Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_15196615_CE5D_4bed_B793_3F2B25218F94;Realisering SOSI-objekt;;diagram;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_2D3EEB39_C0EC_4d5d_B221_4A5DCFC0074C;Realisering kodelister;;diagram;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_FCAF8DBC_E381_434d_A686_D7B6908FC4BE;Kodelister og datatyper;;diagram;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_67366EE1_0896_43e0_BBFC_7C72C45F9C20;Realisering datatyper;;diagram;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_472EA9E0_4D2D_4c43_B79C_2F9D3C45E0F2;Hovedskjema;;diagram;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_7F6E78FC_22CE_4f93_98C5_50CCF22AFC07;Nødhavn;Vedtatte og foreslåtte nødhavner som inngår i Kystverkets beredskapsplan. Nødhavnene vurderes som de mest aktuelle stedene å ta fartøy inn for å unngå eller begrense akutt forurensning, og skal være en del av Kystverkets beredskapsplan mot akutt forurensning. I den enkelte situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn. Nødhavnkategorier: Nødhavner er skilt i tre kategorier. Kategori 1: Nødhavner særlig egnet for de største fartøyene (tankfartøy og store bulkskip av den størrelse som trafikkerer Narvik). Nødhavner i kategori 1 vil det i første rekke være behov for i tilknytning til ytre farled der tankskipene seiler, samt farleder inn til oljeterminaler og andre havner hvor det går tankskip og produkttankere. Kan også brukes av annen trafikk i området.Kategori 2: Nødhavner for den forventede trafikken i området. I første rekke fartøy over 5.000 BT.;objekttype;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;NødhavnSupertype;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_20D9B003_586C_476e_B9B0_301787042B56;Link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm;datatype;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_7A08C366_07BD_4c60_AB6A_FF4C8B1D3929;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_ACA5E6D9_0183_4898_B39A_42082824E94A;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_B3AF1DE9_4FF7_4a76_9C66_7744B3A12145;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_0B46532A_B0BE_44b0_837E_B864F8B0D953;Forvaltningsstatus;;kodeliste;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_1798AA22_79BB_4131_A8A1_9F86CE86F522;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_6E55FDA0_F51B_4a95_A1BB_91DDCE09A7E6;NødhavnKategori;;kodeliste;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_9D547EAD_EA1E_4b62_974A_3DBD2CD8D00B;KystverksRegion;;kodeliste;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_AF2D6555_FD36_4ccb_AFE1_625F982CCC45;IUAnavn;;kodeliste;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_D49FB6B2_6929_4102_8D61_3FDBE7F7A04C;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_DC0C6421_CAD7_468b_AF03_F81981569210;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.;kodeliste;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAID_7A08C366_07BD_4c60_AB6A_FF4C8B1D3929;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Posisjonskvalitet EAID_7A08C366_07BD_4c60_AB6A_FF4C8B1D3929;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Posisjonskvalitet EAID_7F6E78FC_22CE_4f93_98C5_50CCF22AFC07;forvaltningsstatus;Status på om nødhavner er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder);egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Nødhavn EAID_7F6E78FC_22CE_4f93_98C5_50CCF22AFC07;fylke;offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Nødhavn EAID_7F6E78FC_22CE_4f93_98C5_50CCF22AFC07;iua;Ansvarlig interkommunalt utvalg for akutt forurensning;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Nødhavn EAID_7F6E78FC_22CE_4f93_98C5_50CCF22AFC07;kategori;Kategorisering 1-3 av nødhavn;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Nødhavn EAID_7F6E78FC_22CE_4f93_98C5_50CCF22AFC07;kyv_region;Tilhørende kystverksregion;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Nødhavn EAID_7F6E78FC_22CE_4f93_98C5_50CCF22AFC07;lokalisering;Nødhavnens geografiske representasjon;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Nødhavn EAID_7F6E78FC_22CE_4f93_98C5_50CCF22AFC07;navn;Navn på havn;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Nødhavn EAID_7F6E78FC_22CE_4f93_98C5_50CCF22AFC07;nødhavnnummer;Identifikator som benyttes i Kystverkets forvaltning av nødhavner.;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Nødhavn EAID_ACA5E6D9_0183_4898_B39A_42082824E94A;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Kopidata EAID_ACA5E6D9_0183_4898_B39A_42082824E94A;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Kopidata EAID_B3AF1DE9_4FF7_4a76_9C66_7744B3A12145;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\Identifikasjon EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;kommune;offisiell nummerering av kommuner i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;lenke_faktaark;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype EAID_C9E363F5_8CA5_415d_85F9_6D00C9B144D9;uuid;Universal Unique IDentifier (UUID) - en unik identifikator for hvert enkeltobjekt - 36 tegn lang;egenskap;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117\NødhavnSupertype