Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_C212E3B5_BCAC_4403_BC57_BED0229F4DA6;Hoveddiagram Grunn gass;;diagram;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_140B3269_D2D5_4864_91FF_BC23DC6C6D57;Realiseringer av kodelister fra SOSI del-2;;diagram;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_55D9A05C_4559_4936_8FDE_E83C014198F6;Realisering av objekttyper fra SOSI del-2;;diagram;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_255DAF45_CB39_46f7_AB52_3961E8FF8E6E;Realisering fra SOSI del-1;;diagram;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_E3D38D00_7324_4211_838B_E4146ABAD262;Pakkerealisering GrunnGass-1.0;;diagram;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_6BDC0A56_C186_46d6_8EB2_9E22C2BD9D44;FellesegenskaperFlater;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_99A709DC_AECF_4150_9AB3_2F5F81CBFC02;GrunnGassOmr;areal med fenomener som indikerer naturlig utsiving av grunn gass eller væske fra sedimenter eller berggrunn;objekttype;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_ABE9BC71_2543_40ce_BB6E_28F9E3800843;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;objekttype;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_AF420ECF_A229_491d_9AA5_136628949C9A;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;objekttype;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_E28CC2E3_AD61_41ad_94DC_CD8FC9FE8318;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_E4EE8383_729F_49f6_97F5_8F1D938247FE;FellesegenskaperLosmasse;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_8AD6F2A9_111E_4664_8031_00C198235FA9;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_D5E1752B_380A_4974_B23A_48C5077EDF19;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_5CBED7D4_D254_4919_8C57_E19E1F391813;GrunnGass;grunn gass relaterte fenomener i sedimenter og berggrunn;kodeliste;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_7FA09CEF_4539_47b5_A52C_8675BCB296FA;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_A7C47CD4_DB39_4357_8EEC_167ADDDB6EAA;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;kodeliste;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_D314EC51_012E_45c2_855D_B900CBD31656;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_E5BBE1BC_5087_4d74_ABC7_41CC1E7E3D74;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;kodeliste;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass EAID_6BDC0A56_C186_46d6_8EB2_9E22C2BD9D44;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperFlater EAID_6BDC0A56_C186_46d6_8EB2_9E22C2BD9D44;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperFlater EAID_6BDC0A56_C186_46d6_8EB2_9E22C2BD9D44;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperFlater EAID_6BDC0A56_C186_46d6_8EB2_9E22C2BD9D44;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperFlater EAID_6BDC0A56_C186_46d6_8EB2_9E22C2BD9D44;mediumNavn;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperFlater EAID_8AD6F2A9_111E_4664_8031_00C198235FA9;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\Posisjonskvalitet EAID_8AD6F2A9_111E_4664_8031_00C198235FA9;målemetodeNavn;navn på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss ;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\Posisjonskvalitet EAID_8AD6F2A9_111E_4664_8031_00C198235FA9;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\Posisjonskvalitet EAID_99A709DC_AECF_4150_9AB3_2F5F81CBFC02;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\GrunnGassOmr EAID_99A709DC_AECF_4150_9AB3_2F5F81CBFC02;grunnGass;grunn gass relaterte fenomener i sedimenter og berggrunn;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\GrunnGassOmr EAID_99A709DC_AECF_4150_9AB3_2F5F81CBFC02;grunnGassNavn;grunn gass relaterte fenomener i sedimenter og berggrunn;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\GrunnGassOmr EAID_99A709DC_AECF_4150_9AB3_2F5F81CBFC02;egnetMålestokk;målestokk som det egner seg å vise objektet i;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\GrunnGassOmr EAID_ABE9BC71_2543_40ce_BB6E_28F9E3800843;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\GeolAvgrLinje EAID_ABE9BC71_2543_40ce_BB6E_28F9E3800843;egnetMålestokk;målestokk som det egner seg å vise objektet i;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\GeolAvgrLinje EAID_AF420ECF_A229_491d_9AA5_136628949C9A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\Dataavgrensning EAID_AF420ECF_A229_491d_9AA5_136628949C9A;egnetMålestokk;målestokk som det egner seg å vise objektet i;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\Dataavgrensning EAID_D5E1752B_380A_4974_B23A_48C5077EDF19;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\Identifikasjon EAID_D5E1752B_380A_4974_B23A_48C5077EDF19;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\Identifikasjon EAID_D5E1752B_380A_4974_B23A_48C5077EDF19;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\Identifikasjon EAID_E28CC2E3_AD61_41ad_94DC_CD8FC9FE8318;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition -- with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\LosmasseGrense EAID_E28CC2E3_AD61_41ad_94DC_CD8FC9FE8318;geolPavisningstypeNavn;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. -- Definition -- with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\LosmasseGrense EAID_E28CC2E3_AD61_41ad_94DC_CD8FC9FE8318;temakvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\LosmasseGrense EAID_E4EE8383_729F_49f6_97F5_8F1D938247FE;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperLosmasse EAID_E4EE8383_729F_49f6_97F5_8F1D938247FE;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperLosmasse EAID_E4EE8383_729F_49f6_97F5_8F1D938247FE;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperLosmasse EAID_E4EE8383_729F_49f6_97F5_8F1D938247FE;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperLosmasse EAID_E4EE8383_729F_49f6_97F5_8F1D938247FE;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperLosmasse EAID_E4EE8383_729F_49f6_97F5_8F1D938247FE;mediumNavn;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperLosmasse EAID_E4EE8383_729F_49f6_97F5_8F1D938247FE;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperLosmasse EAID_E4EE8383_729F_49f6_97F5_8F1D938247FE;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Gyldig;Grunn gass;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunn gass\FellesegenskaperLosmasse