60ABAB77AA99;farlednummer;Farledens nummer;egenskap;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\HovedledOgBiled EAID_90A30D17_FB83_4822_BD03_60ABAB77AA99;farledtype;Type farled (hovedled/biled);egenskap;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\HovedledOgBiled EAID_90A30D17_FB83_4822_BD03_60ABAB77AA99;lokalisering;Farledens geografiske representasjon;egenskap;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\HovedledOgBiled EAID_A58A82B0_3345_48b8_983C_3AAA1CA1FBB6;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\FarledGenEgenskaper EAID_A58A82B0_3345_48b8_983C_3AAA1CA1FBB6;identifikasjon;Universal Unique IDentifier (UUID) - en unik identifikator for hvert enkeltobjekt - 36 tegn lang;egenskap;20210101;Gyldig;Farled;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Farled\Farled\FarledGenEgenskaper