Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_BF147990_7E3C_4ca0_8810_F2F96C6A8E86;Forurensetgrunn;;diagram;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_5858F06E_D62B_467b_8949_E99607AC07E0;Samlemodell;;diagram;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_A6F3B187_D703_4462_87D9_4736D1368552;Kodelister;;diagram;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_630EE1F0_577F_485a_9D48_13FACD20F8E9;ForurensetGrunn;eiendommer med forurenset grunn, deponier med farlig avfall eller tidligere forurensede eiendommer der det er ryddet opp. -- Definition -- real estate with polluted soil, landfill with hazardous waste, formerly polluted real estate which has been cleaned up;objekttype;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn EAID_D1A32C66_A34F_41b2_8FB5_C9D1B69AD25A;ForurensetGrunnGrense;avgrensning av forurenset grunn -- Definition -- delimitation of polluted soil;objekttype;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn EAID_72EA0647_2944_431d_A997_E2972AD689A1;ForurensetGrunnEiendom;hvilke eiendommer som lokaliteten ligger på og om det for disse eiendommene er knyttet arealbruksrestriksjoner -- Definition - - real estate where the site is located, and whether this real estate is subject to land use restrictions;datatype;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn EAID_4A5B7BC2_D6B3_49ec_B5CE_0AB683D24EDA;ForurensetGrunnType;grov inndeling av forurenset grunn lokaliteter -- Definition - - rough classification of sites with polluted soil;kodeliste;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn EAID_71168615_D39D_4926_A89F_8FEFCDF820A4;ArealbrukRestriksjon;om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen -- Definition - - whether there are land use restrictions on the real estate;kodeliste;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn EAID_83AAD464_F86C_4dce_979D_B484C40D4C12;ForurensningHovedgruppe;angir hvilke hovedtyper av forurensning som man antar er til stede på lokaliteten -- Definition - - indicates which main types of pollution one assumes exist at the site;kodeliste;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn EAID_A79883F9_59C3_4c4e_9EFC_D09768DBE753;Påvirkningsgrad;angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det -- Definition - - indicates to what extent the site affects its surroundings. Note: The degree of impact is assessed based on available information on the individual site. The degree of impact of a site changes as warranted by surveys or measures implemented;kodeliste;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn EAID_C4BB6DFC_87BD_4af1_BA0B_FD79DF3CAF77;Dokumentasjonstype;type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene -- Definition - - type of documentation available for the individual site, which forms the basis for the assessments;kodeliste;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn EAID_630EE1F0_577F_485a_9D48_13FACD20F8E9;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunn EAID_630EE1F0_577F_485a_9D48_13FACD20F8E9;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunn EAID_630EE1F0_577F_485a_9D48_13FACD20F8E9;navn;navn på lokalitet -- Definition -- name of site;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunn EAID_630EE1F0_577F_485a_9D48_13FACD20F8E9;forurensetGrunnType;type lokalitet -- Definition -- type of site;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunn EAID_630EE1F0_577F_485a_9D48_13FACD20F8E9;forurensetGrunnEiendom;hvilke eiendommer som lokaliteten ligger på og om det for disse eiendommene er knyttet arealbruksrestriksjoner -- Definition -- real estate plots on which the site is located, and whether these plots are subject to land use restrictions ;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunn EAID_630EE1F0_577F_485a_9D48_13FACD20F8E9;dokumentasjonstype;type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene -- Definition -- type of documentation available for the individual site, which forms the basis for the assessments;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunn EAID_630EE1F0_577F_485a_9D48_13FACD20F8E9;forurensetAreal;anslått areal for det forurensede området angitt i kvadratmeter Merknad: Nødvendig der lokalitetene er angitt som punkter -- Definition -- estimated size of the polluted area given in square meters Note: Necessary where the site is indicated by points;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunn EAID_630EE1F0_577F_485a_9D48_13FACD20F8E9;påvirkningsgrad;angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det -- Definition -- indicates to what extent the site affects its surroundings Note: The degree of impact is assessed based on available information on the individual site. The degree of impact of a site changes as warranted by surveys or measures implemented ;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunn EAID_630EE1F0_577F_485a_9D48_13FACD20F8E9;forurensningHovedgruppe;angir hvilke hovedtyper av forurensning som man antar er til stede på lokaliteten -- Definition -- indicates which main types of pollution one assumes exist at the site;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunn EAID_630EE1F0_577F_485a_9D48_13FACD20F8E9;sakAvsluttet;angir om saken er avsluttet fra forurensningsmyndighetenes side -- Definition -- indicates whether the case has been closed by the pollution authorities;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunn EAID_72EA0647_2944_431d_A997_E2972AD689A1;matrikkelnummer;entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune -- Definition -- unique identification of cadastral unit within municipality Kommentar-tillegg Kommentar-tillegg;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunnEiendom EAID_72EA0647_2944_431d_A997_E2972AD689A1;arealbrukRestriksjon;om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen -- Definition -- whether there are restrictions on land use on the real estate;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunnEiendom EAID_D1A32C66_A34F_41b2_8FB5_C9D1B69AD25A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn\ForurensetGrunnGrense