Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_0E227824_C12D_4bcd_8FE9_B3B40AA2CA5C;Hoveddiagram Søppel pr. Mareano-stasjon;;diagram;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_67D332C0_A075_4755_8EE6_9E924CB885B6;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_C37151CB_40D7_4a8a_AECB_867DD039F9A9;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_C79F56AA_066C_47ad_B537_7ED7C933862F;Pakkerealisering Søppel pr. Mareano-stasjon;;diagram;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_2AFFFA41_99E5_4dc5_955C_9B9F59C577FB;GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_69E35EF6_0D8C_4436_889B_FFB899800DFA;SøppelPrMareanoStasjon;Observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel.;objekttype;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_5F478096_D5EF_4d8c_ADD0_2508C8482A47;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_B3E9DCC2_11A9_4070_AC25_28496BC2A423;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_8BDD455C_CB23_407d_BFE8_0DB873F99C79;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAID_2AFFFA41_99E5_4dc5_955C_9B9F59C577FB;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon EAID_2AFFFA41_99E5_4dc5_955C_9B9F59C577FB;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon EAID_2AFFFA41_99E5_4dc5_955C_9B9F59C577FB;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon EAID_2AFFFA41_99E5_4dc5_955C_9B9F59C577FB;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon EAID_5F478096_D5EF_4d8c_ADD0_2508C8482A47;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\Posisjonskvalitet EAID_69E35EF6_0D8C_4436_889B_FFB899800DFA;posisjon;sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_69E35EF6_0D8C_4436_889B_FFB899800DFA;referanseStasjon;referansestasjon, unik innen MAREANO. Reference number during MAREANO prosject (superstation).;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_69E35EF6_0D8C_4436_889B_FFB899800DFA;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Cruise number at IMR.;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_69E35EF6_0D8C_4436_889B_FFB899800DFA;prøveNummer;prøvenummer for redskapet. Samplenumber for the equipment.;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_69E35EF6_0D8C_4436_889B_FFB899800DFA;antallTotalt;Antall observasjoner per videotransekt;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_69E35EF6_0D8C_4436_889B_FFB899800DFA;dato;observasjonsdato. Date of observation.;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_69E35EF6_0D8C_4436_889B_FFB899800DFA;lokasjon;Navn på lokasjon/område;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_69E35EF6_0D8C_4436_889B_FFB899800DFA;lengdegrad;lengdegrad som observasjonen ble gjort på. Longitude where the observation was made.;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_69E35EF6_0D8C_4436_889B_FFB899800DFA;breddegrad;breddegrad som observasjonen ble gjort på. Latitude where the observation was made.;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\SøppelPrMareanoStasjon EAID_B3E9DCC2_11A9_4070_AC25_28496BC2A423;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\Identifikasjon EAID_B3E9DCC2_11A9_4070_AC25_28496BC2A423;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\Identifikasjon EAID_B3E9DCC2_11A9_4070_AC25_28496BC2A423;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon\Identifikasjon