Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_2A960C61_8507_4876_9AE4_F14E3152178D;Hoveddiagram Mareano bunnprøver linjer;;diagram;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer EAID_C89500F4_6AD5_46ac_B5FE_22D9B3533C23;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer EAID_884BF4F9_B560_4a16_8DBD_1BE3BD95A1D1;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer EAID_E40C1CBF_7B84_4f1c_968D_B7D85943D991;Pakkerealisering Mareano bunnprøver linjer;;diagram;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer EAID_4D13FA91_7F00_45ea_B40A_8071F5BCD81E;GenerelleEgenskaperStasjoner;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;BunnprøverLinjer;Mareanostasjon hvor det er tatt bunnprøver med tauede redskaper: Bomtrål, RP-slede og Video-rigg. -- Definition -- Mareano station where bottom samples are collected using beamtrawl., RP-sledge and video.;objekttype;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer EAID_5302DC49_84C1_4bd5_9DB2_451C52822675;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer EAID_902BF3E8_7D66_485e_BB2B_B5E5C74023C2;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer EAID_72C32348_1113_431e_8B8A_DC1A59DECAF5;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer EAID_4D13FA91_7F00_45ea_B40A_8071F5BCD81E;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_4D13FA91_7F00_45ea_B40A_8071F5BCD81E;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_4D13FA91_7F00_45ea_B40A_8071F5BCD81E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_4D13FA91_7F00_45ea_B40A_8071F5BCD81E;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\GenerelleEgenskaperStasjoner EAID_5302DC49_84C1_4bd5_9DB2_451C52822675;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\Posisjonskvalitet EAID_902BF3E8_7D66_485e_BB2B_B5E5C74023C2;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\Identifikasjon EAID_902BF3E8_7D66_485e_BB2B_B5E5C74023C2;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\Identifikasjon EAID_902BF3E8_7D66_485e_BB2B_B5E5C74023C2;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\Identifikasjon EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;linje;egenskap som inneholder objektets geometri;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;redskap;type redskap benyttet for prøvetakingen. -- Definition -- Name of equipment used for the sampling.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. -- Definition -- Cruise number at IMR.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;referanseStasjon;referansestasjon, unik innen MAREANO. -- Definition -- Reference number during MAREANO prosject (superstation).;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;stasjonNummer;;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;prøveNummer;;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;redskapKode;;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;dato;observasjonsdato. -- Definition -- Date of observation.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;lengdegrad;lengdegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Longitude where the sample was taken.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. -- Definition -- Latitude where the sample was taken.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer EAID_9D1DC08B_2ACB_4a8f_AFE8_9FE5D44A2F94;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. -- Definition -- Bottomdepth where the sample is taken.;egenskap;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer\BunnprøverLinjer