Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_A1092D3C_AB16_4352_B6F9_63BFE903ABB5;Vann-4.0;spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer og isbreer. Områder i vassdrag som avgrenses og identifiseres pga. flom eller vern, samt målestasjoner med måleparametre beskrives også. Objektene skal ha angitt høyde når datafangsten tillater dette. Dybdekurver og dybdepunkt i vann er beskrevet i kapitlet “Terrengform”. Høyde-informasjon knyttet til vannobjektene er beskrevet her. Kystkontur og objekter i havet er beskrevet i kapitlet “Kyst. Nedbørsfelt er tatt med slik de er definert i NVEs REGINE, dog med et minimum av egenskaper i SOSI-formatet: vassdragsnummer og areal på flater og hierarkinøkkel på grenser;fagområdestandard;4.0;Gyldig;Vann-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0