Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_A1BF5C1E_6BD6_4e4a_BB47_3662891B7348;Hoveddiagram Bunnsedimenter dannelse;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_BE29314D_5AF7_400a_BA71_11FB911461BC;Realisering av objekttyper fra SOSI del 2;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_27423E09_27BA_4904_B8C8_CF9FB110E484;Realisering av objekttyper fra SOSI del 1;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_D0476D80_7EA5_4efa_A9F0_7217A93E0578;Realisering av kodelister;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_F7EB9ED0_A2CE_4f1f_8546_40B4CACCD83A;Realisering av datatyper;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_31D93470_61CE_40ee_8292_D569E3C79F6F;Pakkerealisering Bunnsedimenter dannelse;;diagram;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_0C2734E6_AC12_4356_BBD5_6985507A0A7C;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_3531564C_2B03_45bb_A50B_D4B8C500DEC8;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_393042D2_0D85_478d_9E37_1FA9B21D409B;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_4B1DE4D3_B681_474a_918F_E18D765A3EB7;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_61185B5E_2F66_423a_ACD5_2C8E07E4D67B;FellesegenskaperLosmasseFlate;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;FellesegenskaperAvgrensning;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_F9D458F0_C9AE_4901_8920_6102AD202465;LosmasseFlate;areal hvor løsmasser/sedimenter har samme kornstørrelse Merknad: Kornstørrelseflate må ha enten sedKornstorrelse eller losmKornstorrelse, sedKornstorrelse gjelder for kartlegging marint/i sjø - mens losmKornstorrelse gjelder for kartlegging på land.;objekttype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_3835D22C_4A9A_4b3e_97FD_C08B8748BD1F;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_482D6E9F_3C30_4d4e_8A8F_CA9C0A6BFBFE;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_02CFCC8E_BFDE_49b0_8340_9AD0A00550A2;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_3A017A52_499C_46e8_870B_D3D43F47E8D2;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_A86CAD04_D22D_4985_AAFA_E745D369C161;Losmassetype;"kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).";kodeliste;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_B1636CF1_C52B_498c_8D6B_1A3AED1AECD5;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;kodeliste;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_CD37993E_353D_4594_A4C5_D9E356E61CCE;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;kodeliste;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse EAID_0C2734E6_AC12_4356_BBD5_6985507A0A7C;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\Dataavgrensning EAID_3531564C_2B03_45bb_A50B_D4B8C500DEC8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\LosmasseGrense EAID_3835D22C_4A9A_4b3e_97FD_C08B8748BD1F;målemetode;kode på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\Posisjonskvalitet EAID_3835D22C_4A9A_4b3e_97FD_C08B8748BD1F;målemetodeNavn;navn på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\Posisjonskvalitet EAID_3835D22C_4A9A_4b3e_97FD_C08B8748BD1F;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\Posisjonskvalitet EAID_393042D2_0D85_478d_9E37_1FA9B21D409B;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\GeolAvgrLinje EAID_482D6E9F_3C30_4d4e_8A8F_CA9C0A6BFBFE;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\Identifikasjon EAID_482D6E9F_3C30_4d4e_8A8F_CA9C0A6BFBFE;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\Identifikasjon EAID_482D6E9F_3C30_4d4e_8A8F_CA9C0A6BFBFE;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\Identifikasjon EAID_4B1DE4D3_B681_474a_918F_E18D765A3EB7;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FiktivDelelinje EAID_61185B5E_2F66_423a_ACD5_2C8E07E4D67B;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperLosmasseFlate EAID_61185B5E_2F66_423a_ACD5_2C8E07E4D67B;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperLosmasseFlate EAID_61185B5E_2F66_423a_ACD5_2C8E07E4D67B;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperLosmasseFlate EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;temakvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;geolPavisningstypeNavn;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. ;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;mediumNavn;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_9A197C5E_B8BF_40b3_9F5F_5DD4313B0276;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\FellesegenskaperAvgrensning EAID_F9D458F0_C9AE_4901_8920_6102AD202465;område;objektets utstrekning;egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\LosmasseFlate EAID_F9D458F0_C9AE_4901_8920_6102AD202465;losmassetype;kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper);egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\LosmasseFlate EAID_F9D458F0_C9AE_4901_8920_6102AD202465;losmassetypeNavn;kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper);egenskap;1.1;Gyldig;Bunnsedimenter dannelse;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse\LosmasseFlate