Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_9A304BB7_560B_4157_8B38_BC58DAFCFBE0;ArterFunksjonsområder-1.0;;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;ArterFunksjonsområder-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterFunksjonsområder-1.0 EAPK_F6CCBA31_21C4_4bda_8ECC_56CD4869CB16;Sysselmesteren;;pakke;1.0;;Sysselmesteren;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Sysselmesteren EAPK_952C5699_4E69_420d_B453_727EDD2C4726;Gamle versjoner;;pakke;1.0;;Gamle versjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner EAPK_BA1A12FF_D12A_4087_9A3D_7C6574E8BD34;Naturtyper-1.0_utkast;;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Naturtyper-1.0_utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper-1.0_utkast EAPK_91542FA0_F05F_4bf8_B7D5_76E6D7D3271E;Vanndirektiv-1.0_Utkast;;produktspesifikasjon;1.0;Ukjent;Vanndirektiv-1.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Vanndirektiv-1.0_Utkast EAPK_C3B34E2A_67C3_4765_8F05_F544A359CF06;Diverse utkast;;pakke;1.0;;Diverse utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Diverse utkast EAPK_1E8D3E27_0458_4971_B0BD_A4E469BF5CDD;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inneholder et forvaltningsrelevant utvalg av artsdata med tanke på samfunnsplanlegging, arealforvaltning, konsekvensutredninger etc. Alle data er hentet fra Artsdatabanken, som har etablert en utvekslingsmekanisme med et stort antall primærdatabaser for data om arter. ;produktspesifikasjon;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAPK_15EB359D_0FCC_4816_A8E5_016F27AA0BA5;Forurenset Grunn;;produktspesifikasjon;2.0;Foreslått;Forurenset Grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn EAPK_ADF143F1_187D_4e65_9BA6_AA66E8DBE165;Forurenset grunn;Datasettet gir en oversikt over lokaliteter med forurenset grunn samt avfallsdeponier (nedlagte), krigsetterlatenskaper og lokaliteter med forurensede sedimenter.;produktspesifikasjon;20141201;Gyldig;Forurenset grunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn EAPK_32BA48A1_C2A8_4837_B178_3C762FA22599;Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;Applikasjonsskjema for Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Naturbase i henhold til Miljødirektoratets veileder M98-2013.;produktspesifikasjon;2.0;Utkast;Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder EAPK_2EA0E39F_2378_4841_AE22_15A66DD87613;AnadromeLaksefisk-1.0-Utkast;Applikasjonsskjema for Laksekart database;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Laksekart-1.0-Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\AnadromeLaksefisk-1.0-Utkast EAPK_89C57FD1_3342_474f_BC11_E70E286DE710;Motorferdsel i utmark;Spesifikasjon av hvordan informasjon som snøscooterløyper og barmarksløyper skal rapporteres og distribueres;produktspesifikasjon;1,0;Gyldig;Motorferdsel i utmark;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Motorferdsel i utmark EAPK_FFE3E09F_4CEB_454b_AF11_22779911C295;Naturtyper - DN-håndbok 13;Naturtyper i henhold til DN-håndbok 13;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Naturtyper - DN-håndbok 13;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper - DN-håndbok 13 EAPK_96AF3549_582D_4993_93AA_037680944F11;Naturtyper - DN-håndbok 19;Naturtyper i henhold til DN-håndbok 19;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Naturtyper - DN-håndbok 19;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper - DN-håndbok 19 EAPK_599C50E7_0651_4f92_A445_FF4515836F65;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks;produktspesifikasjon;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAPK_A9252C9E_D3D4_4290_AB46_84218258072E;Naturtyper - Utvalgte;Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 (i fremtiden kan også marine naturtyper i henhold til DN-håndbok 19 bli lagt til);produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Naturtyper - Utvalgte;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper - Utvalgte EAPK_C414646D_8B0D_4e05_A4CF_9D1CBBF8EAB5;Naturtyper_Utvalgte-2.0;Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks;produktspesifikasjon;1.0;Foreslått;Naturtyper_Utvalgte-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0 EAPK_7C9C56FB_B508_417e_B6EE_41B466CB19A8;Naturvernområder-2.0;Informasjonsmodellen omfatter områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. I tillegg omfatter den områder vernet etter Svalbardloven av 1925 og Svalbardmiljøloven av 2002. ;produktspesifikasjon;2.0;Utkast;Naturvernområder-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturvernområder-2.0 EAPK_3F5B7233_F4F6_43c9_B75F_409E0D08D451;Foreslåtte naturvernområder;Produktspesifikasjonen omfatter områder som er foreslått for vern etter naturmangfoldloven (2009) og Svalbardmiljøloven (2002);produktspesifikasjon;2.0;Gyldig;Foreslåtte naturvernområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Foreslåtte naturvernområder EAPK_510BFF93_FE4C_49a1_AB0B_5AD94F29B457;Ramsarområder;;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Ramsarområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Ramsarområder EAPK_6C9B7E81_9F06_4109_B1A0_0D2E9DDB6D58;Statlig sikra friluftslivsområder;Produktspesifikasjon for Statlig sikra friluftslivsområder;produktspesifikasjon;2.0;Utkast;Statlig sikra friluftslivsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder EAPK_33E9C3E5_64D8_4d25_8CD5_910CBAD66BF5;Statlig sikra friluftslivsområder;Produktspesifikasjon for Statlig sikra friluftslivsområder basert på SOSI generell del II Friluftsliv versjon 4.1;produktspesifikasjon;20141101;Gyldig;Statlig sikra friluftslivsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder EAPK_05C093D1_62B9_4cd4_836E_8D3D74D25BD2;Støykartlegging etter T-1442;Produktspesifikasjonen definerer oppbygging av datasett for støysoner utarbeidet i henhold til anbefalingene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T- 14421. Et viktig prinsipp i retningslinjen er at det skal utarbeides kart som viser beregnede støysoner rundt ulike typer støykilder. Anleggseierne beregner to støysoner, en rød og en gul sone. Det er gitt spesifikke kriterier for utarbeidelse av sonene for hver enkelt kilde. Støysoner som anleggseierne utarbeider, oversendes kommunene for bruk i arealplanlegging. Til sonene er det knyttet klare anbefalinger for ulike typer arealbruk. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Kommunen har ansvaret for å inkludere og synliggjøre støysonekart i kommuneplanen på en egnet måte. Synliggjøring av støysoner på kart vil gjøre det lettere for både kommuner, utbyggere og publikum å sikre at det tas nødvendige hensyn til støy i planarbeidet. Retningslinjen anbefaler også kommunene om å kartlegge stille områder som er viktige for rekreasjon, natur- og friluftsinteresser. Verdifulle stille områder kan av kommunen settes av i kommuneplan som grønn sone.;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Støykartlegging etter T-1442;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Støykartlegging etter T-1442 EAPK_1CBFC8DA_03D5_48ec_99EE_6C4D5EE4E692;Støykartlegging etter T-1442;;produktspesifikasjon;2.1.0;Utkast;Støykartlegging etter T-1442;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Støykartlegging etter T-1442 EAPK_F109D51C_D305_45cd_888A_D1F8C2E46464;Utvalgte kulturlandskap i jordbruket;Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en felles satsing mellom Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren. ;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Utvalgte kulturlandskap i jordbruket;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Utvalgte kulturlandskap i jordbruket EAPK_D58DEF59_B48F_48d1_A332_B6071641880B;Verdifulle kulturlandskap;"”Verdifulle kulturlandskap” er kartlagt av Statsforvalteren, Miljødirektoratet og Riksantikvaren i forbindelse med Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Datasettet har tidligere vært publisert under tittelen ""Helhetlige kulturlandskap"".";produktspesifikasjon;2.0;Gyldig;Verdifulle kulturlandskap;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap EAPK_61A2A2E8_AF28_4e09_862A_F83346DCC72E;Villreinområder;Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat. ;produktspesifikasjon;2.0;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder